VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFTSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN      

 

(Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

 

 

                                                    Møteprotokoll ÅRSMØTET 2018

 

Fjoset på Øigardseter Fjellstue, onsdag 28. mars 2018 kl. 17.30

 

 

 

Tilstede var 43 av 116 medlemmer.  I tillegg ble 8 fullmakter framlagt og godkjent, slik at totalt 44,0 % av medlemmene var representert på møtet.

 

Leder Carl Christian Mathiesen ønsket velkommen.

 

Carl Christian Mathiesen ble valgt til møteleder.

 

Erik Halvorsen ble valgt til referent

 

Knut Johnsen ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med referenten.

 

Innkalling ble godkjent.

 

Det var kommet inn en sak fra medlemmene. Møteleder foreslo at Sak 3 innkomne saker ble flyttet sist på dagsorden. Årsmøtet godkjente det.

 

Dagsorden ble godkjent

 

 

 

1. Styreleder refererte fra årsberetningen.

 

 Det ble stilt spørsmål om skader på veganlegget etter kjøring med større biler. Som eksempel ble det vist        til Juvsholssetervegen i forbindelse med hyttebygging. Styrets leder viste til at det må påregnes at det i perioder med våt veg, f.eks. rett etter vegåpning om våren, vil kunne oppstå ekstra slitasje når det kjører større/tyngre biler på vegen i forbindelse med aktiviteter som ny-/påbygging.  Denne type slitasje må vegforeningen betale for i form av økt vegvedlikehold.  Dersom det imidlertid skulle oppstå større skader på vegen, som følge av at vegen har blitt sterkt belastet ved f.eks. hyttebygging, så må den eller de som har forårsaket ødeleggelsene betale for skadene.  Styrets leder oppfordret medlemmer og utbyggere til å respektere dette.

 

 

 

Årsberetningen ble godkjent.

 

 

 

2. Kasserer orienterte om årsregnskapet.

 

 Årsregnskapet ble godkjent.

 

 

 

3.  Fastsettelse av årlig vegavgift og innmeldingsavgifter  

 

Styret innstilte på uendrede ordinære års- og innmeldingsavgifter for året 2018 :

 

Årlig vegavgift for hytteeiere før brua kr 200,- pr år og for hytteeiere etter brua kr 400,- pr år.

 

Dette ble vedtatt.

 

 

 

Styret mener at det vil være nødvendig med en forbedring av vegstandarden i Vegforeningens fellesveger. Under fjorårets årsmøte ble det fremsatt ønske om å foreta en oppgradering av vegnettet.

 

Styret foreslår derfor overfor årsmøtet at det vedtas å kreve inn en engangsavgift for 2018, og at denne differensieres for hytteeiere før brua, samt hytteeiere i Ljosmyrvegen, med kr 250,- og for øvrige hytteeiere etter brua med kr 500,-. 

 

Dette ble vedtatt.

 

 

 

Fastsettelse av honorar til styremedlemmene

 

Styret innstilte på uendret honorar til styreleder, kasserer og sekretær på kr. 500,-.

 

Dette ble vedtatt.

 

 

 

4.  Valg.

 

Leder i valgkomiteen la fram følgende innstilling.

 

3 styremedlemmer

 

Jan Erling Eilefstad      (nytt styremedlem)               (setereier)

 

Torill Sollihøgda           (gjenvalg)  

 

Hogne Petersen             (gjenvalg)

 

Frode Eggan trer inn i rollen som styrets nestleder

 

 

 

1 revisor

 

Revisor               

 

          Gunnar Grindstuen       (gjenvalg)

 

 

 

1 medlem i valgkomiteen

 

Arne Olav Ulsletten      (gjenvalg)

 

 

 

Innstillingen ble vedtatt.

 

 

 

Etter årsmøtet har styret har i Vegforeningen følgende medlemmer:

 

Leder                   Carl Chr. Mathiesen                                 

 

Nestleder             Frode Eggan                           (setereier)

 

Kasserer               Torill Sollihøgda          

 

Sekretær              Erik Halvorsen

 

Styremedlem       Hogne Petersen

 

Styremedlem       Jan Erling Eilefstad                (setereier)

 

 

 

Øvrige tillitsvalgte:

 

          Revisor                Gunnar Grindstuen      

 

          Vararevisor          Vegard Nystuen                             

 

 

 

Leder valgkomite          Hans Sanden                         

 

Medlem valgkomite      Arne Olav Ulsletten     

 

 

 

 

 

 

 

5.  Innkomne saker.

 

Styret har mottatt brev, datert 26.01.2018, fra Hans Sanden og Vidar Sollihøgda.  I brevet ønsker man å ta opp et ønske om vinterbrøyting på årsmøtet, og at årsmøtet foretar en prøveavstemning som skal indikere hvorvidt styret skal arbeide videre med å få etablert vinterbrøyting.  Brevet var vedlagt innkallingen.

 

 

 

Hans Sanden orienterte om saken.

 

Det ble registrert 16 innlegg om saken. De fleste innleggene hadde fokus på fordeler og ulemper med vinterbrøyting og hvordan vegforeningen skulle stille seg til dette. Noen innlegg påpekte at avstemningen gjaldt om styret skulle arbeider videre med saken. Det ble ikke registrert innlegg mot at styret arbeider videre med saken.

 

Viktige spørsmål i debatten:

 

Skal vi ha vinterbrøyting av vegforeningens veianlegg. Hva med veier som går ut fra veiene til vegforeningen? Skal vi brøyte vei helt fram til alle hytter? Hva med hytter i utkantene og hytter som ligger Åemellom? Noen av medlemmene i vegforeningen tok opp spørsmålet om «lokale» parkeringsplasser.

 

Når skal det brøytes. Snakker vi om brøyting i høgtider og helger?

 

Det ble og reist spørsmål om kostnadene ved brøyting og ved scooterkjøring.

 

Hvordan skal spørsmålet avgjøres. Hvem skal bestemme. Her er det flere grupper som har interesser. Det er grunneiere, hytteeiere, Sel kommune, bedriftene på Høvringen, Aktivitetsselskapet med løypekomiteen. Og kanskje enda flere

 

Skal det settes opp bom der veien starter?

 

Skiløypene må legges om. På møtet ble det opplyst at «løypekomiteen» i Høvringen Aktivitetslag skulle legge fra oversikt over løyper som ikke bruker veganlegget. Spørsmålet om ny ski bru ble tatt opp og muligheten for å starte innsamling av midler til ny bru.

 

Spørsmålet om oppgradering av veistrekninger med dårlige grunnforhold ble tatt opp. Dette gjelder særlig der veien går på myr.

 

Det var og innlegg som tok opp hyttefeltets karakter. Det ble vist til stillhet og ro med gode opplevelser både om dagen og under stjernehimmelen. Betydningen av trollskogen og nærhet til Nasjonalparkriket.

 

Vedlegg fra Terje Bagås   (se ovenfor) :