26.11.2019 : Alle veger i Vardamorkje er nå blitt stengt for all bilkjøring.            

I mange år har vegstyret arbeidet ut fra at Sel kommune via reguleringsplanen har nedlagt forbud mot å vinterbrøyte inn mot og i Vardamorkje.  I tillegg har vi på gjentatte årsmøter meddelt at vinterbrøyting ikke skal skje så lenge det ikke har blitt foretatt en avstemming på et årsmøte om at det er ønskelig med vinterbrøyting i området.

Inntil i forrige uke har det vært mulig å kjøre på vegene i Vardamorkje som følge av lite snø.
Sel kommune har overfor vegstyrets leder meddelt at så lenge det er lite snø så kan man kjøre på vegene i Vardamorkje.  Dersom det imidlertid faller så mye snø at det blir vanskelig å kjøre med vanlige biler, slik at det vil være nødvendig å brøyte vegene for å kunne komme fram, så vil det være «Lov om motorisert ferdsel i utmark» som slår inn og regulerer bruk av vegene.

I midten av forrige uke så snødde det mye på Høvringen, og det ble på privat initiativ iverksatt brøyting av noen av vegene i Vardamorkje for å kunne opprettholde byggeaktivitet på enkelte hytter.  Forholdet ble påtalt fra vegstyrets side, og vi gjorde oppmerksom på at slik brøyting var i strid med kommunens reguleringsplan.  Vegstyret ble fortalt at det var gitt løyve fra kommunen om at slik brøyting kunne skje.  Vegstyret kontaktet kommunen for å få verifisert dette forholdet, og kommunen meddelte at det ikke var gitt slik tillatelse.

Kommunen ga deretter løyve på inntil 24 timer slik at entreprenører kunne få frakte vekk utstyr fra byggeplassene for å forhindre at dette ble innesnødd.  Kommunen var ikke villig til å strekke dette unntaket ytterligere, selv om det fra Høvringen Aktivitetslag var meddelt at man ikke ville kjøre løyper i Vardamorkje før i romjulen.  Unntaket ble gitt under forutsetning av at vegstyret aksepterte et slik midlertidig løyve, og vegstyret behandlet dette umiddelbart og aksepterte det midlertidige løyvet.

For å unngå at noen likevel ville kjøre på vegene i Vardamorkje så sørget kommunen for egen regning for å sperre innkjøringen til Vardamorkje.  Vegstyret ble på nytt oppfordret av kommunen til å varsle om brudd på kjøreforbudet.

Kommunen har også i ettertid innvilget midlertidige løyver til entreprenører for å kunne kjøre egen snøscooter slik at byggevirksomheten på hyttene skulle bli minst mulig skadelidende.  Slike løyver krever også godkjenning fra grunneierne i området, noe som disse har akseptert.

 

 

Styret har siden årsmøtet i påsken 2019 arbeidet med utredningen angående evt. vinterbrøyting i Vardamorkje.
Vi vil om kort tid legge ut mer informasjon om dette, både i form av referat fra styremøter og et møte med Sel kommune i høst, samt om hvilke elementer som vi har arbeidet med.  Det har vært mye arbeid og det har vært en rekke møter og samtaler i styret og mellom enkelte medlemmer i styret.
Det kommende årsmøtet i påsken 2020 vil måtte ta stilling til flere avtaler og forslag som vil bli fremmet av styret, og intensjonen er at årsmøtet nå skal stemme over hvorvidt vi skal gå inn for vinterbrøyting eller ikke i Vardamorkje.