VEGANLEGGET ØIGARDSÆTER - RUPHUSSÆTRENE OG EILEFSTADSÆTER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

                                                                                                          

 

                                INNKALLING TIL STYREMØTE 02.11.2013 KL 10.30 PÅ HØVRINGEN KRO            

 

 

 

                             Det henvises for øvrig til innkalling via sms fra CC tidligere i høst.

 

 

 

 

 

Forslag til saksliste :

 

 

 

 1. Oppfølging av saker som ble tatt opp under årsmøtet                       Vedlagt referat fra årsmøtet i 2013

 2. Forslag til årshjul for styrets arbeid med veganlegget                         Vedlagt forslag fra CC

 3. Status økonomi                                                                                          Gunnar informerer

 4. Tilknytning av mulige sideveger                                                             Mulig info fra Frode ang. Vardamorkje Syd ?

                      Henvendelse ang. vinterbrøyting fra Sissel Sanders                            CC orienterer om tlf.samtale i sommer

 5. Eventuelt

   

   

   

   

   

  REFERAT FRA STYREMØTE 02.11.2013 KL 11.00 PÅ HØVRINGEN KRO

   

                     Til stede:  Ellen Berit Eilefstad, Gunnar Grindstuen, Frode Eggan, Erik Halvorsen og CC Mathiesen

               Meldt forfall:  Knut Johnsen

                                                                                                            

   

 

 1. Oppfølging av saker som ble tatt opp under årsmøtet

   

  Referatet ble gjennomgått og det var ingen spesielle saker til oppfølging.

  Imidlertid ble en sak i referatet kommentert:

  Pkt. 4                   Eidefoss er nå i sluttfasen med å legge om kablene fra luftspenn og til jordkabel langs øvre del av vegen opp mot Juvsholseter.  Arbeidet er nesten avsluttet men det er usikkert om siste del av luftspennet blir fjernet før snøen kommer.  Uansett så er dette farlige luftspennet snart en saga blott.

   

   

 2. Forslag til årshjul for styrets arbeid med veganlegget

   

  CC la frem forslag til årshjul som styrets arbeidsmønster gjennom året.

  Styret sluttet seg til forslaget om å benytte et årshjul som rettesnor for det videre arbeid.

  Årshjulet legges ut som egen fane på webssiden.

   

   

 3. Status økonomi                                                                                       

   

  Gunnar informerte om selskapets økonomi pr 31.1.0. 2013.

  Regnskapet viser et foreløpig resultat på ca 11.500, men alle utgiftene er ennå ikke på plass fra leverandørene.  Veglaget disponerer likvider med ca 64.500,-.

  Det har vært bedret inngang av utestående fordringer fra veglagets medlemmer, men fortsatt har man noe gammelt igjen fra enkelte ”gjengangere”, som vil bli purret.  Gunnar har ryddet i gammelreskontro for bl.a. å finne ut om noen har blitt feilfakturert ved eierskifte o.l.

   

   

 4. Tilknytning av mulige sideveger samt henvendelse ang. vinterbrøyting fra Sissel Sanders                                

   

  Frode informerte om at man fortsatt ikke er klar til å søke om full tilknytning til VØREG fra Vardamorkje Syd.

  Styret tok orienteringen til etterretning.

   

  CC orienterte om telefonsamtale fra Sissel Sanders i sommer.  Hun stilte spørsmål om bl.a. vinterbrøyting, vegvedlikehold opp til Juvsholseter samt evt. tilknytning til VØREG av et mulig vegstrekning ved Åemillom.

  Hun ble fra CCs side informert om styrets standpunkt ang. vinterbrøyting, som er gjengitt bl.a. i årsmøtereferater,  samt kommunens restriksjoner for vinterbrøyting.  Vegvedlikehold opp mot Juvsholseter kan ikke skje før luftspennet er fjernet p.g.a. problemer for maskinelt utstyr som skal inn i området.  Årsmøtet har også tidligere åpnet for mulig vegtilknytning vedr. Åemillom, på samme betingelser som tilsvarende tilknytning fra Vardamorkje Syd.

  Styret tok orienteringen til etterretning.

   

 5. Eventuelt

   

  Gunnar orienterte om en henvendelse våren 2013 fra et medlem av veglaget som viste til et årsmøtereferat helt tilbake til 11. april 2001.  Spørsmålsstillingen den gangen var :

  Tinglyst adkomst til eiendommene – kan det gjøres samlet for alle tilknyttet veganlegget, eller må det tinglyses på hver enkelt eiendom ?  Styret undersøker.

  Svar:       Det er anledning til å tinglyse adkomst samlet for hele veganlegget forutsatt at alle grunneiere som avgir veg skriver under, og bruks- og gårdsnummer på alle eiendommer som får vegrett, oppgis.

                   Styret vurderer saken nærmere.

                     

                      Av en eller annen grunn har denne saken blitt liggende uten at de forskjellige styrene i veglaget har gjort noe mer.

  Styret konkluderte med at dette er et forhold som vi vil arbeide med  i løpet av 2014, for å kunne tinglyse adkomst samlet for hele veganlegget.

   

   

   

                      CC Mathiesen

                      Referent

   

   

  *****************