VARDAMORKJE VEGFORENING,
Høvringen
REFERAT FRA STYREMØTE LØRDAG 4. MARS 2023 – PÅ HYTTA TIL TORIL S.
Det henvises for øvrig til innkalling fra CC før møtetidspunkt via e-post/SMS.

Samtlige av styrets representanter til stede.

Saksliste i hht. innkallingen;
1. Referat fra styremøtet 29. nov 2022.
I gjennomgang av forrige møtereferat opplyste CC om at brøytesaken mest trolig skal opp i formannskapsmøte den 14
mars og at saken deretter blir behandlet av kommunestyret i møte den den 20 mars.
Under samme punkt ble det også nevnt innspillet til høringen fra Statsforvalteren om brøytesaken der Statsforvalteren
kommer med en anbefaling om å utsette behandlingen av brøytesaken inntil kommunen har utført en grundig
gjennomgang i forbindelse med fornying av arealplanen som antageligvis skal skje sommeren 2024. Det er dette Sel
kommune må ta stilling til i sitt møte og evt. redegjøre for å begrunne i sitt vedtak overfor både Statsforvalteren og
Villreinnemda for Rondane og Sølklettenn.
CC informerte også om saken vedr. tinglysning av veirett der CC på nytt har kontaktet Statens Kartverk og fått en helt
annen informasjon enn det den forrige saksbehandleren han hadde snakket med kunne gi. Status på dette pr. dato blir at vi
nå skal sende inn original avtale som er påført samtlige grunneieres f. nr (som CC har innhentet og påført avtalen med
penn). Iflg saksbehandler han hadde snakket med var dette godt nok. Når avtalen mottas av Kartverket (på Hønefoss) vil
dette behandles av en saksbehandler som vil gi oss tilbakemelding på hva som må gjøres videre, hva som kan/ikke kan
tinglyses og anbefaling på hva vi kan/bør gjøre. Det var også enighet i styret om at vi nå lager en tilsvarende avtale med
grunneierne i Ljosmyrvegen og at denne avtalen tinglyses samtidig som den første avtalen blir tinglyst.
CC kontakter Kartverket for å forhøre seg litt omkring gebyrer.
Utover dette var det ingen vesentlige kommentarer til referatet som ble godkjent

2. Behandle revidert årsregnskap for 2022
CC gikk igjennom regnskapet.
Ingen kommentar utover posten for vedlikehold (ca kr. 127`). Denne posten består i hovedsak av vedlikehold vei fra bru
og opp i sving (ny duk og masse). I tillegg grusing av Ljosmyrvegen, 2 møteplasser og tidlig brøyting veg + et lass med
grus. Torill sender eksakt sum ang. tidligbrøyting til CC. Regnskapet viser nå en grei likviditet og egenkapital som er i
tråd med styrets intensjon.
Styret anbefaler at regnskapet fremlegges for årsmøte for godkjennelse.
3. Vurdere evt. tapsføring av utestående kontingent
Utestående kundefordring er kr. 1.000.
Saken er forsøkt fulgt opp både i form av tlf, sms og e-post men ingen kontakt oppnås.
Vedtak i sak: Ingen kundefordring å avskrive.

4. Gjennomgang av årsberetningen for 2022 og budsjett;
CC gikk igjennom innkalling og forslag til årsberetningen. Frist for utsending av innkalling til årsmøtet er den 22 mars.
Kan utfra utfallet i brøytesaken i kommunestyremøtet den 20 kunne bli noen justeringer.
CC oversender innkalling og årsberetningen for 2022 til Per Morten som tar ansvaret for å få sendt ut dette til medlemmer

pr. post senest den 22. mars.
Fra og med 2024 vil innkalling til årsmøte skje kun via epost til medlemmer. Derfor viktig at vi har e-post til samtlige og
at disse er oppdatert. Ikke nødvendig med vedtaksendring for å utføre dette iht. dagens vedtekter. Medlemmer som ikke
har/vil oppgi e-post vil finne innkalling og dokumenter på vår hjemmeside.
Valg av referent til årsmøtet: Hans Vedde (CC vil også være involvert i endelig referat).
CC tar med seg stemmesedler i tillegg til medlemsliste som vi får krysset av ved oppmøte i Fjoset på Øigardseter.
Styret gikk igjennom forslagene til vedtektsendringene. Forslag om vedtektsendring under §5 som omtaler vinterbrøyting
fjernes dersom kommunen sier NEI i kommunestyremøtet den 20. mars.
Dagens årsavgifter opprettholdes.

5 Gjennomgang av endring i medlemslister fra eiendomsoverdragelser.
Torill gikk igjennom endring i forbindelse med deling/hjemmelsendring på en eiendom beliggende i Åmillom der
eiendommen er delt to (like gnr men ulike b.nr).
Torill har tett dialog med andre i styret for å ha god oversikt og oppfølging med endringer av hjemmel som gjelder
eiendommer som ligger i Vardamorkje.

6 Planlegge kommende års vedlikehold.
Snakket litt om dimensjon på rørene som ligger på dagens veier i Vardamorkje Vegforening og da spesielt med tanke
vårløsningen. Ved befaring i sommer ble det oppdaget at skrårøret (opp fra brua) er defekt på midten (kollaps) og kanskje
bør skiftes. Vi følger opp saken med en befaring til vår/sommer for å gjøre en vurdering av rørgjennomføringer og evt
rens av grøfter.
Torill tok opp skilting på innkjøring til stikkveier for lettere tilgang for f. eks nødetater.
Dette er ikke noe vi skal ta kostnaden med men kanskje anmode medlemmer å gjøre dette med tanke på mer oversiktlig
for ambulanse/brann/vareleveringer etc.

7 Vinterbrøyting - videre fremdrift.
CC har fått henvendelse fra medlem(mer) som ønsker å høre om det kan gis tillatelse til å få brøytet (til påsken) dersom
kommunen sier JA til vinterbrøyting. Det foreligger nå et tilbud om gratis brøyting før påske.
Samlet styre har diskutert saken og utfra en totalvurdering besluttet om at vi forholder oss til det som allerede er
kunngjort på vår hjemmeside om at vinterbrøyting tidligst vil kunne skje fra neste sesong.
Ved ja til vinterbrøyting fra kommune regner vi meg at det vil komme ulike spørsmål fra medlemmer og at pris vil være
et av hovedpunktene som mange vil vite mer om.
For å være litt i forkant (forutsatt ja fra kommune) vil CC sette opp noen eksempler på pris for vinterbrøyting.
CC sender over dette til styret (tar utgangspunkt i prisene vi fikk fra Morten Grotløkken i fjor) og at styret sammen blir
enige om hvilke eksempler vi skal sende ut i forkant av årsmøtet. Her vil vi be om at medlemmer responderer om
interesse eller ikke for brøyting slik at vi kan vise til noe konkret på årsmøtet dersom kommunen sier ja.
Denne informasjonen vil også bli lagt på vår hjemmeside med oppfordring til samtlige medlemmer å svare.

8 Tidspunkt neste styremøte.
Vi setter ikke noe tidspunkt før vi vet mer fra årsmøtet og hva kommunen sier om vinterbrøyting.

9 Eventuelt
Ingen saker.