VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN                                 (Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

 

 

                                      ORDINÆRT ÅRSMØTE I 2020 AVLYSES !

 

 

I lys av Koronavirusets utbredelse, samt de råd og pålegg som gis av norske myndigheter, har Vegforeningens styre i møte den 13.03.2020 besluttet at ordinært årsmøte i 2020 avlyses.  Info om dette ble lagt ut på vår hjemmesiden den 13.03.2020.

 

 

Årsavgiften vil i 2020 være uendret sammenlignet med 2019.  Som følge av at vi ikke kan avholde ordinært årsmøte i år, med forslag om en vesentlig økning av årsavgiftene for 2020, så vil årsavgiftene holdes uendret i 2020.  Vegforeningen har en anstrengt økonomi som følge av høye vedlikeholds-kostnader i 2019 og følgelig et oppstått akkumulert underskudd.  Dette medfører at vegvedlikeholdet i 2020 vil bli holdt på et minimum slik at vi også får rettet opp det akkumulerte underskuddet.


Vegkontingent for 2020 har
FORFALL 15.04. og betales til kto.nr. 2095.52.19377.

 

 

Høvringen, 25. mars 2020

 

Carl Chr. Mathiesen

Styrets leder

 

 

 

 

                                                                         ÅRSBERETNING FOR  2019      

 

Årsberetningen er delvis skrevet før Koronatiltakene ble effektuert fra myndighetenes side.  Dette medfører at det vil være usikkerhet forbundet med en del av aktivitetene som styret har planlagt i 2020, og som er omtalt i årsberetningen.

 

Styret har bestått av følgende medlemmer:

Leder                           Carl Chr. Mathiesen             

Nestleder                     Frode Eggan                                                                                                                                (setereier)

             Kasserer                      Torill Sollihøgda                    (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)

Sekretær                      Erik Halvorsen                      

Styremedlem              Hogne Petersen                      (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)

Styremedlem              Jan Erling Eilefstad               (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)                (setereier)

      

Øvrige tillitsvalgte:

             Revisor                        Gunnar Grindstuen                (på valg ved årsmøtet i 2019, villig til gjenvalg)

             Vararevisor                 Vegard Nystuen

                                     

Leder valgkomite      Hans Sanden                         

Medlem valgkomite Arne Olav Ulsletten               (på valg ved årsmøtet i 2019, ikke villig til gjenvalg

 

 

Tillitsvalgte fortsetter i sine verv inntil videre i 2020, som følge av uavklart Koronasituasjon, bla. vedr. møteavholdelse.

 

 

Årsmøtet i 2019 ble holdt i Fjoset på Øigardseter Fjellstue den 17. april 2019 kl. 17.30.  På årsmøtet i 2019 var 33 av 117 medlemmer tilstede, med tillegg av 2 godkjente fullmakter, slik at 29,9 % av medlemmene var representert på møtet.  Det er også avholdt 7 styremøter siden siste årsmøte.  Styremedlemmene har i tillegg vært i personlig / telefonisk kontakt en rekke ganger.

 

I 2019 ble det utført større vedlikeholdsarbeid på vegstrekningen fra Grindstuguteigen, og spesielt sydover ned på myra ovenfor brua over Kvannslådalsåe.  Det ble innhentet priser fra to leverandører og pris ble avtalt med valgt entreprenør.  Som følge av grunnforholdene på myra ble arbeidet mer omfattende enn først forutsatt, idet man bl.a. måtte skifte ut mer masse enn først beregnet.  Det ble et dilemma om man skulle stoppe arbeidet ut fra de satte økonomiske rammer, eller om man skulle fullføre arbeidet, noe som ville medføre en lavere totalkostnad sett over tid.  Det ble avtalt at deler av arbeidet skulle betales i 2020, som følge av likviditeten i vegforeningen.  I tillegg oppstod det misforståelse ang. mva.-beløpet på fakturaen og tilgjengelig likviditet i vegforeningen.  Styret er imidlertid godt fornøyd med kvaliteten på det utførte vedlikeholdsarbeidet i 2019.

 

Vi fortsetter også med tidlig brøyting av vegstrekningene våren 2020, dersom og så snart dette er mulig.  Hjemmesiden vil varsle om slik brøyting og likeledes om anslått tidspunkt for åpning av vegen.  Inntil slik åpning skjer så må ingen kjøre på vegstrekningene.  Styret vil vurdere behovet for tidligbrøyting i 2020 i lys av restriksjoner om bruk av Vardamorkje våren 2020.

 

Årsmøtet i 2018 og 2019 besluttet at styret i Vegforeningen skulle arbeide videre med spørsmålet om vinterbrøyting.

Den 06.09.2020 ble det avholdt et møte mellom styret i vegforeningen og Sel kommune der vi diskuterte premisser for mulig vinterbrøyting.  Kommunen ga uttrykk for at dersom involverte parter var enige om at Vardamorkje kunne åpnes for vinterbrøyting, inkl. et positivt vedtak på et årsmøte i vegforeningen, så ville kommunen på nytt se på forbudet om brøyting i Vardamorkje.  Partene var videre enige om, inkl. noen justeringer i ettertid, at flytting av løyper fra veg og inn i terreng vil være et punkt som må løses.

 

I Vardamorkje er det 7 grunneiere som har eiendomsrett til dagens hovedveger, inkl. 4 setereiere som i dag er medlemmer i vegforeningen.  Styret har fått krav fra disse 7 grunneierne om at det skal foreligge en signert avtale som skal tinglyses vedr. bruksrett på vegene i Vardamorkje før disse grunneierne vil godkjenne at løypenettet flyttes utenfor vegene.  I prinsippet har det blitt arbeidet med denne avtalen i ca. to år.  Avtalen er fortsatt ikke klar fra grunneiernes side, og styret venter utålmodig på at endelig avtaleutkast skal foreligge.  Styret kjenner med andre ord ikke ordlyden i et slik forslag til avtale.  Opprinnelig plan var at denne avtalen skulle forelegges ordinært årsmøte for evt. godkjennelse.  Så snart endelig avtaleutkast er forelagt styret for behandling, vil vi legge ut forslag til avtale, inkl. styrets innstilling, på våre hjemmesider.

 

En flytting av løypetraséen over i terreng er planlagt utført forsommeren 2020.  Det er enighet om at de nevnte 7 grunneierne i Vardamorkje og grunneiernes løypeutvalg på Høvringen skal bli enige om en slik ny trasé.  Sel kommune bifaller dette.

 

Siden det fortsatt er flere uavklarte punkter for å kunne ta endelig stilling til evt. vinterbrøyting ville styret legge opp til et ekstraordinært årsmøte for behandling av dette på sensommeren/høst i 2020.  Det vil imidlertid være usikkert om dette vil være mulig å arrangere, både ut fra uavklarte poster som skissert ovenfor, og også myndighetenes koronakrav i tiden som kommer.

 

Styret har ellers jobbet mye med en rekke tiltak for å kunne få på kunne belyse en rekke punkter angående vinterbrøytet veg.  Planen var å legge frem dette på det ordinære årsmøtet, for så å kunne motta tilbakemelding fra hytteeierne for evt. korreksjon og videre utredning, før man foretok avstemming på et ekstraordinært årsmøte.  Det er utarbeidet modeller med fordeling av kostnader og med varierende antall deltagere, det er innhentet priser, som selvsagt må stadfestes i bindende anbud, og styret har vurdert andre sider av en mulig vinterbrøyting.

 

Styret vil orientere på hjemmesiden om de punkter som er utredet.  Vi vil fortløpende legge ut diverse info rett over påske og videre utover våren.  Vi bruker hjemmesiden for å spare porto, og vi regner med at de aller fleste har tilgang til internett og således kan få lest sakene der.  Dersom noen ikke har slik nettilgang så kan man ta kontakt med styrets sekretær Erik Halvorsen via mob.tlf. 92 03 20 12, og han vil da kunne sende dette via post.  Styret vil også vurdere å bruke hjemmesiden til innkalling av evt. ekstraordinært årsmøte.

 

Regnskapet for 2019 er revidert og følger vedlagt.  Årsavgifter utgjør kr 45.200.  Regnskapet viser et underskudd på kr 70.178, mot et positivt resultat i 2018 på kr 11.251.  Veganlegget disponerer likvider på kr 4.666, og egenkapitalen er negativ og utgjør

kr -14.034 pr. 31.12.2019.  Revisor har i brev til styret i 2020 påpekt at styret må være mer påpasselig med utgiftene i vegforeningen, slik at man unngår å havne i en situasjon der egenkapitalen blir negativ og der det må opptas lån fra styremedlemmer for å klare foreningens forpliktelser.  Styret tar revisors bemerkninger til følge og vil sørge for at de økonomiske forholdene blir rettet opp snarest.  I tillegg vil styret sørge for en bedre kontroll av utgiftene før vedlikeholdsarbeider iverksettes.

 

Pr. 31.12.2019 er det 2 utestående restanser vedr. vegavgifter.  Begge disse restanser er innbetalt i 2020. Så og si alle hytte- og setereiere innbetaler kontingenten iht. angitt forfall.  Det er forstemmende at noen gir blaffen i å innbetale kontingenten, selv etter 3 purringer.  Når vi også har gjengangere over flere år på listen over ubetalte krav så bedrer ikke det situasjonen.

 

Vi har i 2019 fått 2 nye brukere i veganlegget, nord for brua, i tillegg til nye eiere av eksisterende hytteeiendommer fra salg / overdragelse.  Totalt er det 119 brukere i veganlegget pr 31.12.2019, hvorav 22 brukere er sør for brua over Kvannslådalsåe.

 

Styret har satt opp to budsjetter for 2020.  I det opprinnelige budsjettet ville det bli en endring i årsprisen på ca xxx % slik at vegforeningens normalt vedlikehold og drift kunne gjenopprettes.  Styret har imidlertid blitt enig om er et minimumsbudsjett basert på uendrede vegavgifter i inneværende år. Minimumsbudsjettet for 2020 vedlegges årsberetningen og dette viser at man vil klare å gjenopprette egenkapitalen i vegforeningen i løpet av 2020.  Det vil ikke være rom for særlig vegvedlikehold, og foreningens medlemmer oppfordres til å passe på vegstrekningene og gå sammen om å holde vegen vedlike der dette vil være nødvendig.

 

Styret minner om vår webside som er i drift og som blir benyttet til informasjon til vegbrukerne.  Denne siden finnes på internett under www.vardeveg.com  Siden inneholder bl.a. info om styret, årshjul, vedtekter, styremøter, årsmøter, regnskaper, årsavgifter, vegstenging og evt. dugnader.  Styret er også interessert i å motta forslag på andre saker av interesse som kan kommuniseres via denne websiden.

 

 

            

Høvringen, 25. mars 2020

 

STYRET i Vegforeningen

 

Carl Chr. Mathiesen       Frode Eggan        Torill Sollihøgda       Erik Halvorsen        Hogne Petersen           Jan Erling Eilefstad

Sign.                                 Sign.                       Sign.                            Sign.                         Sign.                           Sign.

 

 

 

 

Uavhengig  av innkrevingen av kontingent er det viktig at vi får opplyst om eierskifter av g. / b.nr., adresseendringer, tilgjengelige mailadresser og mobiltelefonnummer.  For å lette styrets arbeid er det viktig at nevnte informasjon fortløpende sendes til kasserer Torill Sollihøgda, Torget 10, 2080 Eidsvoll, eller til mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., mob.tlf. 48 15 24 01.