VEGANLEGGET ØIGARDSÆTER – RUPHUSSÆTRENE OG EILEFSTADSÆTER – GRINDSTUGUTEIGEN

Møteprotokoll årsmøtet 2012

Høvringen Kro, 4. april 2012

            Tilstede: 23 av 110  (20,9%)

1LLeder Carl Christian Mathiesen ønsket velkommen. Han ble valgt til møteleder. Knut Johnsen ble valgt til referent, mens Frode Paulsen og Christian Høie Lie ble valgt til å underskrive protokollen.

2.  Innkallingen ble godkjent.

3. Dagsorden ble godkjent.

4.     Møteleder refererte fra årsberetningen. Han tok spesielt opp følgende punkter:

·         <!--[endif]-->Lavthengende, uisolerte sterkstrømkabler over vegen (og skiløypa). Etter gjentatte henvendelser til representanter for Eidefoss vil han nå ta dette opp direkte med ledelsen i kraftselskapet.

·         <!--[endif]-->Styret i Høvringen Vel’s arbeid for å vinne gehør for vinterbrøyting i Vardemorkje. Han uttrykte forundring over at det går henvendelser til en rekke andre aktører, men ikke til vegstyret. Kommunen har bekreftet at dersom forbudet i kommunedelplanen blir opphevet, vil det være vegstyret og ingen andre som vil kunne iverksette vinterbrøyting.

·         <!--[endif]-->Forslag om å innkalle til dugnad for å fjerne kjerr og einer i øvre del av veganlegget. Tiden rundt Olsok ble foreslått som mest hensiktsmessig.

Årsberetningen  ble godkjent – inklusive passusen om vegavgift for 2012. Dvs. kr. 100,- for oppsittere før brua og kr. 200,- for oppsittere etter brua.

5.      <!--[endif]-->Regnskap. Kasserer Anita Sundt orienterte. Regnskapet viser et overskudd på vel kr. 3000,-  som anses tilfredsstillende. Regnskapet ble godkjent.

 

6.      <!--[endif]-->Valget ble forestått av valgkomiteen, Hans Sanden og Vidar Sollihøgda, og ga følgende resultat:

            Leder:             Carl Christian Mathiesen  (gjenvalg)

            Nestleder:       Ellen Berit Eilefstad  (gjenvalg)

            Kasserer:         Anita Sundt  (gjenvalg)

            Sekretær:        Knut Johnsen  (gjenvalg)

            Styremedlem: John Eggan  (ikke på valg)

            Styremedlem: Erik Halvorsen  (ikke på valg)

            Revisor:          Toril Sollihøgda  (gjenvalg)

 

            Valgkomite:    Hans Sanden (gjenvalg) og Vidar Sollihøgda (gjenvalg)

 

Møtereferent:                                                            Protokollen godkjent:

 

_________________________           ___________________         __________________

 

Knut Johnsen (sign.)                            Frode Paulsen (sign)              Christian Høie Lie (sign)