VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER-RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFTSTADSETER-GRINDSTUGUTEIGEN      

 

(Org.nr. i Brønnøysundreg. 915 554 679)

 

                                                                               

 

Referat fra styremøte 9. oktober 2015

 

 

 

Tilstede: Carl Christian Mathiesen, Gunnar Grindstuen, Frode Eggan og Hogne Petersen

 

 

 

 

 

Sakliste i h.h.t. årshjulet:

 

 

 

 1. Referat fra styremøte 20.02.2015 ble godkjent.

   

 2. Styret ga uttrykk for at virksomheten i vegforenngen i det siste året hadde vært i h.h.t. plan, og uten de store stridssakene verken fra medlemmer eller eksterne lag / myndigheter.

  Under årsmøtet i påsken 2015 fremkom det enkelte kritiske røster til å sette opp en permanent bom, som kun skulle brukes om våren for å hindre uønsket kjørsel før vegen ble åpnet for sesongen.  I stedet ønsket flere at vi skulle søke å åpne vegen tidligere enn det som har vært gjort de siste årene.  Ved å frese vegen mens det ennå var snø på den en gang etter påske ville man oppnå å få fortgang i smelting av snø/is og få en tørr veg som kunne gi en tidligere åpning.
  Styret sørget for tidlig snøfresing og åpning våren 2015, og erfaring så lang samt tilbakemeldinger har vært gode.  Styret går inn for at dette gjøres som en permanent ordning, og at vi inngår en avtale med lokal hytteeier som gjorde jobben i 2015.

  Styret ble orientert om møtet mellom Sel kommune og vegstyret den 01.06.2015.  Brev av 04.06.2015 fra vegstyret til Sel kommune ble referert og styret tok dette til etterretning.

   

 3. Arbeidsfordeling av vegvedlikehold for kommende sesong (2016) ble avtalt som følger :
           - Mathiesen snakker med hytteeier som sto for snøfresingen i 2015 slik at han også gjør dette i 2016.
           - Eggan sørger for bestilling av veggrus på øvre del av Juvsholsetervegen samt for salting av alle veger.
           - Grindstuen og Mathiesen vil umiddelbart ta en befaring av veggrøfter i nedre del av Vardamorkvegen.
              Det er nødvendig å foreta en oppjustering av veggrøfter og rørunderganger flere steder i vegen.  Noe          
              kan utbedres umiddelbart under befaringen, og en del må tas som eget vedlikeholdsarbeid i 2016.

   

 4. Arbeidet med å få til tinglysning av felles vegrett på vegene Vardamorkvegen og Juvsholsetervegen fortsetter.
  Det må innhentes kartskisser fra Statens kartverk som omfatter grunneierne for nevnte vegstrekninger.  Det må videre utarbeides forslag til avtaler som skal signeres av vegforeningen og den enkelte berørte grunneier.  Inngåtte individuelle avtaler blir å tinglyse hos Statens Kartverk.
  Grindstuen innhenter kartskisser og ser på mulig avtaleverk.

   

 5. Innkomne forslag fra medlemmer i veganlegget.
  Det var ikke kommet inn forslag.

 

 

 

 1. Eventuelt.
  Ingen saker.

 

 

 

 

 

 

 

Ålesund, 30. oktober 2015

 

CC Mathiesen

 

(Referatfører som følge av sekretærens fravær)