VEGANLEGGET ØIGARDSÆTER - RUPHUSSÆTRENE OG EILEFSTADSÆTER – GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

                                                                               

 

 

 

REFERAT FRASTYREMØTE LØRDAG 07.06.2014  KL 11.00    EILEFSTADSETER   (VARDAMORKJE)            

 

 

 

Tilstede: Carl Christian Mathiesen, Ellen Berit Eilefstad, Gunnar Grindstuen, Erik Halvorsen, Frode Eggan, Hogne Petersen

 

 

 

Forslag til sakliste:

 

 1. Referat fra forrige styremøte                                                                  Vedlagt ref. fra styremøtet 22.02.2014  v/ CC

 2. Evaluere fjorårets virksomhet / styrearbeid                                        Vedlagt referat fra årsmøtet i 2014  v/ CC
  samt behandle innspill / saker fra årsmøtet                                                                 
       - Evt. vinterbrøyting i Vardamorkje                                                 Vedlagt delutskrift av Kommuneplan for Sel                                                                                                                                                   kommune 2014 - 2025  v/ CC

 3. Avtale konkret arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer           Innspill fra alle
  vedr. vedlikeholdsarbeid for inneværende sesong

 4. Er det behov for noe spesifikt dugnadsarbeid i 2014 ?                     Behandles som siste sak  m/ befaring på vegen

 5. Andre saker som involverer grunneierne i området
       - Tinglysning av vegrett for VØREG samlet                                    Vedlagt email fra adv. E. Grindstuen  v/ Gunnar

 6. Innkomne saker fra medlemmer i veganlegget                                   Ingen saker å behandle

 7. Eventuelt

   

  Saklista ble godkjent

   

  Sak 1. Referat fra forrige styremøte                                                                 

  Under gjennomgang av referatet ble det pekt på at driften av veganlegget er god.

  Det var kommentarer på at det mangler vararevisor i valgkomitéens innstilling til årsmøtet. Dette må rettes opp.

  Det ble og enighet om at beskjed til valgkomitéen om avløsning eller gjenvalg til styret må komme fra styret i fellesskap og ikke fra hver enkelt.

  Bruk av posten til utsending av referat fra årsmøtet og krav om vegavgift for 2014 har vært vellykket. Ingen brev er kommet i retur.

  Bom ved Øigardseter skal settes opp, og denne skal kun benyttes i forbiondelse med at vegen stenges om våren for å unngå at noen bruker vegen i vårløsningen.

   

  Referatet ble godkjent med vedtak gjort i møtet.

   

  Sak 2.     Evaluere fjorårets virksomhet / styrearbeid samt behandle innspill / saker fra årsmøtet                         
  Vinterbrøyting i Vardamorkje: Carl Christian og Gunnar ser på svar til Sel formannskap om synspunkter på vinterbrøyting av veier i hytteområder. Høringsfrist 21. juli 2014.

  Under diskusjonen ble det presisert at det er flertallet av medlemmene i veganlegget som bestemmer lagets holdning til vinterbrøyting.

  Det ble og pekt på at synspunktene til de mange hytteeiere i veganleggets område må vektlegges i debatten rundt vinterbrøyting. I plandokumentene er det lagt stor vekt på interessene til bedriftene i området.

                

  Sak 3.     Avtale konkret arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer vedr. vedlikeholdsarbeid for inneværende

                 sesong.

  Ifølge Årshjulet skal sekretær kalle inn til styremøter. Dett ble endrer til at formann innkaller.

  Det ble vedtatt å kalle inn styret til høstmøte.

  Kasserer formaterer listen over medlemmene i veganlegget for adressering og oversender listen til sekretær.

   

  Sak 4.     Er det behov for noe spesifikt dugnadsarbeid i 2014 ?

        Juvsholsseterveien-øvre del: Oppretting av vegkant og skrape av kjøl.

  Grøfting og grusing.  Tidligere er det vedtatt at vegen fra Øigardseter skal grøftes på nytt frem til brua.  Dette arbeidet skulle vært gjort høsten 2013 og er utsatt til inneværende sommer.

   

  Sak 5.     Andre saker som involverer grunneierne i området.

  Tinglysning av vegrett for VØREG samlet                    

  Gunnar og Carl Christian ser på tinglysning og kontakter Eivor Grindstuen

        Frode sender brev til Utmarkslaget angående oppsett av bom ved Øigardseter.

   

        Gunnar og Carl Christian reviderer vedtektene og diskuterer nytt forslag med medlem i veganlegget.

  Stiftelsesdokumenter  av VØREG etterlyses i det dette kan benyttes i forbindelse med registrering i Brønnøysundregistret for Lag og foreninger. Torill Sollihøgda kan spørres om hun vet hvor dette er.

       

  Nye veglag som ønsker tilknytning må søke på basis av informasjon om veganlegget med oppgaver og vedtektene til VØREG.

       

  Sak 6.     Innkomne saker fra medlemmer i veganlegget

  Det var ingen saker fra medlemmene i veganlegget

   

  Sak 7.     Eventuelt

  Det var ingen saker til eventuelt

   

   

   

  Drammen 24. juni 2014

  Erik Halvorsen

  Sekretær