Når det gjelder hjemmesiden så skal medlemmene forholde seg til det som står på «Hovedside» samt de enkelte flikene som ligger under «Informasjon».

«Logg på» skal kun benyttes av den som redigerer hjemmesiden. 

 

 

04.01.2022 : Nå stenger vi vegene i Vardamorkje for bilkjøring !!  Dette gjelder fra og med torsdag 06.01.2022 kl 18.00.

         Vi finner det hensiktsmessig å informere om regelverket for motorferdselsloven ang. kjøring i utmark, i det det nok er en del usikkerhet om hva som gjelder i så måte.
         I følge motorferdsellovens § 2 og 3 er det forbud mot motorisert ferdsel i utmark. Dette er sikkert de fleste kjent med. Det som nok ikke er så opplagt for mange, er at dette også gjelder kjøring på ubrøytede skogsbilveier.
          Følgende står i § 2: "Veg i utmark som ikke er opparbeidd for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder opparbeidd veg som ikke er brøytet for kjøring med bil."
          Spørsmålet mange vil stille, er da: Når blir det ulovlig å kjøre på ubrøytet vei?
          I følge juristene så blir det å regne som ulovlig kjøring når det blir så mye snø at du ikke lenger kan ta deg fram med en vanlig tohjulsdrevet personbil.
          Loven henspeiler på snømengden.  Det hjelper ikke at det er kjørt kontinuerlig med bil og annen trafikk, slik at det har blitt en såle med snø på vegen.
          Styret har vurdert situasjonen i dag, og basert på forventet snøfall og den mengde snø som foreligger pt. så finner vi å måtte vinterstenge vegen fra og med torsdag 06.01.2022 kl. 18.00.
          De som har motorkjøretøy inne i Vardamorkje må selv være ansvarlige for å få kjørt ut disse innen fk. torsdag kl 18.00.
 

28.12.2021 : Hovedvegene er fortsatt åpne for bilkjøring, det er lite snø og det kan foreløpig ikke legges skiløyper med løypemaskinen.

Ansvarlig for sporleggeren sier i en telefonsamtale i dag at det pt. ikke er nok snø til at man kan legge løyper på vegene i Vardamorkje.  Det er derfor fullt mulig å kjøre bil på vegene til over nyttår.
Vi håper at ansvarlig for løypekjøringen gir oss beskjed om når det nærmer seg tid for å kjøre løyper slik at vi kan få gitt informasjon om dette her på hjemmesiden.
Uansett så må alle følge med på værmeldingene slik at man holder styr på når det begynner å snø for alvor, slik at man slipper å snø inne med bilen......
Å følge med på dette er den enkelte brukers eget ansvar.
Styret benytter samtidig anledningen til å ønske alle medlemmene av vegforeningen et riktig godt nytt år !

 

07.12.2021 : INNBETALING AV årsavgifter i 2021, vedtatt på ordinært årsmøte 2021 : 

 
 Det er nå tid for å innbetale årsavgiften for 2021.  Nedenfor finner dere en tabell som indikerer hvor dere "hører hjemme" i hht nye årsavgifter, som ble vedtatt på årsmøtet den 28.10.21.
Vi anmoder alle om å innbetale årsavgiften for den sone som man tilhører innen den 14.12.2021.  Det vil ikke bli utsendt egen giro via post.
Dere innbetaler korrekt beløp merket med "Årsavgift 2021" til Vegforeningen i Vardamorkje, og benytter kontonummer  2095.52.19377.

HUSK å merke innbetalingen med navn og hytteadresse !

 

 

 

 

01.12.2021 : Årsavgifter i 2021, vedtatt på ordinært årsmøte 2021 : 

 

 

Årsavgifter i 2021 for Vegforeningen i Vardamorkje           (vedtatt på ord. årsmøte 28.10.2021)

(Årsavgiftene ble sist endret 12.04.2017)

 

Antall soner er utvidet fra 2 soner til 6 soner fra og med året 2021.

Sone 1 :           Fra Øigardseter og frem til brua                                            kr   500,-

 

Sone 2 :           Fra brua og opp til kryss mot Ljosmyrvegen
                        samt alle i Ljosmyrvegen                                                       kr 1.000,-

 

Sone 3 :           Fra kryss mot Ljosmyrvegen og opp til kryss
                        avkjøring Åemellom                                                              kr   800,-

 

Sone 4 :           Fra kryss avkjøring Åemellom, og alle i Åemellom               kr   900,-

 

Sone 5 :           Fra kryss avkjøring Åemellom og opp til Juvsholseter          kr 1.000,-

 

Sone 6 :           Fra kryss Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen og
                        frem til parkeringsplass på Grindstuguteigen                       kr 1.000,-

 

 

 

 

 

Nye hytter, som har beliggenhet etter brua, skal også i fremtiden betale kr 1.000,- i tilknytningsavgift for brua.  (Ny bru ble bygget i 1999 og på dette tidspunkt betalte alle en tilknytningsavgift på kr 2.000,-.)

 

 

Nye hytter, som har beliggenhet i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter, skal også i fremtiden betale kr 1.500,- i tilknytningsavgift, som gjelder for vegstrekningen i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter fram til Grindstuguteigen.  (Denne vegstrekningen ble bygget i 1986.)

 

 

01.12.2021 : Protokoll fra ordinært årsmøte 2021, avholdt på Høvringen 30.10.2021 : 

Under finner dere protokoll fra ordinært årsmøte 2021, dog som en usignert protokoll.
Protokollen er godkjent av Ola Randen som ble valgt til å godkjenne protokollen.  Av praktiske årsaker vil ikke styret få den signerte protokollen i hende før i løpet av kommende helg.
Så snart vi har fått den signerte utgaven av protokollen vil denne erstatte nedenstående dokument.

 

VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN      

(Org.nr. i Brønnøysundregisteret : 915 554 679)

 

                                 Møteprotokoll for ordinært årsmøte 2021

                               Høvringen Handel og Kafé lørdag 30. oktober 2021 kl. 15.00.

 

Til stede var 24 av 122 medlemmer. I tillegg ble 10 fullmakter framlagt og godkjent, slik at 27,9 % av medlemmene var representert på årsmøtet.

 

 

Styrets leder Carl Christian Mathiesen ønsket velkommen.

Carl Christian Mathiesen ble valgt til møteleder.

Erik Halvorsen ble valgt til referent.

Ola Randen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med referenten.

Innkallingen ble godkjent.

Møteleder gikk gjennom saklisten.

Saklisten ble godkjent.

 

Det ble foreslått at innkallingen sendes via epost. Dette er så langt ikke gjort da styret ikke har oppdaterte epostadresser til alle medlemmene. Årsmøtet anbefalte at innkallingen heretter sendes til medlemmene som har registrert epost og at andre medlemmer av foreningen får innkallingen via ordinær post.

Styrets leder innledet med å referere til at årsmøtet i 2020 ble avlyst som følge av Koronapandemien i Norge.  Myndighetenes restriksjoner gjorde sitt til at det ikke ble mulig å avholde et årsmøte i 2020.  Ordinært årsmøte som skulle vært avholdt i påsken 2021 ble også hindret som følge av samme pandemi, men styret besluttet at ordinært årsmøte skulle utsettes til senere i 2021, gitt at myndighetene åpnet for dette.  Dette ble det også orientert om til medlemmene via hjemmesiden.  Både ut fra vegforeningens vedtekter og ut fra veglovens § 55 så skal det avholdes årsmøte hvert år.  Det ville følgelig ikke være mulig å utsette ordinært årsmøte til 2022, slik som et par medlemmer har ytret ønske om.  Styret er av den klare oppfatning av at det bør være et fysisk møte og at et digitalt møte vil kreve mye arbeid og teknisk innsikt for å få dette til å virke tilfredsstillende.  Dette ble også meddelt av styrets leder til årsmøtet, som ikke hadde innsigelser til at praksis skal forbli fysiske avholdte møter.

 

1. Styrets årsberetning for 2020.

Styrets leder gjennomgikk årsberetningen og kommenterte enkeltpunktene.

Årsberetningen ble godkjent.

 

2. Kasserer Torill Sollihøgda gikk gjennom årsregnskapet pr. 31. desember 2020.

Årsregnskapet for 2020 ble godkjent.

 

3. Godkjenning av avtale om vegrett i Vardamorkje mellom 7 grunneiere og Vegforeningen.

På årsmøtet ble det stilt spørsmål om avtalen er god nok. Det ble vist til uklarheter i rettighetene til grunneiere og medlemmer av Vegforeningen. Det ble og pekt på rettighetene ved opptak av nye veistrekninger. Det ble vedtatt at styret skal se på avtalen på nytt.

Saken ble utsatt til årsmøtet i 2022.

 

4. Innkomne saker, inkludert forslag om 2 vedtektsendringer.

Det var ingen innkomne forslag ut over forslag om vedtektsendringer.

Vedtektsendring 1 :

Forslaget fra styret om å endre § 4, 2. avsnitt ble enstemmig vedtatt.

Ny tekst:

Som medlemmer i foreningen er alle registrerte hytte- og setereiere som sokner til vegstrekningene.  Medlemskap tegnes av grunneiere og eier av tomter ved innbetaling av innmeldingsavgift ved opparbeiding av grunn / tilkjøring av materialer / oppstart av bygging på regulert tomt.  Medlemskap overføres automatisk ved eiendomsoverdragelser.

 

Vedtektsendring 2 :

Det forelå forslag fra en hytteeier om å endre § 7 vedr. uravstemming på en del saker, jfr. innkallingen til årsmøtet.  Forslaget ble lagt fram og lest opp av styreleder som følge av at forslagsstilleren ikke deltok på årsmøtet.

Fra styrets side ble det kommentert at Vegforeningen disponerer en liten fjellveg som man skal holde i orden og drifte overfor vegforeningens medlemmer.  Vegforeningen må også forholde seg til Vegloven og i denne er det fastslått av det skal være årlige møter og alle beslutninger skal fattes på årsmøter som flertallsbeslutninger hva angår vegfelleskapet.  Styret anser at det er viktig at man deltar på fysiske årsmøter og debatterer de spørsmål som reises fra styret eller medlemmene.  De prinsipper som hjemles i vegloven angående private veger bør være tilstrekkelige også for vår vegforening, og uravstemming synes følgelig ikke å være noen nødvendig løsning.  Uravstemming vil i tillegg bli arbeidskrevende og kostbart.

Etter en kort debatt ble det stemt over forslaget om uravstemming, som ble enstemmig avvist av årsmøtet.

5. Forslag om å ta opp Ljosmysvegen som ny «hovedveg» i Vegforeningen.  

Ljosmyrvegen ble tatt opp som ny hovedveg i vegforeningen fra og med 2021, i hht. styrets innstilling og under henvisning til vedtektenes § 4, 3. avsnitt.

 

6. Fastsettelse av årlig vegavgift for året 2021 og innmeldingsavgift i h.h.h.t. vedtektenes §§ 4 og 5.

 Styret foreslår å dele opp vegtraseen i 6 prissoner i stedet for dagens 2 prissoner.

Styreleder presenterte forslaget med 6 prissoner. Både antall soner og inndelingen ble debattert.  Det var ytret ønske om enda flere soner, ut over forslaget, men det var ikke stemning for dette på årsmøtet.

Styreleder gikk gjennom forslaget til årlig vegavgift og innmeldingsavgift. Forslaget innebærer en økning for å møte økt behov for vedlikehold som skal utføres i 2022.  Samme prising vil bli foreslått også for året 2022, men endelig prisfastsettelse for 2022 må vedtas på årsmøtet som planlegges avholdt i påsken 2022.

Styrets forslag om 6 prissoner samt nye årsavgift for 2021 ble vedtatt mot 2 stemmer.

Ny prismodell vil bli lagt ut på Vegforeningens hjemmeside.

 

Fastsettelse av honorar til styremedlemmer i h.h.t. vedtektenes § 8.

 Styreleder la fram forslag om kr 7.500 i honorar til styremedlemmer for året 2021 i h.h.t. vedtektenes § 8.

 Årsmøtet aksepterte forslaget.

 

7. Valg

I h.h.t. oversikten i styrets beretning er alle tillitsvalgte på valg, som følge av at det ikke ble avholdt årsmøte i 2020.  Dette medfører at følgende valg må avholdes :

          6 styremedlemmer, inkludert styrets leder.

          1 revisor og 1 vararevisor

          1 leder og 1 medlem i valgkomiteen

Det skal velges tillitsvalgte både for 1 år (frem til årsmøtet i 2022) og for 2 år (frem til årsmøtet i 2023).

 

Leder i valgkomiteen la fram følgende innstilling:

Styret :               

Leder                              Carl Chr. Mathiesen                                    Valgt for 2 år       

Nestleder                        Frode Eggan                   Setereier               Valgt for 1 år

Kasserer                        Torill Sollihøgda                                         Valgt for 2 år

Sekretær                         Erik Halvorsen                                            Valgt for 1 år

Styremedlem                  Hogne Petersen                                           Valgt for 1 år

Styremedlem                  Jan Erling Eilefstad        Setereier               Valgt for 2 år

Revisjon :

Revisor                          Gunnar Grindstuen                                       Valgt for 2 år

Vararevisor                    Vegard Nystuen                                          Valgt for 1 år

 

Valgkomite :

Leder                             Hans Sanden                                              Valgt for 2 år

Medlem                         Torbjørn Randen                                        Valgt for 1 år

 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

 

Årsmøtet ble deretter avsluttet.

 

 

Møtereferent:                                                                                  Protokollen godkjent.

 

 

Erik Halvorsen                                                                                Ola Randen
Sign.                                                                                                Sign.

 

 

29.10.2021 : Ordinært årsmøte for 2021 : 

Under fliken "Informasjon" og deretter "Dokumenter" har vi nå satt inn en link som viser signert avtale om vegrett mellom grunneierne i Vardamorkje og Vegforeningen for dagens hovedveger  (dvs. Ljosmyrvegen er pt. ikke omfattet av denne avtalen, men i den signerte avtalen er det gitt rettigheter til at nye hovedveger vil kunne få tilsvarende avtale.)
Trykk på "Link til avtale om vegrett i Vardamorkje".
I avtalen er det enighet om at 7 grunneiere kan kjøre kostnadsfritt på vegene i Vardamorkje.  Dette innbefatter også de 4 setereierne som i dag er medlemmer i vegforeningen, slik at det må budsjetteres med noe lavere inntekter i forhold til dagens praksis.

Nedenfor har vi tatt inn et oppsett som viser behovet for å bygge opp kapital i vegforeningen for årene 2021 og 2022.  Under "Øvrig vedlikehold" er det vist et kostnadsanslag på vegutbedring overfor brua og et stykke oppover myra på ca. kr 100.000.  I tillegg viser balansen ved utgangen av 2022 en bankbeholdning på i overkant av 63.000.  Styret mener at vegforeningen må ha en rimelig likviditetsreserve til annet påkommende vedlikehold.  Årsavgiften vil alltid være gjenstand for regulering, både opp og ned, avhengig av hvilket vedlikehold som vil være nødvendig.  Årsavgiften skal vedtas for hvert inneværende år av årsmøtet.

 

      A n s l a g              
VEGFORENINGEN I VARDAMORKJE, HØVRINGEN   B u d s j e t t     P r o g n o s e   R  e  g  n  s  k  a  p
                     
RESULTATREGNSKAP   2022     2021   2020   2019
                     
Årsavgift   Alt. 2 105 200     104 200   44 000   43 200
Tilknytningsavgift   2 500     1 000   3 500   2 000
Purregebyr               600   525
Renteinntekter             10   23
Sum inntekter   107 700     105 200   48 110   45 748
                     
                     
Styregodtgjørelse   7 500     7 500   1 500   1 500
Vedlikehold :    Salting 10 000                
     Tidligbrøyting e/ påske 2 600     2 550          
     Øvrig vedlikehold 100 000 112 600   2 760 5 310   10 500   101 062
Internett     2 500     2 420   3 420   3 420
Kontorrekvisita og porto   4 000     3 509   4 032   5 514
Kostnader møte   6 500     6 500   0   4 250
Gaver                    
Kommunale gebyrer             6 650   0
Anskaffelse sandkasse   5 500              
Bankgebyr     200     200   171   180
Tap på fordring         400        
Sum kostnader   138 800     25 839   26 273   115 926
                     
Årsresultat     -31 100     79 361   21 837   -70 178
                     
                     
      A n s l a g              
      B u d s j e t t     P r o g n o s e   R  e  g  n  s  k  a  p
                     
BALANSE     31.12.2022     31.12.2021   31.12.2020   31.12.2019
                     
Kundefordringer             400   800
Bank Inng. balanse 94 664     9 703          
  Utbet. gjeldsposter 01.01. -7 500     -2 300          
  Årets resultat 2021 -31 100     79 361     9 703   4 666
  Tap på fordring  (ikke bet.bar kostn.)     400          
  Ikke utbet. Styrehonorar 2022 / 2021 7 500 63 564   7 500 94 664        
SUM eiendeler   63 564     94 664   10 103   5 466
                     
                     
Egenkapital Inng. balanse 87 164     7 803     7 803   -14 034
  Årets resultat 2022 / 2021 -31 100 56 064   79 361 87 164        
Gjeld til leverandører                 8 000
Gjeld til styremedlemmer   7 500     7 500   1 500   11 500
Gjeld til hytteeiere             800    
SUM egenkapital og gjeld   63 564     94 664   10 103   5 466

 

 

28.10.2021 : Ordinært årsmøte for 2020 : 

Pt. har vi problemer med å få publisert pdf-filer på hjemmesiden.  Vi arbeider med å få utbedret feilen og håper at dette vil være på plass i løpet av dagen.
Det som skal vises er signert avtale om vegrett mellom grunneierne i Vardamorkje og Vegforeningen for dagens hovedveger (dvs. Ljosmyrvegen er pt. ikke omfattet av denne avtalen, men i den signerte avtalen er det gitt rettigheter til at nye hovedveger vil kunne få tilsvarende avtale).
I tillegg skal vi legge ut en oversikt som viser behovet for økt kapital som følge av vegutbedring fra brua og et stykke oppover myra.

Vi har også i dag lagt ut referater fra styremøter i 2021 under fliken "Informasjon" og deretter "Styremøter".

 

24.10.2021 : Ordinært årsmøte for 2020 - forslag til nye årsavgifter : 

I tabellen nedenfor har vi satt opp styrets forslag til nye soner samt vegavgifter for 2021.
Tabellen viser fra venstre årsavgifter i 2020, deretter budsjett inkl. nye vegavgifter uten at Ljosmyrvegen blir opptatt som ny hovedveg og helt til høye budsjett inkl. nye vegavgifter forutsatt at Ljosmyrvegen blir tatt opp som ny hovedveg under årsmøte 30.10.2021.  (scroll mot høyre for å se hele tabellen)

 

      Årsavgifter i 2020 :   Budsjett 2021,  alt. ekskl. opptak av Ljosmyrvegen   Budsjett 2021,  alt. inkl. opptak av Ljosmyrvegen
                                                               
                                                               
  Vegstrekninger :   Antall :   Pris / enhet :   SUM   NYE :   Antall :   Pris / enhet :   Endr. fra 2020 :   SUM   Endr. totalt :   Pris / enhet :   Endr. fra alt. 1 :   Endr. fra 2020 :   SUM   Endr. fra alt. 1 :   Endr. fra 2020 :
                                                               
Sone 1 Fra Øigardseter   22   200   4 400       21   500   150,0 %   10 500       500           10 500        
  og frem til brua                                                            
                                                               
Sone 2 Fra brua og opp til kryss mot Ljosmyrvn.   12   400   4 800       12   600   50,0 %   7 200       1000   66,7 %   150,0 %   12 000        
  og alle i Ljosmyrvn.                                                            
                                                               
Sone 3 Fra kryss mot Ljosmyrvn.   8   400   3 200   1   8   800   100,0 %   6 400       800           6 400        
  og opp til kryss avkjøring Åemellom                                                            
                                                               
Sone 4 Fra kryss avkjøring Åemellom,   17   400   6 800       17   900   125,0 %   15 300       900           15 300        
  og alle i Åemellom                                                            
                                                               
Sone 5 Fra kryss avkjøring Åemellom   9   400   3 600       8   1000   150,0 %   8 000       1000           8 000        
  og opp til Juvsholseter                                                            
                                                               
Sone 6 Fra kryss Vardamorkvn. / Juvsholsetervn.   53   400   21 200       52   1000   150,0 %   52 000       1000           52 000        
  og frem til parkeringspl. Grindstuguteigen                                                            
                                                               
      121       44 000   1   118           99 400   125,9 %               104 200   4,8 %   136,8 %
                                                               
                                                      4 800        

 

18.10.2021 : Ordinært årsmøte for 2020

 

VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN                                 (Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

 

 

Herværende innkalling vil bli lagt ut på Vegforeningens hjemmeside i tillegg til at den vil bli sendt i via ordinær post.
For å spare kostnader vil hjemmesiden bli benyttet til publisering av årsmøtereferater som følgelig ikke vil bli sendt via post til den enkelte heretter.

 

 

 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

 

 

Det innkalles til årsmøte på Høvringen Handel & Kafe,  lørdag 30. oktober 2021   kl. 15.00.

 

Saksliste i.h.t. vedtektenes §7:

                    Valg av møteleder, referent samt 1 person til å underskrive møteprotokollen sammen med referenten.

       Godkjenning av innkalling samt dagsorden.

1.      Styrets årsberetning for 2020.

2.      Årsregnskap for 2020, pr. 31.desember 2020.

3.      Godkjenning av avtale om vegrett i Vardamorkje, mellom 7 grunneiere og Vegforeningen.

4.      Innkomne saker, inkl. forslag om 2 vedtektsendringer.

5.      Forslag om å ta opp Ljosmyrvegen som ny «hovedveg» i Vegforeningen.

6.      Fastsettelse av årlig vegavgift fra og med 2021 og innmeldingsavgift i h.h.t. vedtektenes §§ 4 og 5.

·      Styret foreslår å dele opp vegtraséen i 6 prissoner kontra dagens 2 prissoner.

       Fastsettelse av honorar til styremedlemmer i h.h.t. vedtektenes §8.

7.      Valg

                      I h.h.t. oversikten i styrets beretning skal følgende velges for 2 år:

                                     6 styremedlemmer, inkl. styrets leder

                                    1 revisor og 1vararevisor

                                     1 leder og 1 medlem i valgkomiteen

(Forslag vedr. kandidater på valg formidles til leder i valgkomiteen Hans Sanden, mob.tlf. 94 01 69 32)

 

 

Hvert medlem har anledning til å stille med fullmakt fra et annet medlem på årsmøtene.  Dette er hjemlet i vedtektenes § 7. 

Slik fullmakt må være skriftlig og denne fremlegges til styrets sekretær Erik Halvorsen før møtestart.

Alle som skal delta på møtet skal registreres hos sekretæren, som vil sitte ved inngangsdøren til møtelokalet.

 

Styret forhåndsbestiller kaffe og kaker til årsmøtet, og Høvringen Handel og Kafe fakturerer Vegforeningen i henhold til forhåndsbestillingen.  Følgelig  ønsker styret at medlemmene som vil delta på årsmøtet sender en SMS til CC Mathiesen der man angir hytteeiers navn samt hvor mange personer som fysisk vil delta på møtet.

 

Send SMS til mob.tlf. 97 03 80 80  innen 28. oktober dersom du vil delta på møtet.

 

 

Gi gjerne innspill til styret om spørsmål som ønskes besvart før selve årsmøtet. 

Mail til styrets leder kan benyttes;    Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

 

Høvringen, 13. oktober 2021

 

Carl Chr. Mathiesen

Styrets leder

 

                                                                         ÅRSBERETNING FOR  2020      

 

 

Styret har bestått av følgende medlemmer:

Leder                           Carl Chr. Mathiesen              (på valg ved årsmøtet i 2021, villig til gjenvalg)

Nestleder                     Frode Eggan                            (på valg ved årsmøtet i 2021, villig til gjenvalg)                (setereier)

             Kasserer                  Torill Sollihøgda                    (på valg ved årsmøtet i 2021, villig til gjenvalg)

Sekretær                      Erik Halvorsen                       (på valg ved årsmøtet i 2021, villig til gjenvalg)

Styremedlem              Hogne Petersen                      (på valg ved årsmøtet i 2021, villig til gjenvalg)

Styremedlem              Jan Erling Eilefstad               (på valg ved årsmøtet i 2021, villig til gjenvalg)                (setereier)

      

Øvrige tillitsvalgte:

             Revisor                        Gunnar Grindstuen                (på valg ved årsmøtet i 2021, villig til gjenvalg)

             Vararevisor                 Vegard Nystuen                     (på valg ved årsmøtet i 2021, villig til gjenvalg)

                                     

             Leder valgkomite      Hans Sanden                          (på valg ved årsmøtet i 2021, villig til gjenvalg)

Medlem valgkomite Arne Olav Ulsletten               (på valg ved årsmøtet i 2021, ikke villig til gjenvalg

 

 

 

Årsmøtet i 2020 ble avlyst som følge av Koronapandemien våren 2020.

 

Det er avholdt 7 styremøter siden påske 2020.  Styremedlemmene har i tillegg vært i personlig / telefonisk kontakt en rekke ganger.

 

Vedlikeholdet av vegene ble i 2020 holdt på et minimum grunnet den økonomiske situasjonen i vegforeningen.  Dette medførte at det ble foretatt salting av vegene sommeren 2020.

 

 

Det var planlagt at det skulle skje en flytting av løypetraséen over i terreng forsommeren 2020.  Det var enighet om at de nevnte 7 grunneierne i Vardamorkje og grunneiernes løypeutvalg på Høvringen skal bli enige om en slik ny trasé.  Sel kommune bifalte også dette.

Flytting av løypene fra veg til terreng er en sak som ikke faller under vegstyrets arbeidsområde.  Denne prosessen har også tatt håpløst lang tid, og før dette punktet er på plass vil det ikke bli noen progresjon i arbeidet for å kunne foreta en avstemming om evt. vinterbrøyting.  Alle nødvendige avtaler mellom løypelaget og berørte grunneiere og hytteeiere er fortsatt ikke på plass og signert.

Imidlertid ønsker styret å ta et initiativ til å innkalle til et møte med grunneiernes løypekomite for å påpeke viktigheten av at arbeidet med ny løypetrase må fullføres snarest, slik at en omforent løsning kan være på plass i god tid før neste årsmøte påsken 2021.

 

Evt. vinterbrøyting vil bli fremlagt som egen sak fra styret på det ordinære årsmøtet i påsken 2022 og vil forhåpentligvis bli tatt opp til avstemming på dette møtet.

 

 

Regnskapet for 2020 er revidert og følger vedlagt.

Følgende hovedtall er hentet fra regnskapet i 2020  (tilsvarende tall for 2019 vises i parentes) :

Årsavgifter / tilknytningsavgift                    47.500              (  45.200)

Sum kostnader                                                26.273              (115.926)

Resultat                                                            21.837              ( -70.178)       Negativt resultat i 2019

 

Bankinnskudd                                                9.703              (     4.666)

Egenkapital                                                      7.803              (  -14.034)      Negativ egenkapital per 31.12.2019                       

 

Pr. 31.12.2020 er det 1 utestående restanse vedr. vegavgifter.  Denne restansen på kr 400,- kan dessverre ikke inndrives og vil bli avskrevet i regnskapet for 2021.

Så og si alle medlemmene av vegforeningen innbetaler kontingenten iht. angitt forfall.  Kassereren bruker mye unødvendig tid på å purre enkelte medlemmer, som oftest gjengangere, for å få inn utestående krav på vegavgifter.  Det er ikke akseptabelt at noen unnlater å betale årsavgiftene, selv etter flere purringer.

 

Vi har i 2020 fått 2 nye brukere i veganlegget, begge nord for brua, i tillegg til nye eiere av eksisterende hytteeiendommer fra salg / overdragelse.  Totalt er det 121 brukere i veganlegget pr 31.12.2020, hvorav 22 brukere er sør for brua over Kvannslådalsåe.

 

 

I Vardamorkje er det 7 grunneiere som har eiendomsrett til dagens hovedveger, inkl. 4 setereiere som i dag er medlemmer i vegforeningen.  Styret har tidligere fått krav fra disse 7 grunneierne om at det skal foreligge en signert avtale, som skal tinglyses, vedr. bruksrett på vegene i Vardamorkje før disse grunneierne vil godkjenne at løypenettet flyttes utenfor vegene.  I løpet av 2020 fikk styret beskjed fra grunneieren om at slik tinglysning likevel ikke er nødvendig.  Det har blitt arbeidet med denne avtalen i

ca. tre år.  Avtalen er nå signert fra grunneiernes side, bortsett fra en signatur som mangler, men der foreligger det en muntlig aksept.  Styret har godkjent det siste utkastet fra grunneierne.  Avtalen skal forelegges ordinært årsmøte for evt. godkjennelse.

Signert avtale vil bli lagt ut på Vegforeningens hjemmeside.

 

Det er kommet inn forslag om å endre vedtektenes som følger :

§4, 2. avsnitt :

Som medlemmer i foreningen er alle registrerte hytte- og setereiere som sokner til vegstrekningene.  Medlemskap tegnes av grunneiere og eier av tomter ved innbetaling av innmeldingsavgift ved opparbeiding av grunn / tilkjøring av materialer / oppstart av bygging på regulert tomt.  Medlemskap overføres automatisk ved eiendomsoverdragelser.

 

§7 :

På årsmøter kan medlemmer som er ajour med betalinger av avgifter i h.h.t. §§ 4 og 5 møte. 

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter for saker som er av driftsmessig karakter og som medfører en begrenset utgift for medlemmene.

Hvert medlem kan møte med inntil 1 fullmakt for andre medlemmer.  Hvert medlem har en stemme, og kan stemme for seg selv samt 1 fullmakt.

For saker som vil føre til store konsekvenser av økonomisk og/eller driftsmessig karakter for medlemmene, skal disse avgjøres ved en «uravtemning» hvor alle medlemmer skal gis mulighet til å forstå og respondere på saken(e).

Dette skal gjennomføres ved forsendelse i Posten, hvor svarkonvolutt med korrekt returadresse og porto er påført.

Med forsendelsen skal det følge informasjon hvor saken og konsekvenser av saken/valget er beskrevet på en klar og forståelig måte inkludert stemmeseddel som skal returneres.

Tidsfrist for svar skal ta høyde for postens distribusjonstid samt minimum en ukes «tenkepause».

 

Hytteeierne i Ljosmyrvegen har søkt vegstyret om opptak av Ljosmyrvegen i Vegforeningen, slik at denne vegen innlemmes sammen med øvrige hovedveger vedr. vegvedlikeholdet.  Opptak av nye vegstrekninger er hjemlet i Vegforeningens vedtekter § 4, 3. avsnitt.  Ut fra befaring i Ljosmyrvegen høsten 2021 finner styret å kunne fremme forslag overfor årsmøtet om å innlemme Ljosmyrvegen som my hovedveg i Vegforeningen.

 

Styret har satt opp forslag til budsjett for 2021 alt. 1.  Budsjettet viser en økning i total årspris på 125,9 %, til totalt kr 99.400,- for året 2021, slik at vegforeningens normale vedlikehold og drift sikres også på lengere sikt.   Styret har tidligere varslet at det er viktig å bygge opp en solid økonomisk base for å kunne møte fremtidige utfordringer med å rehabilitere deler av vegstrekningene, og dette vil kreve vesentlig mer kapital enn det vedlikeholdet som har skjedd tidligere.  En slik kraftig økning var planlagt i 2020, men som følge av at årsmøtet i 2020 ble avlyst valgte styret å belaste uendret årsavgift for året 2020.

 

Dersom Ljosmyrvegen blir tatt opp som ny hovedvegstrekning på årsmøtet i 2021 varsler styret at budsjett for 2021 alt 2 vil bli iverksatt, dvs. med en økning med kr 4.800,- som følge av at årsavgiften per hytteenhet i Lljosmyrvegen vil stige med kr 400,- per enhet.

Forslag til ny prismodell vil bli lagt ut på våre Vegforeningens hjemmeside.

 

Styret minner om vår webside som er i drift og som blir benyttet til informasjon til vegbrukerne.  Denne siden finnes på internett under www.vardeveg.com  Siden inneholder bl.a. info om styret, årshjul, vedtekter, styremøter, årsmøter, regnskaper, årsavgifter, vegstenging og evt. dugnader.  Styret er også interessert i å motta forslag på andre saker av interesse som kan kommuniseres via denne websiden.

 

 

Høvringen, 13.10.2021

 

STYRET i Vegforeningen

 

Carl Chr. Mathiesen       Frode Eggan        Torill Sollihøgda       Erik Halvorsen        Hogne Petersen           Jan Erling Eilefstad

Sign.                                 Sign.                       Sign.                            Sign.                         Sign.                           Sign.

 

 

 

 

Uavhengig  av innkrevingen av kontingent er det viktig at vi får opplyst om eierskifter av g. / b.nr., adresseendringer, tilgjengelige mailadresser og mobiltelefonnummer.  For å lette styrets arbeid er det viktig at nevnte informasjon fortløpende sendes til kasserer Torill Sollihøgda, Torget 10, 2080 Eidsvoll, eller til mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., mob.tlf. 48 15 24 01.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2021 : Ordinært årsmøte for 2020 vil søkes avholdt enten lørdag 30.10.2021 eller lørdag 06.11.2021.

Styret har i det lengste håpet at løypenettet i Vardamorkje skulle bli lat om i løpet av inneværende høst, slik at vegene kunne bli frigjort til evt. vinterbrøyting.  Vegstyret har ikke noe direkte å gjøre med denne omleggingen, men vi har likevel øvd press på både grunneiere og grunneiernes løypekomite i den grad vi har kunnet, for å pushe dem til å få på plass de siste avtalene med grunneierne, og også enkelte hytteeiere, der de nye løypene skal legges.  Pt. er det 122 hytte- og setereiere i Vardamorkje som venter på en avklaring i dette spørsmålet ,og følgelig er det ikke tilfredsstillende for oss at prosessen med omlegging av løypene ikke skjer i et høyere tempo enn det vi har sett de siste årene.  Styrets medlemmer har ved en rekke anledninger forsøkt å kontakte de som skal drive prosessen, men vi har i liten grad klart å få kontakt nå i høst.
Styret anser det som umulig å få til en slik omlegging i høst, Det skal hygges trær for ny løypetrase og klargjøres for løypemaskinen.  Dette kan ikke gjøres før alle avtaler er signert mellom de berørte parter, noe som ligger utenfor vegstyrets mandag, slik som nevnt ovenfor.  I det lengste har vi avventet med å gi denne meldingen på vår hjemmeside, men vi må nå innse at det ikke er mulig å få til dette for kommende vintersesong.  Vi hadde håpet på å kunne gi en positiv melding angående nytt løypemelding, men dessverre ......
          Myndighetene har nå lempet på Koronarestriksjonene slik at det vil være mulig å få avholdt ordinært årsmøte for 2020.  Styret skal ha møte på fk. søndag og vi vil da komme med endelig dato for avholdelse av
          dette årsmøtet, som vil bli avholdt enten lørdag 30. oktober eller lørdag 6. november.  Dette årsmøtet vil bli varslet på ordinær måte via post inkl. saksliste, som vil inneholde styrets       
          årsberetning, regnskap for 2020, forslag på vedtektsendringer, diverse valg av tillitspersoner samt forslag til nye soner og en økning av priser for sommerkjøring.

 

 

 

22.07.2021 : Ordinært årsmøte kan ikke avholdes i sommer som følge av myndighetenes krav til overholdelse av Koronarestriksjonene.

Styret har vurdert situasjonen for avholdelse av ordinært årsmøte, som er utsatt fra påskeuken.
Det er dessverre ikke mulig å avholde et årsmøte i sommer, basert på myndighetenes Koronarestriksjoner.  Styret håper det vil være mulig å få til et årsmøte i løpet av høsten, forhåpentligvis i september måned.

 

 

17.05.2021 : Vi åpner nå hovedvegene i Vardamorkje for trafikk med vanlige personbiler, fra og med i dag 17 mai !

Snøsmeltingen og opptørkingen av hovedvegen har skjedd hurtigere enn først beregnet.  Etter å ha gått vegstrekningene nå i formiddag så åpnes det for trafikk med ordinære personbiler.  Vegene er stort sett tørre og fine.  I bakken overfor brua, og rett før svingen, er det noen få meter hvor det er litt bløtt ennå, men ikke verre enn at dette vil bli helt tørt i løpet av et par dager.  Det anbefales å kjøre midt i vegen, og "skræve over" dette partiet.
Større og tyngre kjøretøy som lastebiler etc. må ikke kjøre på vegen før etter pinse.
Takk for at dere har respektert kjøreforbudet i vår !
Vegstyret ønsker alle en fin 17. mai !

 

 

12.05.2021 : Det vil nå være mulig å kjøre med vanlige personbiler for de som har hytte i Weidemannsvegen; - alle vi andre er nødt for å vente på at snøen skal smelte og vegene skal bli tørre.

I dag morges var det så vidt tørr veg at det er mulig å åpne for kjørsel med mindre biler fra Øigardseter og frem til krysset opp til Weidemannsvegen.  Dette gjelder kun for de som har hytter i Weidemannsvegen.  Det skal IKKE være trafikk av tyngre kjøretøy på strekningen Øigardseter til krysset opp mot Weidemannsvegen før 21.05.
Fra brua og videre oppover i Vardamorkvegen er det snø og is, og de stedene det er bar veg er det svært vått.  Dette medfører at det ikke er mulig å åpne denne vegen ennå.  Det skal faktisk mye godvær til for at vi kan åpne de øvrige strekningene selv til pinse.  Vi vil imidlertid følge utviklingen av tining og opptørking nøye, og det vil følgelig være en ny vurdering av situasjonen 18.05.  Melding vil bli lagt ut på hjemmesiden.
Alle bes respektere kjøreforbudet, også den eller de som per i dag morges hadde gitt blaffen i vegsperringen ved Øigardseter og som har forvillet seg inn i Ljosmyrvegen !

 

 

11.05.2021 : Det er kaldt med sen tining i fjellet, men det nærmer seg.......

Det vil være "befaring" av vegene i kveld tirsdag og det vil bli lagt ut ny melding på hjemmesiden om tingenes tilstand i kveld eller i morgen tidlig.
Det har vært kaldt om natten og med relativt lave dagtemperaturer, så smelting av snø og opptørking av vegene er det springene punktet angående vegåpning.
 

 

 

24.04.2021 : Hovedvegene vil bli frest i løpet av inneværende helg slik at vi kan håpe på noe tidligere vegåpning i 2021.

Roy Midtli skal være i gang med å "tidligfrese /-skrape" hovedvegene (Vardamork- og Juvsolsetervegen) i veganlegget i inneværende helg.  Det er mindre snø og bedre forhold for dette i år sammenlignet med i fjor.
Ola Randen hadde planer om å frese opp vegen fra Øigardseter og frem til brua i løp av inneværende uke.  Han skulle gjøre dette på privat initiativ fordi Weidemannsvegen, som ikke hører med til hovedvegene, også skulle freses for snø.
Dette medfører at vegene vil bli fysisk stengt fra og med Øigardseter slik at vi ikke ødelegger disse ved kjørsel på våt vegbane.  Først når vegene er tilstrekkelig tørre vil vi åpne for trafikk med vanlige personbiler.  Tyngre kjøretøy må vente lenger pga. av høyere vekt.
ALLE bes rette seg etter styrets beslutning om bruk av vegene, enten det gjelder bruk av personbiler eller tyngre kjøretøy.
De av dere som skal bygge ny hytte, eller som skal foreta ombygging, kan ikke påregne å få slippe til tyngre kjøretøy før etter 17. mai., med mindre det skulle svært gunstige forhold med god tørke på vegene.
Vi vil via hjemmesiden informere fremover vedr. mulig åpningsdato for "sommertrafikk" på hovedvegene.

 

 

 

VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN                                 (Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

 

 

                                    ORDINÆRT ÅRSMØTE I 2021 UTSETTES !

 

 

I lys av Koronavirusets utbredelse, samt de råd og pålegg som gis av norske myndigheter, har Vegforeningens styre i møte den 04.03.2021 besluttet at ordinært årsmøte i 2021 utsettes.  Det vil ikke være mulig å avholde møtet i kommende påske.  Info om dette ble lagt ut på vår hjemmeside den 06.03.2021.

Det vil ikke bli sendt ut informasjon om dette via post, men kun annonsert via hjemmesiden.  Ved innkalling til ordinært årsmøte senere, så snart det vil være mulig å avholde dette, vil møteavholdelse bli meddelt via både hjemmeside og post.

 

 

Høvringen, 04.03.2021

 

Carl Chr. Mathiesen

Styrets leder

 

 

 

 

26.12.2020 : Løypeansvarlig meddeler at så snart det faller tilstrekkelig med snø så vil det bli preparert skiløyper i Vardamorkje.

Geir Lyftingsmo sier via telefon i dag ettermiddag at det pt. er for lite snø til å kjøre skiløyper (flere steder mindre enn 10 cm på vegene) i Vardamorkje.
Men det er meldt snøfall i flere dager fremover, slik at biler som er parkert i Vardamorkje nå bør kjøres ut for å unngå problemer og "kollisjon" vs. den kommende løypekjøringen.

 

 

22.12.2020 : Fra og med juleaften vil våre hovedveger være disponible for løypekjøring; - dermed må all biltrafikk opphøre !!

Tidligere i høst har vegstyret og løypelaget på Høvringen inngått avtale om at vegene kunne disponeres til bilkjøring til og med lille julaften 23.12.
Dermed vil løypelaget disponere hovedvegene til løypekjøring fra og med juleaften 24.12.  Vi anmoder alle medlemmene i vegforeningen om å respektere at det nå er slutt på bilkjøring i 2020.

Styret i vegforeningen ønsker dere alle en riktig god jul ! 

 

16.12.2020 : Det er i dag lagt ut referat fra styremøtet 01.12.2020 under "Informasjon" og "Styremøter". 

 

 

01.12.2020 : Det er i dag lagt ut en rekke referater fra styremøter i 2020 under "Informasjon" og "Styremøter".  Det skal også være styremøte i dag.

Referater fra avholdte styremøter vil heretter fortløpende bli lagt ut på hjemmesiden under "Informasjon" og "Styremøter".  Dette vil normalt skje innen en uke etter avholdt styremøte.
Styret har møte i dag 01.12.  Saker som skal behandles er endelig avtale om tinglyst vegrett, som forventes å være signert.  I tillegg forberedes saker til ordinært årsmøte i påsken 2021, søknad fra Ljosmyrvegen om opptak som "hovedveg" i Vegforeningen (evt. endelig vedtak fattes på fk. årsmøte), status økonomi og status evt. vinterbrøyting, inkl. presentasjon av modell for beregning av kostnader ved vinterbrøyting for deltagende hytteeiendommer.

 

 

01.12.2020 : Saksbehandlingen i Sel kommune legges likevel ikke ut på nettet, jfr. nedenstående sak datert 22.10.2020.

Saksbehandlingen i Sel kommune angående dispensasjon fra reglene om brøyting, jfr. sak presentert nedenfor med dato 22.10.2020, legges likevel ikke ut på nettet, slik som tidligere annonsert.
Bakgrunnen for dette er at kommunen opplyser at saken ble avslått som følge av at dersom det ble innvilget dispensasjon så måttet Fylkeskommunen inn i bildet som høringsinstans, og et endelig vedtak ville ikke foreligge før etter ca. 3 måneder, dvs. først ut på nyåret.
Kommunen valgte i stedetfor å gå inn for en alternativ ordning slik at de som evt. ville trenge det kunne søke om løyve til brøyting for kortere perioder.  Dermed fikk vi en ordning som i stor grad var i henhold til det som vegstyret søkte om.

 

 

22.10.2020 : Formannskapet i Sel kommune har 13.10.2020 behandlet vegstyrets søknad av 10.09.2020 om dispensasjon fra reglene om brøyting for å kunne holde hovedvegene i Vardamorkje åpne frem til julaften.  Søknaden ble ikke innvilget av formannskapet, men de som dette gjelder for kan søke enkeltvis om dispensasjon.

Styret i Vegforeningen har pt. ikke mottatt skriftlig svar fra Sel kommune, i det saksprotokollen ikke er endelig signert.  Imidlertid har vi blitt orientert om at søknaden ble avslått ut fra reguleringsbestemmelsen i Vardamorkje.
Innstillingen fra kommunedirektøren til formannskapet var imidlertid at de som trenger å komme seg inn og ut i Vardamorkje i forbindelse med pågående arbeid, så kan disse søke Sel kommune om dispensasjon for å kunne vinterbrøyte for kortere perioder slik at man kan få utført dette arbeidet.  Vegstyret har fått informasjon om at innstillingen ble tatt til følge, dog uten at vi kan verifisere dette nå.
Så snart vegstyret får tilsendt vedtaket i formannskapet så vil vi presentere vedtaket her.

 

 

08.10.2020 : For de som lurer på hva "Logg på" betyr øverst til høyre på herværende side, så er dette feltet kun til bruk for oss som redigerer hjemmesiden.

 

 

08.10.2020 : Vegstyret har jobbet med følgende saker som vedrører vinterbrøyting, og nedenstående er en orientering til medlemmene :

En forutsetning for å kunne få til vinterbrøyting i Vardamorkje er at skiløypene i Vardamorkje flyttes fra vegene og ut i terrenget.  Vegstyret har hatt møte med Sel kommune høsten 2019 bla. angående dette, og kommunen var ikke uvillig til å akseptere en slik flytting, bla. gitt at reiselivsbedriftene på Høvringen stiller seg positive til dette.
Berørte grunneiere i Vardamorkje har stilt som forutsetning, for å flytte løypene ut i terrenget, at det skulle etableres en avtale om vegrett på hovedvegene i Vardamorkje.  Dette har vært et punkt som vegstyret og berørte grunneiere har arbeidet med i lang tid, og denne prosessen har dessverre tatt alt for lang tid.  Vi har nå endelig fått etablert en avtale om vegrett mellom Vegforeningen v/ styret og de syv grunneierne som har eiendommer som hovedvegene krysser.  Avtalen skulle i blitt signert av alle parter 03.10., men som følge av sykdomsfrafall til dagens styremøte så må denne signeringen utsettes noe.  Denne avtalen skal uansett fremlegges for førstkommende ordinære årsmøte for endelig godkjennelse av Vegforeningens medlemmer.

Styret i Vegforeningen har hat kontakt med både grunneiere og reiselivsbedriftene via Høvringen Aktivitetsselskap for å finne en løsning vedr. omlegging av løypene.  Fra grunneiernes løypekomite har det blitt lagt frem forslag til ny løypetrase som i sin helhet skulle legges utenom vegene i Vardamorkje, bortsett fra over brua over Kvannslådalsåe, som kan være felles for løyper og bilveg, i alle fall i første omgang.  Høsten 2019 besluttet vegstyret at omleggingen av løypene skulle være et anliggende mellom de berørte grunneierne i Vardamorkje, Aktivitetsselskapets løypeansvarlig og grunneiernes løypekomite.  Vegstyrets hovedoppgave er å drifte vegstrekningene i Vardamorkje.

Det har imidlertid vist seg å være liten aktivitet fra de berørte parter i forbindelse med omleggingen av skiløypene.  Det har vært purret på dette arbeidet for å få til befaringer i området slik at man kunne enes om en ny løypetrase.  Grunneiernes løypekomite samt ansvarlig for skiløypene i Høvringen Aktivitetsselskap ønsker at alle som vil bli berørt av omleggingen av løypene skal signere et felles dokument som viser ny løypetrase.  Det hevdes fra ovennevnte at de fleste som vil bi berørt av en slik omlegging er positive til dette, men at nye traseer krever befaring, noe som ikke er blitt gjort p.t.

En grunneier har imidlertid nylig reservert seg mot at det skal kjøres løypemaskin på denne grunneierens eiendom, i det vedkommende var redd for skader på innmarksområdet som han måtte erstatte av egne midler.  Dette medførte at styret i vegforeningen så det som umulig å få til en avstemming om evt. vinterbrøyting høsten 2020, og prosessen ble parkert for inneværende år.
I etterkant har styret diskutert muligheten for å kunne finne en løsning med denne grunneieren, slik at den videre prosessen ikke stopper opp.

Styret er av den oppfatning at et evt. prosjekt med vinterbrøyting bør være en form for prøveprosjekt, der man legger opp til en frivillighet fra medlemmenes side.  Det betyr at kostnader forbundet med vinterbrøyting kun vil bli belastet de som ønsker slik vinterbrøyting.  På sikt forventes det at det vil bli større oppslutning om et slik prosjekt.  Medlemmer som ikke ønsker vinterbrøyting vil heller ikke kunne bruke vegen vinterstid. Oppsett av bom ved Øigardseter, primært til bruk i vintersesongen, har også blitt vurdert.  Styret har innhentet pristilbud på alternative bomløsninger.

Styret har sett på dagens hovedveger med tanke på å få etablert nødvendige møteplasser ved evt. vinterbrøyting.  Det bør anlegges to nye møteplasser fordi det p.t. foreligger møtemuligheter en rekke andre steder på de nevnte vegstrekningene.  Etablering av de to nye møteplassene vil kunne beløpe seg til ca. kr 12.000.

Det er blitt innhentet anbud vedr. pris fra 4 forskjellige «brøytere», både for hovedveger samt for private strekninger.  Disse 4 «brøyterne» har nå blitt underrettet om at det ikke vil bli vinterbrøyting vinteren 2020/2021, og at styret vil innhente fornyede anbud fra de samme «brøyterne» for evt. brøyting vinteren 2021/2022.

Kalkyler til evt.  vinterbrøyting er under utarbeidelse.  Det vil bli presentert en egen «modell» hvor kjørestrekningen fra Øigardseter og til forskjellige avkjørsler fra hovedvegene i Vardamorkje vil være utgangspunktet for prismodellen.  Pris fra nevnte avkjørsler og ut til hver enkelt hytte vil så komme i tillegg, men dette vil være et privat anliggende mellom de enkelte hytteeiere langs den private vegen og den valgte «brøyter».

Styret har etter flere diskusjoner landet på at vi ikke vil vurdere tiltak for å få etablert egen parkeringsplass inne i selve Vardamorkområdet.  Vegforeningen skal ikke «drive» parkering, og det må være opp til enhver som har ledige arealer til å vurdere å etablere slik parkering.  Styret er av den oppfatning at dagens parkering forskjellige steder på Høvringen fungerer godt, og at de som driver dette som næring fortsatt skal kunne gjøre det, selv om det blir etablert vinterbrøyting i Vardamorkje.

Styret ser det også som en fordel at det knyttes andre veger til hovedvegene, muligens via endrede prismodeller, men slik at veger som anses som naturlige å knyttet til Vegforeningen blir med som såkalte hovedveger.  Styret har nylig mottatt søknad fra et flertall av hytteeierne i Ljosmyrvegen om slik mulig tilknytning.  Saken vil bli behandlet i neste styremøte 1. desember.  Det vil være et ordinært årsmøte som treffer endelig beslutning om innlemming av Ljosmyrvegen i Vegforeningen.

For ordens skyld kan vi nevne at dagens «hovedveger» består av strekningene :
Øigardseter - snuplass i enden av Juvsholsetervegen og fra krysset Vardamork- / Juvsholsetervegen til parkeringsplassen på Grindstuguteigen.

 

 

29.09.2020 : Vegstyret har 10.09.2020 søkt Sel kommune om dispensasjon fra reglene om brøyting for å kunne holde hovedvegene i Vardamorkje åpne frem til julaften.

Styret har funnet det hensiktsmessig å søke Sel kommune om dispensasjon til å kunne brøyte hovedvegene i Vardamorkje med skjær frem til julaften, slik at pågående byggearbeider ikke blir hindret ved evt. snøfall frem mot jul.  Saken er på forhånd diskutert med løypeansvarlig i Høvringen Aktivitetsselskap, som er enig i både formål og tidspunkt for slik evt. brøyting.  Det er ikke planlagt legging av løyper før i romjulen.  Ved å bruke skjær så vil løypemaskinen senere kunne legge snøen fra vegkantene inn igjen i vegen, og dermed vil ikke slik brøyting medføre ulemper for senere legging av løyper.
Saken skal opp til politisk behandling i Sel kommune 13.10. og resultatet av behandlingen vil bli referert på vår hjemmeside så snart styret har fått tilbakemelding fra Sel kommune. 

 

 

13.09.2020 : Det er ikke enighet om omlegging av løypenettet i Vardamorkje, og styret har derfor bestemt at det ikke vil bli avholdt noe ekstraordinært årsmøte høsten 2020, der det var planen at evt. vinterbrøyting skulle bli tatt opp til avstemming blant medlemmene.

Styret hadde opprinnelig planlagt at det skulle avholdes et ekstraordinært årsmøte høsten 2020 for å kunne legge frem og stemme over et forslag om vinterbrøyting av vegene i Vardamorkje.  Det viser seg imidlertid at det ikke er enighet om deler av arbeidet med å legge om løypene fra veg til terreng, og dermed bortfaller en evt. mulighet til å kunne få til vinterbrøyting i kommende sesong, gitt at et årsmøte samt Sel kommune godkjenner dette.
Omlegging av løypenettet i Vardamorkje er et anliggende mellom berørte grunneiere, Høvringen Aktivitetsselskap og grunneierlagets løypekomite.  Dette har vært en svært treg prosess og selv om man er enig i en rekke punkter i dette arbeidet så har det likevel ikke vært mulig på det nåværende tidspunkt å bli enig om noen av punktene i ny løypeplan.  Vegforeningen i Vardamorkje er ikke en del av denne prosessen, men vi har likevel forsøkt å "pushe på" partene for å få til en løsning, slik at vi kan komme videre i vårt arbeid.
Styret vil innen kort tid legge frem en oversikt som viser hva som er gjort i arbeidet med vinterbrøyting i Vardamorkje, slik at foreningens medlemmer kan danne seg et bilde av dette.  Det er etter styrets mening ingen hensikt i å avholdet et ekstraordinært årsmøte nå i høst, og styret vil arbeide videre med saken i håp om at partene kan finne en løsning som kan presenteres på fk. ordinære årsmøte påsken 2021, gitt at myndighetene tillater slik møtevirksomhet basert på situasjonen rundt koronaepidemien.  Det må finnes en løsning på omleggingen av løypenettet i Vardamorkje fra veg til terreng før det kan foretas en avstemming om evt. vinterbrøyting.

 

 

25.05.2020 : Større kjøretøy enn personbiler vil ikke få kjøre på vegene i Vardamorkje før etter pinse.

For å unngå at vegene blir ødelagt i den viktige tørkeperioden etter vegåpningen har styret bestemt at større kjøretøy, utover ordinære personbiler, ikke får kjøre på vegene i Vardamorkje før :
          Vardamorkvegen :      Fra og med tirsdag 2. juni
          Juvsholsetervegen :   Fra og med mandag 8. juni

 

 

25.05.2020 : Øverste del av Juvsholsetervegen er fortsatt dekket av snø

Ved befaring søndag 24. mai om kvelden var øverste del av Juvsholsetervegen dekket av snø, og denne delen av strekningen var ikke farbar med bil.  Dette gjelder øverste del av rettstrekningen oppover fra trafokiosken.  Nederste del av Juvsholsetervegen er rimelig tørr og i stand til å tåle trafikk fra personbiler.
På grunn av godt vær med høye temperaturer i inneværende uke så antas det at hele Juvsholsetervegen vil være farbar for personbiler til pinse, eller senest i løpet av pinsehelgen.

 

 

18.05.2020 : Juvsholsetervegen er fortsatt IKKE kjørbar.

Ved befaring om ettermiddagen 17. mai var det delvis kjørbar veg (det er ikke mulig å snu i selve vegen) opp til trafokiosken i svingen nedenfor Juvsholseter.  Fra trafokiosken var det mye hard snø i vegen hele vegen opp til Juvsholseter.  Juvsholsetervegen vil ikke bli åpnet til Kristihimmelfartshelgen, i det det er svært liten avsmelting som følge av kaldt vær og nattefrost.  Det er imidlertid mulig å parkere ved siden av vegen ved Eglumseter.

 

 

13.05.2020 : Vegstyret åpner vegstrekningen Øigardseter - Grindstuguteigen i morgen TORSDAG 14.05. kl 16.00.

Styret vurderer vegstrekningen Øigardseter - Grindstuguteigen til å være kjørbar med vanlig personbil fra og med torsdag 14.05. kl 16.00.
Vegstrekningen fra krysset Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen og opp til Juvsholseter vil fortsatt være stengt og vi vil varsle via hjemmesiden når denne strekningen åpner.
Større kjøretøy fra og med mindre lastebiler og større enheter vil IKKE få kjøre på vegene før mot slutten av mai måned.  Vi vil varsle om slik åpning via hjemmesiden.

Styret tar forbehold om at VEGENE KAN bli stengt på nytt og med kort varsel dersom det viser seg at vegstrekningen ikke tåler trafikkbelastningen pga. vær- og grunnforholdene. 

 

 

10.05.2020 : Vegstyret vurderer å åpne vegen fra Øigardseter til Grindstuguteigen i løpet av kommende uke.

Det er fortsatt en del snø på Høvringen som følge av sen og kald vår.  Selv om vi har tidligskrapet mye av av hovedvegene i Vardamorkje så har snøsmeltingen på vegene tatt tid.
Status søndag kveld er som følger :
Strekningen Øigardseter - Grindstuguteigen er stort sett bar og tørr/hard. Pt. er vi noe usikker på om det fortsatt er tele og i så fall hvor dypt den stikker.
Fra krysset Vardamorkvegen / Juvsholsetervegen er det snøføre.  Det har vært så hard snøsåle på denne strekningen at det ikke har vært mulig å tidligskrape her.  Dette vil medføre senere åpning av denne vegstrekningen.
Vi vurderer å åpne vegen fra Øigardseter til Grindstuguteigen kun for vanlige personbiler fra siste halvdel av kommende uke.
Vi vil komme med en ny melding i løpet av tidlig onsdag kveld.
Det vil uansett ikke være anledning til å kjøre med større kjøretøy på vegen før etter enda en tid med god tørke.  Åpning av vegene for større kjøretøy vil bli annonsert i egen melding.

 

30.04.2020 : Vegene i Vardamorkje er nå blitt fysisk stengt i påvente av at snø og is skal smelte og vegene kan tørke før ferdsel med biltrafikk.      

  

Utkast til nytt løypekart i Vardamorkje

18.042020 : Vi har mottatt siste utkast til nye løyper i Vardamorkje fra grunneierens løypeutvalg.
Løypeutvalget og berørte grunneiere skal se på dette våren 2020.

 

07.04.2020 : Årsavgifter i 2020   

  

Årsavgifter i 2020 for Vegforeningen i Vardamorkje           (vedtatt på styremøtet 13.03.2020)

(Årsavgiftene ble før dette endret 12.04.2017)

 

På grunn av koronatiltakene er årsmøtet i 2020 avlyst, og styret har besluttet å holde vegavgiftene uendret i 2020 :

 

Hytter beliggende før brua over Kvanslådalsåe                  kr 200,- pr år

 

Hytter beliggende etter brua over Kvannslådalsåe             kr 400,- pr år

 

Nye hytter, som har beliggenhet etter brua, skal også i fremtiden betale kr 1.000,- i tilknytningsavgift for brua.  (Ny bru ble bygget i 1999 og på dette tidspunkt betalte alle en tilknytningsavgift på kr 2.000,-.)

Nye hytter, som har beliggenhet i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter, skal også i fremtiden betale kr 1.500,- i tilknytningsavgift, som gjelder for vegstrekningen i Vardamorkvegen vest for Eilefstadseter fram til Grindstuguteigen.  (Denne vegstrekningen ble bygget i 1986.)

 

 

 

 

25.03.2020 : Årsberetning for 2019     

 

VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN                                 (Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

 

 

                                       ORDINÆRT ÅRSMØTE I 2020 AVLYSES !

 

 

I lys av Koronavirusets utbredelse, samt de råd og pålegg som gis av norske myndigheter, har Vegforeningens styre i møte den 13.03.2020 besluttet at ordinært årsmøte i 2020 avlyses.  Info om dette ble lagt ut på vår hjemmesiden den 13.03.2020.

 

 

Årsavgiften vil i 2020 være uendret sammenlignet med 2019.  Som følge av at vi ikke kan avholde ordinært årsmøte i år, med forslag om en vesentlig økning av årsavgiftene for 2020, så vil årsavgiftene holdes uendret i 2020.  Vegforeningen har en anstrengt økonomi som følge av høye vedlikeholds-kostnader i 2019 og følgelig et oppstått akkumulert underskudd.  Dette medfører at vegvedlikeholdet i 2020 vil bli holdt på et minimum, slik at vi også får rettet opp det akkumulerte underskuddet.


Vegkontingent for 2020 har
FORFALL 15.04. og betales til kto.nr. 2095.52.19377.

 

 

Høvringen, 25. mars 2020

 

Carl Chr. Mathiesen

Styrets leder

 

 

 

 

                                                                        ÅRSBERETNING FOR  2019      

 

Årsberetningen er delvis skrevet før Koronatiltakene ble effektuert fra myndighetenes side.  Dette medfører at det vil være usikkerhet forbundet med en del av aktivitetene som styret har planlagt i 2020, og som er omtalt i årsberetningen.

 

Styret har bestått av følgende medlemmer:

Leder                           Carl Chr. Mathiesen             

Nestleder                     Frode Eggan                                                                                                                                (setereier)

             Kasserer                      Torill Sollihøgda                     (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)

Sekretær                      Erik Halvorsen                      

Styremedlem              Hogne Petersen                      (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)

Styremedlem              Jan Erling Eilefstad                (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)                 (setereier)

      

Øvrige tillitsvalgte:

             Revisor                        Gunnar Grindstuen                (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)

             Vararevisor                 Vegard Nystuen

                                     

Leder valgkomite      Hans Sanden                         

Medlem valgkomite Arne Olav Ulsletten               (på valg ved årsmøtet i 2019, ikke villig til gjenvalg

 

 

Tillitsvalgte fortsetter i sine verv inntil videre i 2020, som følge av uavklart Koronasituasjon, bla. vedr. møteavholdelse.

 

 

Årsmøtet i 2019 ble holdt i Fjoset på Øigardseter Fjellstue den 17. april 2019 kl. 17.30.  På årsmøtet i 2019 var 33 av 117 medlemmer tilstede, med tillegg av 2 godkjente fullmakter, slik at 29,9 % av medlemmene var representert på møtet.  Det er også avholdt 7 styremøter siden siste årsmøte.  Styremedlemmene har i tillegg vært i personlig / telefonisk kontakt en rekke ganger.

 

I 2019 ble det utført større vedlikeholdsarbeid på vegstrekningen fra Grindstuguteigen, og spesielt sydover ned på myra ovenfor brua over Kvannslådalsåe.  Det ble innhentet priser fra to leverandører og pris ble avtalt med valgt entreprenør.  Som følge av grunnforholdene på myra ble arbeidet mer omfattende enn først forutsatt, idet man bl.a. måtte skifte ut mer masse enn først beregnet.  Det ble et dilemma om man skulle stoppe arbeidet ut fra de satte økonomiske rammer, eller om man skulle fullføre arbeidet, noe som ville medføre en lavere totalkostnad sett over tid.  Det siste ble valgt.  Det ble avtalt at deler av arbeidet skulle betales i 2020, som følge av likviditeten i vegforeningen.  I tillegg oppstod det misforståelse ang. mva.-beløpet på fakturaen og tilgjengelig likviditet i vegforeningen.  Styret er imidlertid godt fornøyd med kvaliteten på det utførte vedlikeholdsarbeidet i 2019.

 

Vi fortsetter også med tidlig skraping av issålen på vegstrekningene våren 2020, dersom og så snart dette er mulig.  Hjemmesiden vil varsle om slik skraping og likeledes om anslått tidspunkt for åpning av vegen.  Inntil slik åpning skjer så må ingen kjøre på vegstrekningene.  Styret vil vurdere behovet for isskraping i 2020 i lys av restriksjoner om bruk av Vardamorkje våren 2020.

 

Årsmøtene i 2018 og 2019 besluttet at styret i Vegforeningen skulle arbeide videre med spørsmålet om vinterbrøyting.

Den 06.09.2019 ble det avholdt et møte mellom styret i vegforeningen og Sel kommune der vi diskuterte premisser for mulig vinterbrøyting.  Kommunen ga uttrykk for at dersom involverte parter var enige om at Vardamorkje kunne åpnes for vinterbrøyting, inkl. et positivt vedtak på et årsmøte i vegforeningen, så ville kommunen på nytt se på forbudet om brøyting i Vardamorkje.  Partene var videre enige om, inkl. noen justeringer i ettertid, at flytting av løyper fra veg og inn i terreng vil være et punkt som må løses.

 

I Vardamorkje er det 7 grunneiere som har eiendomsrett til dagens hovedveger, inkl. 4 setereiere som i dag er medlemmer i vegforeningen.  Styret har fått krav fra disse 7 grunneierne om at det skal foreligge en signert avtale som skal tinglyses vedr. bruksrett på vegene i Vardamorkje før disse grunneierne vil godkjenne at løypenettet flyttes utenfor vegene.  I prinsippet har det blitt arbeidet med denne avtalen i ca. to år.  Avtalen er fortsatt ikke klar fra grunneiernes side, og styret venter utålmodig på at endelig avtaleutkast skal foreligge.  Styret kjenner med andre ord ikke ordlyden i et slik forslag til avtale.  Opprinnelig plan var at denne avtalen skulle forelegges ordinært årsmøte for evt. godkjennelse.  Så snart endelig avtaleutkast er forelagt styret for behandling, vil vi legge ut forslag til avtale, inkl. styrets innstilling, på våre hjemmesider.

 

En flytting av løypetraséen over i terreng er planlagt utført forsommeren 2020.  Det er enighet om at de nevnte 7 grunneierne i Vardamorkje og grunneiernes løypeutvalg på Høvringen skal bli enige om en slik ny trasé.  Sel kommune bifaller dette.

 

Siden det fortsatt er flere uavklarte punkter for å kunne ta endelig stilling til evt. vinterbrøyting ville styret legge opp til et ekstraordinært årsmøte for behandling av dette på sensommeren/høst i 2020.  Det vil imidlertid være usikkert om dette vil være mulig å arrangere, både ut fra uavklarte poster som skissert ovenfor, og også myndighetenes koronakrav i tiden som kommer.

 

Styret har ellers jobbet mye med en rekke tiltak for å kunne belyse områder angående vinterbrøytet veg.  Planen var å legge frem dette på det ordinære årsmøtet, for så å kunne motta tilbakemelding fra hytteeierne for evt. korreksjon og videre utredning, før man foretok avstemming på et ekstraordinært årsmøte.  Det er utarbeidet modeller med fordeling av kostnader og med varierende antall deltagere, det er innhentet priser, som selvsagt må stadfestes i bindende anbud, og styret har vurdert andre sider av en mulig vinterbrøyting.

 

Styret vil orientere på hjemmesiden om de punkter som er utredet.  Vi vil fortløpende legge ut diverse info rett over påske og videre utover våren.  Vi bruker hjemmesiden for å spare porto, og vi regner med at de aller fleste har tilgang til internett og således kan få lest sakene der.  Dersom noen ikke har slik nettilgang så kan man ta kontakt med styrets sekretær Erik Halvorsen via mob.tlf. 92 03 20 12, og han vil da kunne sende dette via post.  Styret vil også vurdere å bruke hjemmesiden til innkalling av evt. ekstraordinært årsmøte.

 

Regnskapet for 2019 er revidert og følger vedlagt.  Årsavgifter utgjør kr 45.200.  Regnskapet viser et underskudd på kr 70.178, mot et positivt resultat i 2018 på kr 11.251.  Veganlegget disponerer likvider på kr 4.666, og egenkapitalen er negativ og utgjør

kr -14.034 pr. 31.12.2019.  Revisor har i brev til styret i 2020 påpekt at styret må være mer påpasselig med utgiftene i vegforeningen, slik at man unngår å havne i en situasjon der egenkapitalen blir negativ og der det må opptas lån fra styremedlemmer for å klare foreningens forpliktelser.  Styret tar revisors bemerkninger til følge og vil sørge for at de økonomiske forholdene blir rettet opp snarest.  I tillegg vil styret sørge for en bedre kontroll av utgiftene før vedlikeholdsarbeider iverksettes.

 

Pr. 31.12.2019 er det 2 utestående restanser vedr. vegavgifter.  Begge disse restanser er innbetalt i 2020. Så og si alle hytte- og setereiere innbetaler kontingenten iht. angitt forfall.  Det er forstemmende at noen gir blaffen i å innbetale kontingenten, selv etter 3 purringer.  Når vi også har gjengangere over flere år på listen over ubetalte krav så bedrer ikke det situasjonen.

 

Vi har i 2019 fått 2 nye brukere i veganlegget, nord for brua, i tillegg til nye eiere av eksisterende hytteeiendommer fra salg / overdragelse.  Totalt er det 119 brukere i veganlegget pr 31.12.2019, hvorav 22 brukere er sør for brua over Kvannslådalsåe.

 

Styret har satt opp to budsjetter for 2020.  I det opprinnelige budsjettet ville det bli en økning i årsprisen på hele 143,5 % slik at vegforeningens normale vedlikehold og drift kunne gjenopprettes.  Styret har imidlertid blitt enig om er et minimumsbudsjett basert på uendrede vegavgifter i inneværende år. Minimumsbudsjettet for 2020 vedlegges årsberetningen, og dette viser at man vil klare å gjenopprette egenkapitalen i vegforeningen i løpet av 2020.  Det vil ikke være rom for særlig vegvedlikehold, og foreningens medlemmer oppfordres til å passe på vegstrekningene og gå sammen om å holde vegen vedlike der dette vil være nødvendig.

 

Styret minner om vår webside som er i drift og som blir benyttet til informasjon til vegbrukerne.  Denne siden finnes på internett under www.vardeveg.com  Siden inneholder bl.a. info om styret, årshjul, vedtekter, styremøter, årsmøter, regnskaper, årsavgifter, vegstenging og evt. dugnader.  Styret er også interessert i å motta forslag på andre saker av interesse som kan kommuniseres via denne websiden.

 

 

            

Høvringen, 25. mars 2020

 

STYRET i Vegforeningen

 

Carl Chr. Mathiesen       Frode Eggan        Torill Sollihøgda       Erik Halvorsen        Hogne Petersen   Jan Erling Eilefstad

Sign.                                  Sign.                        Sign.                              Sign.                         Sign.                               Sign.

 

 

 

 

Uavhengig  av innkrevingen av kontingent er det viktig at vi får opplyst om eierskifter av g. / b.nr., adresseendringer, tilgjengelige mailadresser og mobiltelefonnummer.  For å lette styrets arbeid er det viktig at nevnte informasjon fortløpende sendes til kasserer Torill Sollihøgda, Torget 10, 2080 Eidsvoll, eller til mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., mob.tlf. 48 15 24 01.

 

 

13.03.2020 : Ordinært årsmøte i 2020 avlyses !          

I lys av Koronavirusets utbredelse, samt de råd og pålegg som gis av norske myndigheter, har Vegforeningens styre i møte i dag besluttet at ordinært årsmøte i 2020 avlyses.

Styrets årsberetning vil bli sendt medlemmene på ordinært vis før påske.

Sammen med styrets beretning vil det også være informasjon om betaling av årsavgift for 2020, og årsavgiften vil være uendret fra 2019.  Vegforeningen har en anstrengt økonomi som følge av høyt vedlikeholdskostnader i 2019, men siden vi ikke kan avholde årsmøte med forslag om en vesentlig økning av årsavgiftene for 2020, så vil årsavgiften holdes uendret i 2020.  Dette medfører at vegvedlikeholdet i 2020 vil holdes på et minimum slik at vi også får rettet opp akkumulert underskudd.

 

Det vil fremover bli lagt ut ytterligere informasjon om saker som vedrører Vegforeningen.