VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

                                                                                                    

REFERAT FRA  STYREMØTE  TORSDAG 24.02.2022  KL 17.30 – 19.30  PÅ  ØIGARDSETER FJELLSTUE            

 

                          Det henvises for øvrig til innkalling via tlf. / sms fra CC tidligere i februar.

                          Styret var fulltallig , med unntak av Erik som ikke hadde anledning til å delta på møtet.

 

 

Saksliste i h.h.t. årshjul :

 

 1. Referat fra styremøtet den 10.10.2021

Det var ingen vesentlige kommentarer til referatet.

VedtakReferatet fra styremøtet 10.10.2021 ble godkjent.

 

 

 1. Oppfølging av sak fra årsmøtet okt. 2021 vedr. vegrett.

Advokat Kåre Lund i Vågå har gått gjennom forslag til avtale og kommet med en del kommentarer til dokumentet.
Styret diskuterte behovet for å endre dagens tekst i forhold til Lunds forslag, og man var enig om at det ikke var nødvendig å gjøre vesentlige endringer, utover å få inn et eget punkt om at avtalen skal tinglyses.

Vedtak : Dagens avtaleutkast med tillegg av tinglysning fremlegges for årsmøtet for endelig godkjenning.

 

 

 1. Gjennomgå forslag til årsberetning for 2021

  Forslag til styrets årsberetning ble gjennomgått.
  Det fremkom ikke nevneverdige kommentarer til selve beretningen.
  Navneendringen ble diskutert og flertallet i styret gikk inn for «Vardamorkje vegforening».
  Vedtak : Forslag til styrets årsberetning fremlegges for årsmøtet til endelig godkjenning.

 

 

 1. Samtale med ordfører Eldri Siem vedr. vinterbrøyting.

  CC orienterte om telefonsamtale med Eldri Siem, og viste til utsendt notat til styrets medlemmer ang. dette.
  Ordføreren i Sel kommune er positiv til at det skal vinterbrøytes i Vardamorkje, gitt at det er flertall for dette på det kommende årsmøtet i vegforeningen. I så fall det blir et flertall for vinterbrøyting på årsmøtet så må vegforeningen søke Sel kommune om å oppheve vedtaket om at «det ikke skal vinterbrøytes i Vardamorkje».  Ordføreren antok at saken må behandles politisk.

Vedtak :  Styret tok notatet til etterretning.

                  

 

 1. Behandle revidert årsregnskap for 2021

  Revidert årsregnskap for 2021 ble gjennomgått av kasserer Torill.
  Det var ingen kommentarer til årsregnskapet.
  Vedtak : Styret vedtok å fremlegge årsregnskapet for 2021 for årsmøtet for endelig godkjenning.

 

 

 1. Vurdere evt. tapsføring av utestående kontingent.

  Ifølge Torill var det pt. 5 utestående beløp for kontingent for året 2021.
  Styret var enig i at det ikke var grunnlag for å tapsføre noen av de utestående restanser, i det de fleste av disse er «gjengangere» vedr. sen betaling. Styrets leder vil som vanlig under årsmøtet oppfordre medlemmene til å betale kontingenten rettidig.
  Vedtak Styret tok informasjonen fra kasserer til etterretning.

 

 1. Gjennomgang av endringer i medlemslister fra eiendomsoverdragelser ?

  Torill gikk gjennom de endringene som er blitt registrert vedr. eiendomsoverdragelser siste år.
  Vedtak : Styret tok informasjonen til etterretning.

 

 1. Vurdere og innstille kommende års vegavgift.

  CC fremla beregninger som viser at det er behov for en høy vegavgift også i 2022. Dette ble varslet allerede under årsmøtet i 2020 som ble avholdt i oktober 2021.
  I tillegg diskuterte styret ønsket om å forenkle innmeldingsavgiftene ved opptak av nye hytteeiere i vegforeningen.

VedtakStyret gikk inn for uendret vegavgift for 2022 (tilsvarende vegavgift som i 2021).  I tillegg går styret inn     for å innføre en generell tilknytningsavgift stor kr 7.500 for nye hytter som knyttes til vegforeningen.
Bruandel og tilknytningsavgift til Grindstuguteigen fjernes samtidig.


 1. Styremedlemmenes som er på valg. Info fra valgkomiteen.


Valgkomitéen har vært i kontakt med Erik og Hogne, og blitt enig med dem om at de ikke stiller til gjenvalg.
Valgkomitéen vil på årsmøtet innstille på to nye medlemmer til styret.
VedtakStyret tok informasjonen til etterretning. 1. Planlegge kommende års vegvedlikehold.

 

Det vil være behov for å utbedre vegen ovenfor brua.  Dette arbeidet vil medføre høye kostnader, og dette er også grunnen for at man i 2022 må ha en høy vegkontingent.  Det bør vurderes om dette arbeidet kan utføres på en annen og enklere måte sammenlignet med utbedringen som ble foretatt litt høyere opp på myra for et par år siden.
Dersom det det blir vedtatt vinterbrøyting på fk. årsmøte så må det også anlegges noen flere møteplasser i veganlegget.
Vedtak :  Styret går inn for at nevnte vegvedlikehold utføres sommeren 2022. 1. Innkomne forslag samt evt. vedtektsendringer.

                                                   

Styret har selv initiert 4 endringer av vedtektene.
Dette går på endring av foreningens navn, endring av vegstrekninger ved at Ljosmyrvegen er inntatt i vegforeningen, styret skal motta honorar (ikke lenger kun leder, fungerende kasserer og sekretær) samt at vedtektsendringer kun kan skje på et ordinært årsmøte.
Det vises for øvrig til eksakt tekst på vedtektsendringene i forslag til styrets årsberetning.
Det foreligger ikke noen forslag eller forslag til vedtektsendringer fra medlemmer i vegforeningen, ut fra frist 01.02.

Vedtak :  Styret vedtok å fremlegge nevnte forslag til endelig godkjenning på fk. årsmøte.

 

 

 

*****************