VARDAMORKJE VEGFORENING,

Høvringen

 

                                                                                                    

                                   REFERAT FRA STYREMØTE TORSDAG 04.08.2022  KL 1730 – 20.00.         

 

                          Det henvises for øvrig til innkalling fra CC tidligere i 3 august.

                          Styremøte ble gjennomført som befaring med etterfølgende møte hos Styreformann

                         

 

 

Saksliste i h.h.t. årshjul:

 

 1. Gjennomgang av vegene i vegforeningen

Styrets medlemmer gjennomført en befaring av aktuelle veistrekninger med tanke på utbedring, viser her til oversendte tilbud og punkt. 3 i dette referat- Vegvedlikehold høsten 2022

           

 1. Referat fra styremøtet den 14.07.2022
  Det var ingen vesentlige kommentarer til referatet.

Vedtak: Referatet fra styremøtet 14.07.2022 ble godkjent.

 

 1. Vegvedlikehold høsten 2022

I etterkant av befaringen ble tilbudet med de enkelte utbedringspunktene diskutert. Styret vedtok utbedringen gruppert under punkt 1, 2 og 3 fra Torill i henhold til tilbudsoppsettet fra Hans Sanden og tilbud fra Ola Randen.

I påvente av Sel Kommunes beslutning forberedes følgende:

 • Frode kontakter Kai Dahl i forbindelse med møteplass ved Juvsholssetervegen
 • For Eilefstad er møteplass avtalt med grunneier
 • Frode og CC stikker ut møteplass(ene)

                  

 1. Weidemannvegen inn i Vardjemorkje vegforening .
  Etter samtaler med Ola Randen i Weidemannvegen veilag er det positiv stemning blant hytteeieren for dette, Vardamorkjvegen vegforening ønsker en formell henvendelse om medlemskap i veglaget. Vedde tar dette opp med Ola Randen og kommer tilbake ved neste styremøte

 

 1. Eventuelt

Torill tok opp behovet for dugnad i forkant av vinteren. For høsten 2022 bes Hans Sanden om å organisere dette. CC kontakt med Hans Sanden med forespørsel om årets dugnad, samt ber om at Hans tar frem en arbeidsgruppe som for kommende år organiserer nødvendig dugnad på veistrekningene, og at dette presenteres ved kommende årsmøte.

 

 1. Tidspunkt for neste styremøte
  Neste styremøte gjennomføres torsdag 22 september på teams, CC sender innkalling.

 

*****************