VARDAMORKJE VEGFORENING,

Høvringen

 

                                                                                                    

                             REFERAT FRA STYREMØTE (PÅ TEAMS) TIRSDAG 29.11.2022 KL 18 - 19.         

 

                          Det henvises for øvrig til innkalling fra CC før møtetidspunkt via e-post/SMS.

                          Styret var fulltallig, med unntak av Frode som var på reise.

                         

 

 

Saksliste i h.h.t. årshjul:

 

  1. Referat fra styremøtet 29.09.2022.

Det var ingen vesentlige kommentarer til referatet, som var fyldig og detaljert.

Vedtak: Referat fra styremøtet 29.09.2022 ble godkjent.  1. Orienteringssaker;

Behandling av søknad om vinterbrøyting i Sel kommune;

CC informerte om telefonsamtale med settekommunedirektør Jan Reinert Janke Rasmussen 24.11.2022.

 

Sel kommune meddelte i brev av 04.10.22 til Vardamorkje vegforening at søknaden om vinterbrøyting, datert 06.06.22, ikke ville bli behandlet før søknaden om omlegging av løypene i Vardamorkje var behandlet av Sel kommune.  I tillatelsen fra Sel kommune angående løypeomlegging ble også  søknaden fra Vardamorkje vegforening omtalt.  Her ble følgende anført :  «Brøytesaken er en helt annen sak, som må realitetsbehandles på et senere tidspunkt.  Dette vil muligens måtte utstå til etter at ny arealplan er vedtatt for Sel kommune da temaet vil måtte tas opp i den planen».

Fra vår side ble det overfor Rasmussen uttrykt sterk bekymring for at brøytesaken evt. måtte vente på behandlingen av ny arealplan, som allerede er sterkt forsinket via kommunal behandling.
I løpet av en god og konstruktiv telefonsamtale ble følgende opplyst fra settedirektørens side :
Det er imidlertid ønskelig fra settedirektørens side å få behandlet søknaden fra Vardamorkje vegforening isolert, i forhold til andre vegstrekninger som også er omfattet av et brøyteforbud, og før ny arealplan skal behandles.  Dette bl.a. fordi alle andre veger på Høvringen blir vinterbrøytet samt at forholdene ved flytting av løypene gjør det enklere å kunne vinterbrøyte vegene.  Slik behandling av søknaden vil forhåpentligvis kunne skje før påske i 2023, gitt at politiske fora i kommunen aksepterer dette.  Det er ikke mulig å få til en behandling av søknaden på denne siden av årsskiftet, og kommunen har pt. heller ikke påbegynt saksbehandlingen.  Saken skal behandles i flere kommunale fora, bl.a. i formannskap og kommunestyre.  Før jul er det kun budsjettbehandling som vil bli gitt prioritet i politiske organer.

Styrets leder avtalte med settedirektøren at vi skal ha dialog om fremdriften av brøytesaken fremover.

 

Det må uttrykkes en viss optimisme fra vegforeningens side ved at man nå i kommunen vil jobbe med brøytesaken for om mulig å fremlegge en positiv innstilling til brøyting, i alle fall slik styrets leder oppfattet dette.

Styret konkluderer følgelig med :  Det blir dessverre ingen vinterbrøyting i Vardamorkje i sesongen 2022 / 2023.

Vedtak: Det var enighet om at det legges ut en orientering på hjemmesiden om samtalen med Rasmussen og konklusjonen fra styret om at det ikke blir noen vinterbrøyting i kommende vintersesong.  (Publisert på hjemmesiden 01.12.2022)                                   

 

Tinglysning av avtale om vegrett i Vardamorkje; - hvem skal ta seg av dette.

Saken ble diskutert under henvisning til sak 2 i referatet fra styremøtet den 29.09.2022.

 

Det virker litt komplisert å vite hva Statens kartverk krever når det gjelder tinglysning av en slik avtale.  En løsning kan være å oppsøke Statens kartverk og søke å få presentert en detaljert løsning, uten at dette går frem og tilbake i flere versjoner.  Etten virker å være rimelig «fastlåst» i hvordan dette skal gjøres.

Vedtak :  CC vil diskutere saken med Frode E. og så se hva vi kan gjøre for å få dette på plass.

 

Ingen saker under dette punktet.

 

 

  1. Tidspunkt for neste styremøte.

Dato for neste styremøte ble ikke fastsatt, men det ble henvist til årshjulet vedr. ca. tidspunkt for dette møtet.

 

 

**************