VEGANLEGGET ØIGARDSÆTER - RUPHUSSÆTRENE OG EILEFSTADSÆTER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

                                                                               

 

Referat fra styremøte 20. februar 2015

 

 

 

Tilstede: Carl Christian Mathiesen, Ellen Berit Eilefstad, Gunnar Grindstuen, Erik Halvorsen

 

 

 

 

 

Sakliste etter årshjulet:

 

  1. Referat fra styremøte 6.7  2014 ble godkjent

  2. Forslag til årsberetning ble diskutert. I forbindelse med arbeidet for å kunne tinglyse adkomst til vegen for hele veganlegget med registrering i Brønnøysundregistrene ble det diskutert å endre vedtektene for veganlegget. Styret kom fram til at det kan være hensiktsmessig å se på de totale vedtektene. Da fant styret det naturlig å innkalle til stiftelsesmøte for Vegforeningen Setervegen Øigardseter – Ruphussetrene og veganlegget Eilefstadseter – Grindstuguteigen med nye vedtekter.

 

2.      Styret behandlet revidert årsregnskap.

 

3.      Styret skal vurdere evt. tapsføring av utestående kontingent. Det er ingen utestående kontingent for øyeblikket.

 

4.      Styret gikk gjennom endringer i medlemslister ut fra eiendomsoverdragelser.

 

5.      Styret foreslår å øke årsavgiften til kr. 125,- for hytteeiere før brua og kr. 250,- for hytteeiere etter brua.

 

6.      Alle styremedlemmene som er på valg tar gjenvalg.

 

7.      Planlegge kommende års vegvedlikehold. Saken om vegbommen som skal hindre at det kjøres på veien under vårløsningen ble tatt opp. Styret skal arbeide videre med saken.

 

8.      Innkomne forslag fra medlemmer i veganlegget. Det var ikke kommet inn forslag.

 

9.      Eventuelt. Ingen saker

 

 

 

 

 

 

 

Drammen 29. mars 2015

 

Erik Halvorsen

 

Sekretær