VEGANLEGGET ØIGARDSÆTER - RUPHUSSÆTRENE OG EILEFSTADSÆTER – GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

                                   REFERAT FRA STYREMØTE 17-02-2013 KL 15.00 PÅ HØVRINGEN KRO            

 

 

Til stede:         Eilfstad, Eggan, Halvorsen og Mathiesen.

                         Sundt og Johnsen hadde ikke anledning til å møte.

 

 

 

Mathiesen gjennomgikk regnskapet for 2012 i kassererens fravær.

I 2012 har det ikke vært mye vedlikehold i veganlegget og dette gir seg utslag i et resultat stort kr 13.874 i årsregnskapet.

Vi har imidlertid problemer med restanser i form av ubetalt vegkontingent  SDette arbeidet må intensiveres fra kassererens side, slik at vi umiddelbart purrer på både eldre og nyere utestående restanser.  De restansen som vi ikke får inn vil bli vurdert oversendt til inkasso via Conceto AS.

 

Styrets tidligere beslutning om å sende ut krav om kontingent via email må endres som følge av for mange restanser i 2012.

For året 2013 vil kontingenten bli innkrevet via ordinær giroutsendelse fra kassereren.  Krav om ny kontingent skal sendes ut rett over påske i 2013.

 

Forslag til innkalling / saksliste til årsmøtet den 17.03.2013 ble gjennomgått.  Mindre endringer ble gjort i henhold til det foreliggende utkastet.  Innkalling sendes ut via ordinær post og legges samtidig ut på veglagets nye hjemmeside.

 

Basert på veglagets økonomi innstiller styret på uendret årsavgift for året 2013.  Innkreving vil skje via ordinær giroutsendelse så hurtig som mulig etter f.k. årsmøte.

 

John Eggan, som er på valg som setereier, har overdratt sin setereiendom til sin sønn Frode Eggan.  Dermed trer John Eggan ut av styret ved f.k. årsmøte.  Erik Halvorsen og Carl Chr. Mathiesen er begge på valg og begge er villige til gjenvlag.

 

Av vedlikehold sommeren 2013 ble styret enig om følgende poster :

  • Generell høvling og evt, grusing der dette måtte være nødvendig

  • Grøfting av vegen fra Øigardseter og i retning brua samt oppgrusing av denne strekningen.  Vegen har gjennom flere år blitt belastet med mye tungtrafikk og og er følgelig blitt nedkjørt.

    Utover dette vil styret ha et øye med vegstandarden slik at man følger med på behov for å tette hull samt foreta evt. salting ved behov.