VEGANLEGGET ØIGARDSÆTER – RUPHUSSÆTRENE OG EILEFSTADSÆTER – GRINDSTUGUTEIGEN

 

Referat fra styremøte 22/2 - 2014

 

Tilstede: Mathiesen, Eilefstad, Grindstuen, Halvorsen, Johnsen

 

  1. Referat fra styremøte 02.11.2013

 

Noen oppklarende kommentarer. Godkjent.

 

  1. Forslag til årsberetning - kommentarer

 

Eidefoss er nå ferdige med oppryddingen langs Juvholsetervegen.

 

Tinglysing av vegrett gjelder kun  5 – 7 grunneiere. Formannen kontakter advokat for å få råd om formen på tinglysingsdokumentet - før grunneierne tilskrives. Han redegjør for status på årsmøtet.

 

Sekretæren sørger for utsending av innkalling, årsregnskap og årsberetning.

 

Formannen diskuterer mulighetene for bom ved Øigardsæter med grunneier.

 

  1. Behandling av revidert årsregnskap

 

Godkjent.

 

  1. Vurdere evt tapsføring av utestående kontingent

 

Kasserer har dette under kontroll.

 

  1. Gjennomgang av endringer i medlemslister fra eiendomsoverdragelser

 

Under kontroll.

 

  1. Vurdere kommende års vegavgift

 

Etter å ha tatt hensyn til både store forventede vedlikeholdsutgifter og veglagets  generelt gode økonomi ble det besluttet å innstille på uendret vegavgift.

 

  1. Beskjed til valgkomiteen om avløsning eller gjenvalg til styret

 

Hver enkelt.

 

  1. Planlegge kommende års vegvedlikehold

 

Behov for grusing fra trafo’en og videre oppover Juvholsetervegen.    

 

Noe grøfting.

 

Evt. oppsetting av bom ved Øigardseter.

 

  1. Innkomne forslag samt evt. vedtektsendringer

 

Ingen kjente pr d.d.

 

  1. Eventuelt

 

Ingen saker

 

 

 

Knut Johnsen

 

Sekretær/Referent