VEGANLEGGET ØIGARDSÆTER - RUPHUSSÆTRENE OG EILEFSTADSÆTER – GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

 

 

                                                                        INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

 

                                                                                                        OG

 

STIFTELSESMØTE FOR VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFTSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN      

 

 

 

 

 

Det innkalles til årsmøte/stiftelsesmøte på Høvringen Kro, onsdag 1. april 2015 kl. 17.00.

 

 

 

Saksliste i.h.t. vedtektenes § 5:

 

1.    Valg av møteleder, referent samt 1 person til å underskrive møteprotokollen sammen med referenten

 

2.    Godkjenning av innkalling samt dagsorden

 

3.    Årsberetning for 2014 / 2015

 

4.       Regnskap for 2014, pr 31. desember 2014

 

 

 

5.       Stiftelse av vegforening. Styret foreslår at det stiftes en vegforening, og at egenkapitalen til dagens veganlegg overføres til den nystiftede vegforeningen. Forslag til vedtekter er vedlagt innkallingen.

 

6.       Fastsettelse av vegavgift for 2015

 

7.       Valg av styre, revisorer og valgkomite

 

        (Forslag vedr. kandidater på valg formidles til valgkomiteens leder Hans Sanden, mob.tlf. 91 76 86 20)

 

 

 

Dersom noen av medlemmene har spørsmål om eller innspill til saker tilknyttet veganlegget, vil styret gjerne søke å svare / orientere på årsmøtet.  Gi gjerne innspill til styret om spørsmål som ønskes besvart før selve årsmøtet.

 

 

 

Høvringen, 27. februar 2015

 

 

 

 

 

Carl Chr. Mathiesen

 

Styrets leder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ÅRSBERETNING FOR  2014            

 

 

 

Styret har bestått av:

 

 

 

Leder                           Carl Chr. Mathiesen                                       (på valg ved årsmøtet i 2015)                      

 

Nestleder                     Ellen Berit Eilefstad                                                                                                                  (setereier)

 

Kasserer                      Gunnar Grindstuen                                        

 

Sekretær                      Erik Halvorsen                                                (på valg ved årsmøtet i 2015)                                                      Styremedlem             Frode Eggan                                                     (på valg ved årsmøtet i 2015)                       (setereier)

 

Styremedlem             Hogne Petersen         

 

 

 

 

 

Årsmøtet ble holdt på Høvringen Kro den 17. april 2014.  På årsmøtet i 2014 var 17 medlemmer tilstede, tilsvarende 15,2 % av brukerne. Styret hadde satt pris på om flere møtte fram.  Det er også avholdt styremøter 07.06.2014 og 20.02.2015.  Styremedlemmene har i tillegg vært i personlig / telefonisk kontakt vedr. vedlikehold m.m. etter behov.

 

 

 

Hele veganlegget fremstår nå i svært god stand.  Vegen er renovert flere steder, ikke minst hele Juvsholsetervegen.  I tillegg har Vardamorkvegen nedover mot brua fått en bedre profil samt at grøftene er oppgradert.  Vegstrekningen fra Øigardseter og inn til brua er også reparert.  Denne strekningen var opprinnelig planlagt renovert i 2013, men arbeidet ble utsatt til 2014.  Vedlikeholdet i 2014 medførte høye kostnader, men oppgraderingen var hardt tiltrengt og styret fant dette helt nødvendig.

 

 

 

På årsmøtet i 2014 ble det besluttet at styret skal arbeide for å kunne tinglyse adkomst samlet for hele veganlegget.

 

Dette krever at veganlegget blir registrert i Brønnøysundregistrene, og for å få til dette må det også endres vedtekter i veganlegget, slik at disse blir i tråd med det som kreves for å få tinglyst slik vegrett.

 

Styret foreslår derfor at det stiftes en vegforening med godkjennelse av nye vedtekter under årsmøtet i 2015, og at man deretter innhenter aksept fra de  grunneierne som har avgitt veg til veganlegget.  Når dette er gjort kan vi søke å tinglyse adkomsten for vegforeningen, der medlemsskap i denne gir rett til å kjøre på vegen samt plikt til å bidra med vedlikeholdet.

 

 

 

Som følge av ovennevnte krav om vedtektsendring har styret også kommet til at det kan være hensiktsmessig å se på de totale vedtektene i veganlegget , slik at disse blir revidert og gitt en mer hensiktsmessig form.  Dette innebærer endringer vedr. formålet i veganlegget som nå er mer presist angitt, organisering som et Veglag i form av en forening, regler om evt. opptak av nye vegstrekninger i Veglaget, muligheter for å innkalle til ekstraordinært årsmøte, endringer i valg av tillitsvalgte og honorering av disse, regulering av styrets arbeid via et årshjul samt frister ved forslag til vedtektsendringer.

 

 

 

I forbindelse med ny kommuneplan foretok styret en gjennomgang av saksdokumentene som ble lagt ut i forbindelse med arbeidet med planen.  Gunnar Grindstuen fra styret hadde i tillegg et møte med saksbehandler.  Etter gjennomgang av informasjon mottatt fra saksdokumentene, og i møtet, ble det avgitt uttalelse fra vegstyret til kommuneplanen.  I uttalelsen er det tatt inn fakta om vegens opprinnelse, hvem som har bekostet og står for driften av veien.  I uttalelsen anmodet vi om at det i det videre arbeidet med kommuneplanen foretas en avklaring der saksdokumentene ikke drøftet spørsmål om rettigheter eller hvem som skal bære kostnadene med evt. endringer.  Vegstyret ba om at det blir utarbeidet en framtidsrettet avklarende kommuneplan, og som åpner for at årsmøtet kan behandle vegsaker i samsvar med denne og vegforeningens vedtekter.

 

 

 

 

 

Under siste årsmøte var man enige om at vegen hver vår / forsommer skal stenges via fysisk sperring, i form låsbar bom ved Øigardseter.  Styret innhenter nå samtykke til dette fra de grunneierne som vil bli berørt, og bom vil i så fall bli satt opp i løpet av våren.   Forbud mot å kjøre på vegen vil vare i en viss periode for å spare vegen under vårløsningen.  Varsling av tidsperiode for stenging vil bli meddelt via vår webside.  Til tross for at det i årevis har vært noen dager med kjøreforbud i denne perioden, et forhold som blir respektert av så å si alle, så har vi dokumentasjon på at en eller to vegbrukere har neglisjert dette forbudet, kjørt på vegen og foretatt brøyting, slik at denne har tatt skade av dette. 

 

 

 

Regnskapet for 2014 er revidert og følger vedlagt. Dette viser et negativt resultat på kr 34.178, mot et positivt resultat i 2013 på kr 5.035.  Det negative resultatet skyldes tidligere års utsatt vedlikehold og dermed store kostnader til oppgradering av flere vegstrekninger i 2014 med til sammen kr 49.575.  Veganlegget disponerer likvider på kr 26.090 og egenkapitalen utgjør kr 23.050 pr. 31.12.2014.

 

 

 

Vi har fått 1 ny bruker i veganlegget i løpet av 2014, utover nye eiere av eksisterende hytteeiendommer fra salg / overdragelse.  Totalt er det 113 brukere i veganlegget pr 31.12.2014, hvorav 21 brukere er sør for brua over Kvannslådalsåe.

 

 

 

Styret innstiller på følgende årsavgift for året 2015; - for hytteeiere før brua med kr 125,- pr år og for hytteeiere etter brua med

 

kr 250,- pr år. Årsaken til økningen er kostnader knyttet til bom, og tinglysningsgebyr på eiendommene som vegen krysser.

 

Til tross for at egenkapitalen er vesentlig redusert i forhold til 31.12.2013 mener styret at egenkapitalen pr 31.12.2014 sammen med årsavgiften for 2015 er tilstrekkelig for å kunne opprettholde forsvarlig drift i 2015.

 

 

 

Det er ingen utestående restanser overfor vegbrukerne pr 31.12.2014.  Det er sannsynligvis første gang at dette har skjedd i veganleggets historie, og dette er svært positivt.  Takk til alle som har bidratt til dette, og ikke minst til kassereren som har gjort en flott jobb i så måte.  På generell basis anmoder styret alle om å innbetale kontingenten uoppfordret så snart giroen mottas i postkassen.

 

 

 

Styret minner om vår webside som er i drift og som blir benyttet til informasjon til vegbrukerne.  Denne siden finnes på internett under www.vardeveg.com  Siden inneholder bl.a. info om styret, årshjul, vedtekter, styremøter, årsmøter, regnskaper, årsavgifter, vegstengning og dugnader.  Styret er også interessert i å motta forslag på andre saker av interesse som kan kommuniseres via denne websiden.

 

            

 

Høvringen, 20. februar 2015

 

 

 

STYRET i Veganlegget Ø-R og E-G

 

 

 

 

 

Carl Chr. Mathiesen       Ellen Berit Eilefstad        Gunnar Grindstuen     Erik Halvorsen        Frode Eggan        Hogne Petersen

 

Sign.                                   Sign.                                     Sign.                              Sign.              Sign.                      Sign.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uavhengig  av innkrevingen av kontingent er det viktig at vi får opplyst om eierskifter av g. / b.nr., adresseendringer, tilgjengelige mailadresser og mobiltelefonnummer.  For å lette styrets arbeid er det viktig at nevnte informasjon fortløpende sendes til kasserer Gunnar Grindstuen, Selsvegen 1162, 2672 Sel eller mailadresse: gunnar.grindstuen@no.ey.com