VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFTSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN      

 

(Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

 

 

 

 

                                                                        INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017   

 

 

 

 

 

Det innkalles til årsmøte i Fjoset på Øigardseter Fjellstue, onsdag 12. april 2017  kl. 17.30.

 

 

 

Saksliste i.h.t. vedtektenes §7:

 

                    Valg av møteleder, referent samt 1 person til å underskrive møteprotokollen sammen med referenten

 

       Godkjenning av innkalling samt dagsorden

 

 1. Styrets årsberetning for 2016.

 2. Årsregnskap for 2016, pr. 31.desember 2016.

 3. Innkomne saker, inkl. evt. vedtektsendringer.

 

 1. Fastsettelse av årlig vegavgift og innmeldingsavgift i h.h.t. vedtektenes §§ 4 og 5.

  Fastsettelse av honorar til styremedlemmer i h.h.t. vedtektenes §8.

 2. Valg

  I h.h.t. oversikten i styrets beretning skal følgende velges for 2 år:

  3 styremedlemmer

  1 vararevisor

  1 medlem valgkomiteen

                 (Forslag vedr. kandidater på valg formidles til leder i valgkomiteen Hans Sanden, mob.tlf. 91 76 86 20)

   

  Årsmøtet i vegforeningen i 2016 vedtok at hvert medlem har anledning til å stille med fullmakt fra et annet medlem på årsmøtene.  Dette er hjemlet i vedtektenes § 7.  Evt. fullmakter må være skriftlige og disse fremlegges til styrets sekretær før møtestart.

   

  Gi gjerne innspill til styret om spørsmål som ønskes besvart før selve årsmøtet.  Etter at årsmøtesakene er gjennomgått og årsmøtet er formelt avsluttet, har vi satt av tid frem til litt før kl 19 til å kunne diskutere saker av interesse for driften av Vegforeningen.

  Mail til styrets leder kan benyttes;  camathie@online.no

   

  Høvringen, 25. mars 2017

   

  Carl Chr. Mathiesen

  Styrets leder

   

   

   

   

                                                                                 ÅRSBERETNING FOR  2016            

   

  Styret har følgende medlemmer:

  Leder                           Carl Chr. Mathiesen              (på valg ved årsmøtet i 2017, villig til gjenvalg)                

  Nestleder                     Ellen Berit Eilefstad                                                                                                                   (setereier)

  Kasserer                      Torill Sollihøgda                                 

  Sekretær                      Erik Halvorsen                       (på valg ved årsmøtet i 2017, villig til gjenvalg)

  Styremedlem              Frode Eggan                            (på valg ved årsmøtet i 2017, villig til gjenvalg)                 (setereier)

  Styremedlem              Hogne Petersen                                  

   

  Øvrige tillitsvalgte:

               Revisor                        Gunnar Grindstuen

               Vararevisor                 Vegard Nystuen                     (på valg ved årsmøtet i 2017, ble valgt for 1 år i 2016, villig til gjenvalg)                  

   

  Leder valgkomite      Hans Sanden                          (på valg ved årsmøtet i 2017, villig til gjenvalg)

               Medlem valgkomite Arne Olav Ulsletten

   

   

  Årsmøtet ble holdt på Høvringen Kro den 23. mars 2016.  På årsmøtet i 2016 var 23 medlemmer tilstede, tilsvarende 20,4 % av brukerne.  Det er også avholdt styremøter 09.10.2016 og 25.02.2017.  Styremedlemmene har i tillegg vært i personlig / telefonisk kontakt vedr. vedlikehold m.m. etter behov.

   

  I 2016 ble det utført arbeid med grøfting og legging av ny stikkrenne i midtre deler av Vardamorkvegen.  Øvre del av Juvshosetervegen ble også grøftet.  Ovenfor brua ble et drensrør lokalisert og forsøkt åpnet.  Første del av vegen fra Øigardseter, samt rundt svingen ovenfor brua, ble gruset.

   

  I 2017 bør det på forsommeren  foretas grøfting av og nedlegging av stikkrenner i Vardamorkvegen vest for krysset og mot Grindstuguteigen.  Avhengig av kostnad og tilstand på vegen bør andre strekninger i veganlegget gruses samtidig.  Dette arbeidet skal settes ut på lokalt anbud.

   

  Vi fortsetter også med tidlig brøyting av vegstrekningene våren 2017, så snart dette er mulig.  Hjemmesiden vil varsle om slik brøyting og likeledes om anslått tidspunkt for åpning av vegen.

   

  Flere vegbrukere tar egne initiativ og fyller igjen hull og sørger for andre utbedringer av vegen.  Styret setter pris på dette og takker for godt arbeid.

   

  I forbindelse med at styret har arbeidet med å få tinglyst adkomst samlet for hele veganlegget, d.v.s. for strekningene Vardamorkvegen (frem til parkeringsplassen på Grindstuguteigen) og Juvsholsetervegen, er det blitt utarbeidet et utkast til avtale. Styret vil fortsette arbeidet med avtaleutkastet for om mulig å komme frem til en enighet mellom de 7 grunneierne og styret i Vegforeningen.

   

  Styret har mottatt henvendelse fra hytteeiere i Ljosmyrvegen, og disse ønsker at Ljosmyrvegen skal tilsluttes Vegforeningen.

  Grunneierne som er tilsluttet Ljosmyrvegen har p.t. ikke ønske om slik tilslutning.  Ut fra vedtektenes §4, 3. ledd, kan ikke styret på det nåværende tidspunkt fremme forslag om godkjennelse overfor årsmøtet, i det de berørte parter i Ljosmyrvegen ikke er enig om en slik tilslutning.

   

   

  Regnskapet for 2016 er revidert og følger vedlagt. Dette viser et negativt resultat på kr 5.174, mot et positivt resultat i 2015 på kr 10.191.  Endringen i resultatet skyldes primært at kostnad til vegvedlikehold økte med kr 16.281.  Veganlegget disponerer likvider på kr 29.867 og egenkapitalen utgjør kr 28.067 pr. 31.12.2016.

   

  Vi har heller ikke i 2016 fått noen nye brukere i veganlegget, utover nye eiere av eksisterende hytteeiendommer fra salg / overdragelse.  Totalt er det 113 brukere i veganlegget pr 31.12.2016, hvorav 21 brukere er sør for brua over Kvannslådalsåe.

   

  For å kompensere for økte vedlikeholdsskostnader innstiller styret på å øke årsavgiftene for året 2017; - for hytteeiere før brua med kr 25,- til  kr 150,- pr år og for hytteeiere etter brua med kr 50,- til kr 300,- pr år.  Basert på dagens medlemsantall vil dette gi en økning av inntektene med kr 5.125,- i 2017. Styret er av den formening at egenkapitalen pr 31.12.2016 sammen med øket årsavgift for 2017 er tilstrekkelig for å kunne opprettholde forsvarlig drift i 2017.

   

  Det er pr. 31.12.2016 ingen utestående restanser vedr. vegavgifter, noe styret er svært fornøyd med.  På generell basis anmoder styret alle om å innbetale kontingenten uoppfordret så snart giroen mottas i postkassen.

   

  Styret minner om vår webside som er i drift og som blir benyttet til informasjon til vegbrukerne.  Denne siden finnes på internett under www.vardeveg.com  Siden inneholder bl.a. info om styret, årshjul, vedtekter, styremøter, årsmøter, regnskaper, årsavgifter, vegstengning og dugnader.  Styret er også interessert i å motta forslag på andre saker av interesse som kan kommuniseres via denne websiden.

   

              

  Høvringen, 25. mars 2017

   

  STYRET i Vegforeningen

   

  Carl Chr. Mathiesen       Ellen Berit Eilefstad        Torill Sollihøgda       Erik Halvorsen        Frode Eggan        Hogne Petersen

  Sign.                                   Sign.                                     Sign.                             Sign.                         Sign.                        Sign.

   

   

   

   

  Uavhengig  av innkrevingen av kontingent er det viktig at vi får opplyst om eierskifter av g. / b.nr., adresseendringer, tilgjengelige mailadresser og mobiltelefonnummer.  For å lette styrets arbeid er det viktig at nevnte informasjon fortløpende sendes til kasserer Torill Sollihøgda, Torget 10, 2080 Eidsvoll, eller til mailadresse: v-sollih@online.no