Når det gjelder hjemmesiden så skal medlemmene forholde seg til det som står på «Hovedside» samt de enkelte flikene som ligger under «Informasjon».

«Logg på» skal kun benyttes av den som redigerer

 

22.03.2023 : Fortsatt er vår søknad om vinterbrøyting ubehandlet i kommunestyret i Sel.

Vår søknad om vinterbrøyting av 06.06.2022 er fortsatt ikke blitt behandlet i Sel kommunestyre.  Saken har blitt "lovet" behandlet flere ganger i 2023, men administrasjonen i Sel kommune har ikke maktet å få satt saken på kartet for politisk behandling.  Vi har purret en rekke ganger, det er blitt avholdt møte med ordføreren, vi har flere ganger snakket via telefon med kommunens øverste administrative ledelse, flere politikere i kommunen har presset på for å få fremmet saken, men fortsatt så har man ikke prioritert å få behandlet saken administrativt slik at denne kan fremlegges for kommunestyret til politisk behandling.  Det siste vi nå har fått høre er at saken skal på sakskartet til møtet i kommunestyret den 02.05. (det er visstnok ikke noe møte i kommunestyret i april måned).  Dette vil si en réell behandlingstid på 11 måneder, noe vi finner sterkt kritikkverdig.  Vi kan bare ikke forstå hvorfor man ikke klarer å få skrevet en sak som kan behandles av nødvendige politiske organer.  Vi skal ikke spekulere i årsaken til dette, men det er lov å stille spørsmål ved denne prosessen.

 

17.02.2023 : Høring om vinterbrøyting, svar til Sel kommune.

Høringsfristen vedr. vinterbrøyting utløper innen i dag fredag 17.02.
Det er derfor viktig at de som ikke har sendt svar til Serl kommune gjør dette innen dagso dato.
Send din positive melding til Sel kommune slik at vi kan få vinterbrøyting fra og med neste vintersessong !

 

02.02.2023 : Brev fra Sel kommune vedr. høring om vinterbrøyting i Vardamorkje, datert 26.01.2023.

Et enstemming styre oppfordrer nå alle hytteeiere i Vardamorkje, og som er positve til vinterbrøyting, om å svare på brevet fra Sel kommune.  Trekk frem de positive sidene ved vinterbrøyting og gi klart uttrykk for at dere støtter dette vedtaket som ble fattet med et klart flertall under siste årsmøte i påsken 2022.  Desto flere som svarer positivt på høringsuttalelsen jo bedre vil dette styrke brøytesaken som snart skal opp til kommunal behandling i Sel.  Det er svært viktig at dere gir uttrytkk for at dere støtter vedtaket og at vi nå viser at vi virkelig ønsker vinterbrøyting slik som det ble gitt klart uttrykk for under siste årsmøte.  Svarfrist er fredag 17.02.2023.

Dere skal sende svar på høringsbrevet til :  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.     
og merk brevet med :  Svar på høring om vinterbrøyting i Vardamorkje , Høvringen

Høvringen Vel har også svart på høringsbrevet fra kommunen og gitt uforbeholden støtte til vinterbrøyting i Vardamorkje.

 

 

 

 

12.01.2023 : Sel kommunestyre vil behandle søknaden om vinterbrøyting 20.03.23.

Vi har i ettermiddag snakket med settekommunedirektør Jan Reinert Rasmussen i Sel kommune.  Han meddeler at søknaden fra Vardamorkje vegforening, sendt til Sel kommune 06.06.22, vil bli behandlet av Sel kommunestyre den 20.03.23.  Avgjørelsen i kommunestyret vil ut fra det vi erfarer være en endelig beslutning.

Nye løypetraséer i Vardamorkje er etablert, slik som tidligere meddelt.  Løypemaskinen er nå i full drift i de nye traséene og preparer grunnen for løypelegging, så snart det er tilstrekkelig snømengde.

 

29.12.2022 : Vi må nå stenge vegene i Vardamorkje for vinteren som følge av snø samt sterk vind.

Vi har i kveld besluttet at vegene i Vardamorkje skal stenges for vinteren.  Flere av vegene i området er allerede gjensnødd, og med mer snø i vente i morgen og på nyttårsaften, inkl. forventet sterk vind, så vil det bli vanskelig å ta seg frem på vegene med bil.  Flere medlemmer, som er på sine hytter nå i romjulen, bekrefter at det blir stadig mer utfordrene forhold for bilkjøring i Vardamorkje.
Vi anmoder nå alle som har biler inne i Vardamorkje om å kjøre ut disse i løpet av morgendagen, slik at vi unngår at noen blir stående fast i snøfonner som følge av de tiltagende vinterlige forhold.
I morgen fredag vil det bli satt opp en "stengebukk" ved Øigardseter med informasjon om at vegene inn i Vardamorkje er stengt for biltrafikk.  Styret ber alle medlemmer om å respektere vinterstengingen.
Vi håper at Sel kommune om ikke alt for lenge vil fatte et positivt vedtak om å tillate vinterbrøyting i Vardamorkje, slik at dette blir siste sesong med vinterstengte veger.
Styret benytter samtidig anledningen til å ønske dere alle et riktig godt nytt år !  

 

17.12.2022 : Ny løypetrasse er ferdig opparbeidet av Høvringen sti- og løypelag og Sel kommune godkjente arbeidet og ny løypetrase via befaring fredag 16.12.2022.

Vegforeningen har fått informasjon fra Høvringen Sti- og løypelag om at man tidlig i i uken var ferdig med å preparere nye løyper i Vardamorkje, i henhold til løyvet som var gitt fra Sel kommune ultimo november.  Før arbeidet med løypeprepareringen ble det også på nytt avholdt gjennomgang med den enkelte grunneier om hva som skulle gjøres på den enkelte eiendom, slik at man var sikker på hvilke trær som skulle felles og hva som ellers skulle bli utført av arbeid.  Ifølge Høvringen sti- og løypelag var det en svært positiv dugnadsgjeng som sørget for effektivt og skånsomt arbeid ute i terrenget.  Løypelaget retter en stor takk til de som tok del i dette arbeidet, og som ferdigstilte den store jobben på to uker i -20 grader !

I går fredag fikk vi videre beskjed om at samme formiddag har vært befaring i Vardamorkje med Sel kommune og at kommunen godkjente arbeidet som er utført i henhold til det gitte løyvet.  Nye løyper vil starte ved Øigarsdseter og videre nordvestover i Vardamorkje.  Løypene vil ikke gå på vegene, bortsett fra over brua ved Kvannslådalsåe samt ved enkelte krysningspunkt på vegene.

Dette medfører ifølge Høvringen Sti- og løypelag at man vil legge nye løyper i de nye traséene fra og med inneværende sesong, og så snart dette er mulig ut fra snøforholdene i Vardamorkje.

Fra Høvringen Sti- og løypelag gir man uttrykk for stor takknemlighet  overfor berørte grunneiere, samt de av hytteeierne som er blitt berørt, for en svært god prosess og velvillighet i forbindelse med omleggingen av løypene.

Styret i vegforeningen sier seg også svært fornøyd med at løypene nå er fjernet fra vegene.  Vi også retter stor takk til alle involverte som har medvirket i denne tidkrevende prosessen, og ikke minst for at det hele har vært et ryddig og godt utført arbeid.  Vi presiserer imidlertid at det fortsatt ikke foreligger noe svar fra Sel kommune angående vår søknad om vinterbrøyting.  Søknaden vil forhåpentligvis bli behandlet av Sel kommune i løpet av 1. kvartal i 2023.  Dette medfører at ingen veger i Vardamorkje skal brøytes før det evt. foreligger et positivt vedtak fra Sel kommune.

Vegene i Vardamorkje er fortsatt åpne for motorisert ferdsel, som følge av svært lite snø.  Styret vil gi beskjed her på hjemmesiden når det vil bli stenging av vegene for vinteren, og dette vil skje på kort varsel.

 

 

01.12.2022 : Det blir ingen vinterbrøyting i Vardamorkje i sesongen 2022 / 2023.

Sel kommune har gitt løyve til Høvringen sti- og løypelag om å kunne legge om skiløypene i Vardamorkje.  Dette medfører at skiløypene vil bli lagt ut i terrenget og ikke lenger skal legges på vegene i Vardamorkje.
Løypelaget meddeler at arbeidet vil bli iverksatt med det første og i henhold til de vilkår som er stilt i tillatelsen fra Sel kommune.  Sti- og løypelaget har inngått avtale med Oto Anlegg AS som skal stå for arbeidet med nye løyper.
Vardamorkje vegforening presiserer at vi ikke har noe å gjøre med selve omleggingen av løypene; - dette er avtaleforhold mellom berørte grunneiere, Sel kommune, Høvringen sti- og løypelag samt Oto Anlegg AS.

Sel kommune meddelte i brev av 04.10.22 til Vardamorkje vegforening at søknaden om vinterbrøyting, datert 06.06.22, ikke ville bli behandlet før søknaden om omlegging av løypene i Vardamorkje var behandlet av Sel kommune.  I tillatelsen fra Sel kommune angående løypeomlegging ble også  søknaden fra Vardamorkje vegforening omtalt.  Her ble følgende anført :  «Brøytesaken er en helt annen sak, som må realitetsbehandles på et senere tidspunkt.  Dette vil muligens måtte utstå til etter at ny arealplan er vedtatt for Sel kommune da temaet vil måtte tas opp i den planen».

Med basis i nevnte omtale ringte styrets leder i vegforeningen til settekommunedirektør Jan Reinert Rasmussen (kommunedirektør Solveig Nymoen er inhabil både i løype- og brøytesaken) tidligere denne uken.  Fra vår side ble det uttrykt sterk bekymring for at brøytesaken evt. måtte vente på behandlingen av ny arealplan, som allerede er sterkt forsinket via kommunal behandling.
I løpet av en god og konstruktiv telefonsamtale ble følgende opplyst fra settedirektørens side :
Det er imidlertid ønskelig fra settedirektørens side å få behandlet søknaden fra Vardamorkje vegforening isolert, i forhold til andre vegstrekninger som også er omfattet av et brøyteforbud, og før ny arealplan skal behandles.  Dette bl.a. fordi alle andre veger på Høvringen blir vinterbrøytet samt at forholdene ved flytting av løypene gjør det enklere å kunne vinterbrøyte vegene.  Slik behandling av søknaden vil forhåpentligvis kunne skje før påske i 2023, gitt at politiske fora i kommunen aksepterer dette.  Det er ikke mulig å få til en behandling av søknaden på denne siden av årsskiftet, og kommunen har pt. heller ikke påbegynt saksbehandlingen.  Saken skal behandles i flere kommunale fora, bl.a. i formannskap og kommunestyre.  Før jul er det kun budsjettbehandling som vil bli gitt prioritet i politiske organer.

Styrets leder avtalte med settedirektøren at vi skal ha dialog om fremdriften av brøytesaken fremover.  Det må uttrykkes en viss optimisme fra vegforeningens side ved at man nå i kommunen vil jobbe med brøytesaken for om mulig å fremlegge en positiv innstilling til brøyting, i alle fall slik styrets leder oppfattet dette.

Styret i vegforeningen har også denne uken behandlet brøytesaken, i lys av det som fremkom under samtalen mellom styrets leder og kommunens settedirektør.  Styret konkluderer følgelig med :

Det blir dessverre ingen vinterbrøyting i Vardamorkje i sesongen 2022 / 2023.

 

 

12.11.2022 : Sel kommune lover og lover......

Vi har nå i 3 uker på rad blitt lovet at "i neste uke så skal det komme et vedtak i løypesaken".  Det har vært telefoner, korte møter med administrasjon og ordfører, og man beklager og beklager at saken har tatt tid.... "men i neste uke.....DA skal det kommet et administrativt vedtak i saken......"
Leder i vegstyret hadde et hyggelig og interessant møte med ordføreren i Sel kommune tirsdag 25.10.  Vi gikk gjennom alle punkter og hendelsesforløpet fra tidlig sommer i 2022 og frem til dato.  Ordføreren var svært klar....saksbehandlingen som Sel kommune har vartet opp med i Vardamorkje er ikke i henhold til det som Sel kommune kan være bekjent av.  Og det ble lovet et svar på løypesaken i påfølgende uke.  Uken før ble det også lovet et svar i derpå følgende uke.  Og ytterligere har vi blitt lovet svar for tredje gang i inneværende uke (45).  Fortsatt er det stille fra kommunenes side....helt stille.....
Som tidligere nevnt her på hjemmesiden har vi fått beskjed fra Sel kommune om at før brøytesaken skal behandles i formannskapet i Sel kommune så må løypesaken være ferdig administrativt behandlet.
Hvor lenge skal vi vente, hvor lenge skal Sel kommune love og love, hvor ofte må vi purre, ringe og ha møter ....og så skjer det fortsatt ikke noe.....

 

 

22.10.2022 : Orientering av vinterbrøyting og omlegging av løyper i Vardamorkje.

Vegstyret søkte Sel kommune om løyve til vinterbrøyting 06.06.22.
Ved forespørsel fra vegstyret meddelte kommunen at søknaden om vinterbrøyting skulle behandles politisk og at det var formannskapet i Sel som endelig skulle avgjøre søknaden.
Vi har ennå ikke fått svar på denne søknaden.

Vegstyret har hele tiden hatt god kontakt med Sti- og løypelaget på Høvringen, som følge av at dette laget har søkt Sel kommune om løyve til motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med arbeidet med å flytte løypene fra veg og over i terreng.  Sti- og løypelaget har fått beskjed fra Sel kommune om at saken om løypeomlegging skal behandles administrativt i Sel kommune.

Rimelig tidlig i prosessen fikk vegstyret informasjon om at brøytesøknaden var avhengig av at løypesaken først skulle behandles av Sel kommune, og at man følgelig var avhengig av at denne søknaden ble innvilget.  Søknaden fra sti- og løypelaget ble sendt kommunen ultimo april i år.
Fra Sel kommune har det i løpet av sommeren og høsten blitt gitt informasjon ved flere anledninger om at løypesaken var klar og at endelig vedtak skulle skrives rimelig hurtig.  Saken er fortsatt ikke endelig behandlet i Sel kommune, men det er nå gitt beskjed om at et endelig vedtak vil skje i løpet av kommende uke (uke 43).  Basert på informasjon innhentet i går har vegstyret all grunn til å tro at dette vil skje, slik som meddelt fra kommunenes side.

Torsdag morgen i inneværende uke anmodet vegstyrets leder via mail om å få et møte med kommunens ordfører fk. mandag eller tirsdag, for å få en nærmere orientering om kommunens holdning til brøytesaken.  Ordføreren har ikke besvart denne henvendelsen per lørdag morgen.

Gitt at løypesaken blir innvilget så vil det fra kommunens side være mulig å behandle brøytesaken i formannskapsmøtet 22.11.22.

Så snart det foreligger pålitelig informasjon, fortrinnsvis fra Sel kommune, vil vegstyret gi orientering om dette på hjemmesiden.

 

 

 

07.09.2022 : Det vil bli oppstart av vegarbeid i Vardamorkvegen ovenfor brua tirsdag 13.09.2022.  Vegen vil bli stengt ovenfor brua hele tirsdag 13.09.2022 til frem mot tidlig kveld !!  Øvrige dager vil vegen være åpen for biltrafikk mens arbeidet pågår, men noe ventetid må påregnes.

 

02.09.2022 : Istandsetting av Vardamorkvegen i september :  

Det  vil bli oppstart av vegarbeid i Vardemorkvegen ovenfor brua over Kvannslådalsåe fra og med onsdag 14.09.
Vegen vil bli helt stengt i 1 dag, muligens 1 døgn, i løpet av perioden onsdag til fredag i uke 37, og ellers vil arbeidet skje slik at det må påregnes noe ventetid før man kan passere med bil.
Dette er arbeid som må utføres før det blir tele i jorden.  Arbeidet er også er varslet på siste årsmøte.
Det vil også bli satt opp plakat om dette arbreidet ved Øigardseter.
 

 

28.07.2022 : Informasjon fra styret. :  

Styret har i juli blitt enige om følgende arbeidsdeling  :
I løpet av året vil Jan Erling Eilefstad samarbeide med Torill Sollihøgda om å tre inn i rollen som kasserer.
Per Morten Kleppe og Hans R. Vedde vil dele på sekretæroppgaver, spesielt vedr. referatskriving fra diverse møter.

Den 6. juni ble det sendt dispensasjonssøknad til Sel kommune om å få vinterbrøytet vegene i Vardamorkje.
Styret har purret på behandlingen av saken, og i telefonsamtale med Sel kommune for knappe 14 dager siden ble det opplyst at saksbehandlingen har gått tregt grunnet mye sykdom blant ansatte.
Kommunen forventer at saken blir lagt frem for formannskapet den 20. september evt. den 18. oktober.  Møtet den 20. august er allerede fullt av større og presserende saker iflg. kommunen.
Styret har i ettertid tilskrevet kommunen og meddelt at vi er kritisk til at saksbehandlingen tar uforholdsmessig lang tid, og anmodet kommunen om å prioritere denne saken ut fra nødvendige forberedelser som må gjennomføres.

Så vidt vi har forstått så vil Sel kommune søke å behandle omleggingen av løypenettet som en administrativ sak.  Det er uvisst når slik behandling vil være avsluttet.  Dette er en sak som løypelaget har meldt inn til Sel kommune.

Styret møtes 4. august på Høvringen og vil da beslutte hvilket vedlikeholdsarbeid som skal prioriteres fra medio august og utover høsten.  Det blir fysisk gjennomgang av veganleggets veger.

 

05.06.2022 : INNBETALING AV årsavgifter i 2022, vedtatt på ordinært årsmøte 2022 :  

Det er nå tid for å innbetale årsavgiften for 2022.  Nedenfor finner dere en tabell som indikerer hvor dere "hører hjemme" i hht uendrede årsavgifter sammenholdt mot 2021, og som ble vedtatt på årsmøtet den 13.04.22.
Vi anmoder alle om å innbetale årsavgiften for den sone som man tilhører innen den 15.06.2022.  Det vil ikke bli utsendt egen giro via post.
Dere innbetaler korrekt beløp merket med "Årsavgift 2022" til Vegforeningen i Vardamorkje, og benytter kontonummer  2095.52.19377.

HUSK å merke innbetalingen med navn og hytteadresse !

 

 

 

 

23.05.2022 : Referat fra ordinært årsmøte i 2022.

 

 

10.05.2022 : Vi har i kveld åpnet hovedvegene i Vardamorkje for kjøring med personbiler for sommeren 2022.

        Vi har i dag ettermiddag fått assistanse fra to kyndige personer som har sjekket vegene i Vardamorkje.  Vegene fremstår som tørre og fine, dog med litt              fukt i svingen ovenfor brua.  Vi finner det derfor forsvarlig å åpne hovedvegene for kjøring med ordinære personbiler.
        Større biler må vente med å bruke vegene til 23.05., og vi anmoder på det sterkeste om at dette blir respektert av alle.

 

08.05.2022 : Det er mulig at vi kan åpne hovedvegene torsdag eller fredag i kommende uke (19).

        Det er fortsatt "våte" veger i Vardamorkje, og vi venter på mer varme og vind slik at vegene skal kunne blir farbare med personbiler.
        På vegen fra Eilefstadseter til Grindstuguteigen er det et par tette rør under vegen og her renner vannet stille og rolig over vegbanen.
        Befaring i området i dag tilsier at hovedvegene sannsynligvis vil kunne åpne torsdag eller fredag ettermiddag i fk. uke (19).
        Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette på fk. onsdag kveld.

 

01.05.2022 : Litt om årsmøtet i påsken og tidlig vegskraping; - vegen er fra og med NÅ stengt ved Øigardseter : 

Påsken og vintersesongen er over og vi ser frem mot vår og sommer.  Takk for et godt årsmøte den 13.04. med stor deltagelse, hele 86 stemmer av 122 var representert på årsmøtet (70,5 %).  Årsmøtets store sak var vinterbrøyting som ble vedtatt med 65 av 86 stemmer (75,6 %).
Erik Halvorsen og Hogne Petersen tok ikke gjenvalg til styret og som nye styremedlemmer ble valgt Per Morten Kleppe (Ljosmyrvegen) og Hans Rasmus Vedde (Weidemannvegen).  Erik og Hogne har gjort et flott arbeid for vegforeningen i mange år, og vi takker dem for innsatsen som de har lagt ned for vårt felles beste.  Per Morten og Hans Rasmus ønskes velkommen inn i styret og vi ser frem til et godt fremtidig samarbeid.
Styret vil nå arbeide med en søknad til Sel kommune slik at det forhåpentligvis kan åpnes for vinterbrøyting i Vardamorkje fra fk. vinter.  Dette vil skje i samarbeid med grunneiernes løypeutvalg, som vil søke Sel kommune om omlegging av løypenettet.
Det vil med det første bli lagt ut referat fra det ordinære årsmøtet.

Roy Midtli har nok en gang gjort en kjempefin jobb ved å tidligskrape vegene i Vardamorkje.  Han har jobbet i går kveld og i dag, og kan nå melde om at alle hovedvegene (Vardamork-, Ljosmyr- og Juvsholsetervegen) er ferdig skrapet og at det faktisk ikke er noe særlig is igjen i vegbanen.
Nå må vegen tørke og vi håper på sol og vind som medvirker til at vegbanen tørker hurtigere.
Det er som alltid viktig at vegen ikke benyttes i tiden fremover, og vegen har i kveld blitt stengt med sperrebukk for å hindre all ferdsel med biler.
ALLE MÅ RESPEKTERE KJØREFORBUDET INNTIL DET GIS BESKJED HER PÅ HJEMMESIDEN OM NÅR VEGEN ÅPNER FOR FERDSEL MED LETTERE KJØRETØY.

 

 

06.04.2022 : Orientering om vinterbrøyting i Vardamorkje, Oppsett ny løypeplan for Vardamorkje samt revidert avtale om vegrett i Vardamorkje.

 

 Orientering om vinterbrøyting i Vardamorkje.

 

Styret i vegforeningen i Vardamorkje har arbeidet med mulig vinterbrøyting i Vardamorkje i flere år.  Vardamorkje er ifølge Sel kommune det siste området på Høvringen som ikke har vinterbrøytede veger.  Det har vært mange hensyn å forholde seg til ; - Sel kommune, næringslivet på Høvringen, berørte grunneiere og alternative skiløyper som følge av at vegene frigjøres til bilkjøring.

Sel kommune v/ ordføreren er nå positiv til å medvirke i en prosess for å få til vinterbrøyting i hele Vardamorkje.  Næringslivet på Høvringen ser nå positivt på vinterbrøyting også i Vardamorkje, og man forventer at dette vil medføre økt bruk av hyttene i området og dermed også økt aktivitet for butikk og hoteller.  Også de berørte grunneierne er positive til vinterbrøyting, noe som gjenspeiles i inngåtte avtaler for å få til nye løypetraséer.

Prosessen vil har vært og vil fremover bli som følger :

Det er etablert en avtale mellom berørte grunneiere og vegstyret i Vardamorkje slik at alle hytter har fått vegrett til å kunne kjøre på alle veger i Vardamorkje.  Denne avtalen vil kunne tinglyses.  Avtalen legges ut på nettet.
Dermed kan skiløypene flyttes over i terreng utenfor vegene i Vardamorkje.

Det foreligger nå signerte avtaler mellom løypelaget på Høvringen og de berørte grunneiere samt enkelte hytteeiere i Vardamorkje, slik at løypene kan flyttes ut i terrenget fra og med skisesongen 2022/2023.
Løypelaget søker Sel kommune om løyve til å få etablert nye løyper i hht. et nytt løypekart, som også blir gjengitt på vegforeningens hjemmeside.  Det vil bli felles skiløype og bilveg over brua og opp til krysset inn til Ljosmyrvegen.  Her må det etableres praktiske ordninger for å ivareta sikkerheten for både skiløpere og biler.
Fra Øigardseter og til brua er det iflg. løypelaget pt. ikke helt klarlagt hvor løypa vil bli lagt.
Kommunen ser det som en fordel at søknaden fra løypelaget blir sendt så hurtig som mulig, og helst før evt. søknad om vinterbrøyting blir sendt fra vegforeningen.
Det skal opparbeides nye løypetraséer fra tidlig sommer 2022 til og med kommende senhøst.  Slik opparbeiding skjer i regi av løypelaget, som også ønsker deltagelse fra andre i form av dugnadsarbeid vedr. slik opparbeidelse.

Vegstyret har arbeidet mot Sel kommune for å få åpnet opp for vinterbrøyting av alle vegene i Vardamorkje.  Årsmøtet i vegforeningen skal nå ta stilling til vinterbrøyting av «hovedvegene» som ligger under vegforeningen.  Saken vil bli tatt opp til avstemming som siste sak under årsmøtet, og avgjøres ved simpelt flertall blant fremmøtte medlemmer.  Det kan også her fremlegges skriftlige fullmakter iht. vedtektenes bestemmelser.
Sel kommune har pt. en passus i sitt planverk om at det ikke skal vinterbrøytes i Vardamorkje.  Dersom det blir flertall for vinterbrøyting i Vardamorkje vil styret i vegforeningen etter påske søke Sel kommune om at forbudet mot vinterbrøyting blir opphevet.  Slik behandling vil ventelig skje i politiske organer i Sel kommune.

Styret har videre lagt opp til følgende ordning, gitt at det blir flertall for vinterbrøyting:
Det vil være frivillig å være med i ordningen om vinterbrøyting.  De som sier nei takk betaler ikke noen årskontingent for vinterbrøyting.  De som ikke er med i ordningen kan ikke kjøre inn i Vardamorkje om vinteren, verken for å sette av bagasje, varer eller utstyr.  Dersom man likevel gjør dette vil vedkommende få tilsendt en giro med årskontingent for vinterbrøyting av «hovedvegene» for sin aktuelle strekning.

Brøyting av øvrige veger i Vardamorkje vil være et forhold som hytteeierne på disse enkeltstrekningene selv må organisere og betale direkte til brøyteselskapet.

Det er innhentet pris på oppsett av automatisk vinterbom ved Øigardseter (pris ca. kr 30.000), men styret ønsker ikke å foreslå oppsett av bom i første omgang, i det vi stoler på at folk er lojale mot et forbud om å kjøre inn i Vardamorkje dersom man ikke er med og betaler for vinterbrøyting.  Det skal dog bemerkes at det fra kommunalt hold blir anbefalt å sette opp slik vinterbom for å hindre uønsket trafikk og parkering langs vegene for eksempel for trafikk som ikke hører hjemme i Vardamorkje.

I forbindelse med vinterbrøyting vil det bli etablert 24 møteplasser på vegene i Vardamorkje.  De fleste av disse ligger allerede tilgjengelig i området, og kun 2-3 nye møteplasser må opparbeides sommeren 2022.

Det forventes at de som er med i ordningen kan kjøre frem til egen hytte.  Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig fra noen av deltagerne, så kan det vurderes å etablere en parkeringsplass sentralt i Vardamorkje, men uten at denne skal etableres og drives av vegforeningen.  Her må det nevnes at en slik etablering vil kunne skje i konkurranse med den parkingspraksis som drives av Morten Grotløkken, og styret ønsker ikke å medvirke til å etablere slik konkurrerende virksomhet.

4 brøyteselskaper er invitert til å gi bindende pristilbud på vinterbrøyting av «hovedvegene», og 2 av disse har besvart styrets henvendelse i form av konkrete tilbud.  Strekningene som styret har satt ut på anbud er :

                Øigardseter til parkeringsplassen på Grindstuguteigen
                Juvsolsetervegen til snuplassen ved Mjølrakkåe (øst for Juvsholsseter)
                Ljosmyrvegen til snuplassen i enden av Ljosmyrvegen

De som skal delta i ordningen med vinterbrøyting betaler sin andel av kjørt lengde på «hovedvegene» fra Øigardseter og frem til der de evt. må ta av fra «hovedvegen» / slutten av «hovedvegen» for å kunne kjøre inn på øvrige veger og til sin egen hytte.  Det er pt. 122 medlemmer i vegforeningen.  De 4 setereierne i vegforeningen skal kjøre kostnadsfritt, ut fra inngått avtale, og dermed vil det maksimalt være pt. 118 som skal være med å betale for kostnadene til vinterbrøyting på «hovedvegene».  Totalt antall kjørte meter «hovedveg» for 118 deltagere utgjør 89.203 meter.
Dersom man deler anslått årskostnad på kr 142.500 på totalt antall kjørte meter så vil den enkelte få en årlig kostnad på ca. kr 1,60 per kjørte meter «hovedveg», og dette vil være prisen for den enkelte deltager for kjøring på «hovedvegene».  Dette forutsetter deltagelse fra alle 118 betalende medlemmer i vegforeningen.

Styret i vegforeningen vil inngå avtale med brøyteselskapet og styret foretar fakturering ut til de enkelte medlemmene i vegforeningen som har sagt seg villig til å være med i ordningen med vinterbrøyting.  Øvrige medlemmer av vegforeningen betaler som nevnt tidligere ikke noe, og får heller ikke lov til å kjøre på vinterbrøytede veger, verken selv eller eks.vis med håndverkere som skal utføre arbeid for de som ikke er med i ordningen.

Øvrige veger i Vardamorkje er ikke «hovedveger» og her må som nevnt hytteeiere som sokner til disse vegene kontakte brøyteselskapet selv og betale for slik brøyting direkte til brøyteselskapet, fra «hovedveg» og frem til egen hytte.  Brøyteselskapene er innforstått med at dette blir praksis.  Det er gjort anslag på årlig kostnad per meter øvrig veg i størrelsesorden kr 25.  Det vil være naturlig at de som sokner til øvrige veger deler på årlig kostnad per meter, eks.vis. etter samme modell som er benyttet for «hovedvegene».  I tillegg kommer kostnad for brøytet ekstra biloppstillingsplass ved hytta, dersom dette ønskes opparbeidet, med ca. kr 500,- per år.

Det planlegges følgende brøyteperioder :

"Hovedveg" skal være brøytet :

     

Vinter ;

01.11.22 - 11.04.23 ;

     

4

Torsdag :

   

kl. 17.00

 

kl. 23.00

Fredag :

   

kl. 10.00

 

kl. 23.00

Lørdag :

   

kl. 10.00

 

kl. 20.00

Søndag :

   

kl. 12.00

 

kl. 20.00

             

Jul / nyttår ;

22.12.22 - 03.01.23 ;

     
 

Hverdager :

 

kl. 10.00

 

kl. 23.00

 

Helligdager :

 

kl. 12.00

 

kl. 20.00

             

Vinterferie ;

17.02.23 - 05.03.23 ;

     
 

Hverdager :

 

kl. 10.00

 

kl. 23.00

 

Søndag :

   

kl. 12.00

 

kl. 20.00

             

Påskeferie ;

31.03.23 - 11.04.23 ;

     
 

Hverdager :

 

kl. 10.00

 

kl. 23.00

 

Helligdager :

 

kl. 12.00

 

kl. 20.00

             
             
             

Det skal brøytes senest når det er kommet 10 cm snø, og likeledes

skal det brøytes når 1/3 av vegbredden er dekket av snøfonner.


Det er i anbudet medtatt strøing av «hovedvegene» ved behov og anskaffelse og oppsett/nedtaking av brøytestikker.

På generell basis er alle hovedvegene, inklusive utbedringsarbeidene som planlegges sommeren 2022, i en slik forfatning at de vil tåle vinterbrøyting.  Vi har kyndige anleggsfolk blant medlemmene i vegforeningen og disse er enige i at vegstandarden vil være egnet til vinterbrøyting av «hovedvegene» fra og med 2022/2023.

 Det kan skje at «hovedvegene» vil være stengt ved avvikling av sen påske.  Styret må fortløpende vurdere dette avhengig av utviklingen av og tilstanden på vegene hvert år, og fortrinnsvis gi melding til deltagerne i ordningen før påsketrafikken blir avviklet.  Ut over dette må det også påregnes vårstenging av vegene i en begrenset periode slik at vegene kan tørke før sommertrafikken kan starte.

Nedenfor har vi satt skissert priser på vinterbrøyting av «hovedvegene» for enkelte strekninger, under forutsetning om prosentvis deltagelse i ordningen med vinterbrøyting.
Det er satt opp tre scenarier;
I venstre felt forutsettes det at alle 118 betalende medlemmer deltar.
I midtre felt har vi tatt ut alle 17 på åemellom og i øvrige områder deltar fullt ut.
I høyre felt har vi tatt ut alle 17 på åemellom og i øvrige områder har vi lagt inn at 65 % vil delta i vinterbrøytingen.
Dermed fremkommer priser for de forskjellige alternativene til høyre i hvert felt.
Som dere vil se så er det lønnsomt for alle at flest mulig vil delta i ordningen med vinterbrøyting.