VARDAMORKJE VEGFORENING,

Høvringen

 

                                                                                                    

                REFERAT FRA  STYREMØTE  TORSDAG 14.07.2022  KL 0900 – 09.55  VIA TEAMS.         

 

                          Det henvises forøvrig til innkalling via tlf. / sms fra CC tidligere i uke 27.

                          Styret var fulltallig

 

 

Saksliste i h.h.t. årshjul :

 

 1. Referat fra styremøtet den 24.02.2022

Det var ingen vesentlige kommentarer til referatet.

Vedtak: Referatet fra styremøtet 24.02.2022 ble godkjent.

 

 

 1. Arbeidsfordeling i styret.

Oppgaven for sekretær rulleres mellom styremedlemmene. CC holder taktstokken og fordeler oppgavene i styremøtene i henhold til årshjulet og nødvendige oppgaver

                  

 1. Oppfølging av sak fra årsmøtet okt. 2021 vedr. vegrett.

Viser til referatet 22.04.22

Vedtak: Avtalen skal tinglyses, CC sjekker nødvendig dokumentasjon for tinglysning slik at prosessen kan iverksettes og nødvendige signatur(er) innhentes. Om mulig innen 15 august 2022.

 

 

 1. Status søknad til Sel kommune om vinterbrøyting

Info. vedr. omlegging av løypenettet i Vardemorkje :

Det ble gjennomført befaring med kommunen og Knut Ulen hvor ny løypetrasé ble gjennomgått- noe mindre justeringer på trasen her og der, men ellers ok var tilbakemeldingene.  Teknisk ansvarlig må avklare situasjonen i avdelingen, men var av den oppfatning av at her kunne det fattes en administrativ beslutning, og ikke politisk behandling.

Info. vedr. Søknad om vinterbrøyting i Vardemorkje:

CC har snakket med teknisk ansvarlig i Sel kommune, og purret på svar fra søknad av 6. juni 2022.

Administrasjon er ikke innstilt på og gi klarsignal nå, noe som skyldes at løypetrase og bilvei møtes ved broen- dermed kan ikke dette administrativt godkjennes- nødvendig godkjenning må komme fra formannskapet. Kommunen ved teknisk ansvarlig melder så tilbake at første sannsynlige behandling av saken vi være tidligst 20/9 alternativt 18/10. Viser her til CC oppdaterte skriv av 14. juli 2022 og dens klare innstilling til forventet behandling fra kommunen. Forutsatt at dette må politisk godkjennes, administrasjonen overprøves er det viktig at alle med mulighet for det, opplyser og informere formannskapets politiske aktører- spesielt er Senterpartiet representanter om betydningen av et positivt vs negativt utfall i saken.

 

 1. Økonomi
  Veilagets økonomi er god, bankkonto pålydende 90 906,- utestående fordringer pålydende 75 400,-. Oppdatert mailadresse oversikt utarbeides av CC så raskt som mulig og oversendes Torill for purring av utestående veiavgifter

 

 1. Veivedlikehold august 2022.
  Hva skal gjørs hvor, av hvem og når?

Torill og Hans Sanden var på befaring 13 juli 2022 og flere punkter til forbedringer på de enkelte strekningene ble foreslått/tatt opp. For å kunne prioriter og kostansette de enkelte utbedringene ber styret Torill og Hans Sanden komme tilbake med en kortfattet beskrivelse på tiltak og prioriteringer. Dette for videre innhenting av tilbud på utbedringene, dernest og kunne etablere en beskrivelse på veiene og tilhørende dokumentasjon på utbedringer og påløpte kostander.

 

 

 

 

 

 

 1. Eventuelt/ annet

Vedde tok opp hvorvidt Weidemansvegen skulle innlemmes i Vardamorkje vegforening. Weidemansvegen etablerte i juli 2018 et interimsstyre som fortsatt er gjeldende. Vedde tar en runde med interimsstyrets leder og forbereder således for videre diskusjoner i kommende styremøte.

 

Frode tar en befaring vedr ytterligger felling av trær ved broa og avstemmer felling med grunneier.  Slik trefelling må skje i løpet av sommeren.

 

 

 

 1. Neste styremøte

Neste styremøte er satt til 4 august kl 17:00, det legges opp til fysisk møte hos CC, det vil bli lagt innkalling på teams for de som ikke fysisk kan stille.

 

 

*****************