VEGANLEGGET ØIGARDSÆTER - RUPHUSSÆTRENE OG EILEFSTADSÆTER – GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

                                                                        INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014       

 

 

Det innkalles til årsmøte på Høvringen Kro, onsdag 16. april 2014 kl. 17.00.

 

Saksliste i.h.t. vedtektenes § 5:

1.    Valg av møteleder, referent samt 1 person til å underskrive møteprotokollen sammen med referenten

2.    Godkjenning av innkalling

3.    Godkjenning av dagsorden

4.    Årsberetning for 2013 / 2014

5.       Regnskap for 2013, pr 31. desember 2013

6.       Fastsettelse av vegavgift for 2014

7.       Valg av styre, revisorer og valgkomite

        (Forslag vedr. kandidater på valg formidles til valgkomiteens leder Hans Sanden, mob.tlf. 91 76 86 20)

 

 

Dersom noen av medlemmene har spørsmål om eller innspill til saker tilknyttet veganlegget, vil styret gjerne søke å svare / orientere på årsmøtet.  Gi gjerne innspill til styret om spørsmål som ønskes besvart før selve årsmøtet.

 

Høvringen, 15. mars 2014

 

 

Carl Chr. Mathiesen

Styrets leder

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ÅRSBERETNING FOR 2013 / 2014            

 

Styret har bestått av:

 

Leder                          Carl Christian Mathiesen                               (på valg ved årsmøtet i 2014)                      

Nestleder                     Ellen Berit Eilefstad                                      (på valg ved årsmøtet i 2014)                       (setereier)

Kasserer                      Gunnar Grindstuen                                       (på valg ved årsmøtet i 2014)

Sekretær                     Knut Johnsen                                              (på valg ved årsmøtet i 2014)                           

Styremedlem                Frode Eggan                                                                                                                (setereier)

Styremedlem                Erik Halvorsen                                               

 

 

Årsmøtet ble holdt på Høvringen Kro den 27. mars 2013.  På årsmøtet i 2013 var 21 medlemmer tilstede, tilsvarende 19,1 % av brukerne.  Det er også avholdt styremøter 02.11.2013 og 22.02.2014.  Styremedlemmene har i tillegg vært i personlig / telefonisk kontakt vedr. vedlikehold m.m. etter behov.

 

Veganlegget fremstår fortsatt i god stand.  Vegen ble høvlet og saltet sommer / høst 2013 og diverse hull har blitt fylt igjen og mindre områder er blitt utbedret ved flere anledninger.  I tillegg har Hans Sanden og ”Blåmann” ved flere anledninger bidratt med vegvedlikehold, og styret er takknemlig for nok et år med velvillig bistand.

 

Det er ikke blitt avholdt noen dugnad i veganlegget i løpet av 2013, men styret anmoder medlemmene om forslag til evt. dugnadsarbeid i løpet av 2014.

 

Kraftleverandøren Eidefoss har høsten 2013 vært i sluttfasen med å skifte deres uisolerte sterkstrømkabler som flere steder har hengt forholdsmessig lavt over vegbanen i øvre del av veganlegget opp mot Juvsholseter.  Kabelstrekket har nå blitt lagt i jordkabel og det gamle luftstrekket er fjernet, i det dette medført fare for de som brukte  vegen som skiløype vinterstid.  Det har i tillegg vært svært vanskelig å bruke maskiner sommerstid i forbindelse med vegvedlikehold p.g.a. lavthengende kabler.  Den øverste vegstrekningen opp mot Juvsholseter er som følge av ovennevnte klar for høvling og grusing forsommeren 2014.

 

Styret vil i 2014 gjenoppta arbeidet med en gammel sak, som var behandlet på årsmøtet helt tilbake til april 2001, som vedrører en mulig anledning til å tinglyse adkomst samlet for hele veganlegget, forutsatt at alle grunneiere som avgir veg skriver under, og gårds- og bruksnummer på alle eiendommer som får vegrett, oppgis.  En av vegbrukerne minnet styret på denne saken i 2013.

 

Styret har fortsatt ikke fått noen henvendelse fra mulige vegstrekninger som sannsynlige ”kandidater” for tilknytning til vårt eksisterende veganlegg.  Styret vil behandle evt. henvendelser ut fra kriterier som er beskrevet i tidligere årsberetninger.

 

Styret minner om vår webside som er i drift og som blir benyttet til informasjon til vegbrukerne.  Denne siden finnes på internett under www.vardeveg.com  Siden inneholder bl.a. info om styret, årshjul, vedtekter, styremøter, årsmøter, regnskaper, årsavgifter og dugnader.  Styret er også interessert i å motta forslag på andre saker av interesse som kan kommuniseres via denne websiden.

 

Styret har også blitt enige om å arbeide i hht et såkalt årshjul.  Dette inneholder alle vesentlige rutiner og tidsfrister for hva styret skal arbeide med gjennom et år, inkl. elementer som også vil involvere vegbrukerne.  Årshjulet finnes på vår webside.

 

Vegstyret vil hver vår / forsommer stenge vegen via fysisk sperring ved Øigardseter, f.eks. ved oppsett av bom.  Dette vil vare i en viss periode for å spare vegen under vårløsningen, og vi anmoder om at kjøreforbudet blir respektert av alle.  Varsling av tidsperiode for stenging vil bli varslet via vår webside.

 

Regnskapet for 2013 er revidert og følger vedlagt. Dette viser et overskudd på kr 5.035.  Veganlegget disponerer likvider på kr 59.428 og egenkapitalen utgjør kr 57.228 pr. 31.12.2013.

 

Vi har fått en ny bruker i veganlegget i løpet av 2013, utover nye eiere av eksisterende hytteeiendommer fra salg / overdragelse.  Totalt er det 112 brukere i veganlegget pr 31.12.2013, hvorav 20 brukere er sør for brua over Kvannslådalsåe.

 

Styret innstiller på uendret årsavgift for året 2014; - for hytteeiere før brua kr 100,- pr år og for hytteeiere etter brua kr 200,- pr år.

 

Det er blitt en merkbar bedring i innbetaling av utsendte vegavgifter og styret er glad for den positive utviklingen, som også skyldes et stort arbeid som er nedlagt fra kassererens side.  Styret anmoder alle om å innbetale kontingenten uoppfordret så snart giroen mottas via post.

 

 

            

Høvringen, 15. mars 2014

 

STYRET i Veganlegget Ø-R og E-G

 

 

Carl Chr. Mathiesen         Ellen Berit Eilefstad         Gunnar Grindstuen     Knut Johnsen          Frode Eggan         Erik Halvorsen

Sign.                              Sign.                              Sign.                        Sign.                      Sign.                    Sign.

 

 

  

 

 

Uavhengig  av innkrevingen av kontingent er det viktig at vi får opplyst om eierskifter av g. / b.nr., adresseendringer, tilgjengelige mailadresser og mobiltelefonnummer.  For å lette styrets arbeid er det viktig at nevnte informasjon fortløpende sendes til kasserer Gunnar Grindstuen, Selsvegen 1162, 2672 Sel eller mailadresse: gunnar.grindstuen@no.ey.com