VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFTSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN

 

(Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

 

 

Møteprotokoll Årsmøte 2016

 

 

 

Høvringen Kro, onsdag 23. mars 2016 kl. 17.00.

 

          Tilstede 23 av 113

 

          Leder Carl Christian Mathiesen ønsket velkommen.

 

          Carl Christian Mathiessen ble valgt til møteleder.

 

          Erik Halvorsen ble valgt til referent.

 

          Audun Myklebust ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med referenten.

 

 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent

 

 

 

 1. Styreleder refererte fra årsberetningen.

 

Etter gjennomgangen av årsmeldingen ble det stilt spørsmål angående et brev vegstyret har sendt til Sel kommune. Brevet var resultatet av et møte mellom vegstyret og Sel kommune. Tema for møtet var korreksjoner til kommuneplanen. Vegstyret ba om at det blir utarbeidet en framtidsrettet avklarende kommuneplan som åpner for at årsmøtet kan behandle vegsaker i samsvar med denne og vegforeningens vedtekter. Resultatet av møtet ble forfattet i vårt brev til Sel kommune datert 04.06.2015.  Brevet ligger på vår hjemmeside. Styreleder redegjorde for saken.

 

Planen om en sykkelsti fra Høvringen til Dovrehytta ble og kommentert. Saken ble ikke drøftet da den ligger litt fram i tid, men vegstyret har i nevnte brev bedt om å bli informert som part i videre planlegging.

 

Årsberetningen ble godkjent.

 

 

 

 1. Kasserer orienterte om regnskapet.

  Regnskapet ble godkjent.

   

 2. Det var ingen innkomne saker fra medlemmene.

  Styret foreslo å endre vedtektenes § 7 og 10 i vedtektene til:                        

  § 7 På årsmøter kan medlemmer som er ajour med betalinger av avgifter i h.h.t. §§ 4 og 5 møte.  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.  Hvert medlem kan møte med inntil 1 fullmakt for andre medlemmer.  Hvert medlem har en stemme, og kan stemme for seg selv samt 1 fullmakt.

   

              § 10 Saker som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte herunder forslag til vedtektsendringer må være fremsatt skriftlig til styret innen 1. februar.  Vedtektsendringer avgjøres ved simpelt flertall.

             

              Det ble en kort diskusjon om veglaget skulle innføre fullmakt på årsmøtene. Det ble fremsatt forslag om at § 7 ikke skulle inneholde mulighet til å kunne bruke fullmakter, og at § 7 dermed ikke skulle endres. Ved avstemning ble forslaget om å innføre ordningen med fullmakt vedtatt mot en stemme.

              Endringene i vedtektene ble godkjent.

   

 

 1. Fastsettelse av årlig vegavgift og innmeldingsavgift i h.h.t. vedtektenes §§ 4 og 5.

  Styret innstilte på uendret årsavgift for året 2016; - for hytteeiere før brua med kr 125,- pr år og for hytteeiere etter brua med kr 250,- pr år. Innmeldingsavgift videreføres uendret med kr. 1000 for hytteeiere etter brua.

  Forslaget ble godkjent

                             

  Fastsettelse av honorar til styremedlemmer i h.h.t. vedtektenes §8.

  Styret innstilte på uendret honorar til styreleder, kasserer og sekretær på kr. 500,00.

  Forslaget ble godkjent

   

 2. Valg

  Valgkomiteen foreslo:

  Nestleder                          Ellen Berit Eilefstad (gjenvalg)

  Kasserer                           Torill Sollihøgda (ny)

  Styremedlem                    Hogne Petersen (gjenvalg)

   

  Revisor                             Gunnar Grindstuen (ny)

  Vararevisor                      Vegard Nystuen (ny)

   

  Medlem valgkomiteen     Arne Olav Ulsletten (ny)

   

  Forslagene ble enstemmig godkjent

   

  Etter årsmøtet har vegforeningens styre følgende sammensetning

   

  Styret   Styreleder:           Carl Christian Mathiesen

               Nestleder:            Ellen Berit Eilefstad

               Sekretær:             Erik Halvorsen

               Kasserer:             Torill Sollihøgda

               Styremedlem:      Frode Eggan

               Styremedlem:      Hogne Petersen

   

  Revisor:                            Gunnar Grindstuen

  Vararevisor:                      Vegar Nystuen

   

  Valgkomite:                     Hans T. Sanden

                                           Arne Olav Ulsletten

   

           

   

  Møtereferent:                                                                                  Protokollen godkjent

   

   

  Erik Halvorsen                                                                                Audun Myklebust