VEGFORENINGEN   SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 


 

                                                                                                          

 

                         Referat fra styremøtet lørdag 25.02.2017 kl. 16.00    ØIGARDSETER  FJELLSTUE

 

 

 

                         Tilstede:.         Carl Chr. Mathiesen, Ellen Berit Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og

 

                                                  Hogne Petersen.

 

                         Observatør:    Jan Erling Eilefstad               

 

 

 

 


 

             Saksliste i h.h.t. årshjul :

 

 

 

 1. Referat fra styremøtet den 09.10.2016 ble gjennomgått og referatet ble godkjent.

 2. Tinglysning av vegrett for VØREG samlet. Alle grunneiere er kontaktet av Frode Eggan. Styret drøftet status i saken og forslag til avtale v/ Frode. Grunneierne er positive til avtalen. Alle grunneiere må godta avtalen. Under drøftingen ble det pekt på juridiske forhold (Bl. a. Vegloven, vedtektene til veglaget og at avtaleforslaget krever ny avtale med grunneier ved bruksendring).

  Styret vil fortsette arbeidet med avtaleutkastet for om mulig å komme frem til en enighet mellom grunneierne og styret i Vegforeningen.  Det kan også være behov for å møte alle 7 grunneiere på et felles møte, og dette vil bli vurdert gjennomført i løpet av 2017.

 3. Forslag til årsberetning for 2016 ble gjennomgått.

  Styret har flyttet årsmøtene til Øigardseter med ny starttid kl. 17.30. Dette er gjort i samarbeid med Høvringen vel som starter sitt møte kl. 19.   Styret vil fortsette med utvidet årsberetning der saker som styret har arbeidet med blir referert. Hjemmesiden til veglaget utvides med egne veisider for vedlikeholdsarbeid og som tar opp hytteeieres og grunneieres plikter. Dette er viktig for å ta vare på veganlegget.

  Etter avsluttet Årsmøte er det satt av tid for å kunne diskutere saker av interesse for driften av vegforeningen.

 4. Revidert årsregnskap for 2016 ble gjennomgått.  Styret anbefaler at regnskapet fremlegges for årsmøtet til godkjenning.

 5. Vegforeningen har ingen utstående beløp.

 6. Endringer i medlemslister fra eiendomsoverdragelser ble gjennomgått. Oppdatert medlemsliste sendes ut til styret sammen med referatet.

 7. Styret innstiller på økning i vegavgift til kr. 150 før brua og kr. 300 etter brua, som følge av økede kostnader til vegvedlikehold.

 8. Alle styremedlemmene som er på valg (Carl Chr. Mathiesen, Erik Halvorsen og Frode Eggan) stiller til gjenvalg.   

 9. Vegvedlikehold ble diskutert. Drenering og grusing skal gjennomføres. Anbud skal sendes ut lokalt. Styret må først gjennomføre en befaring sammen med aktuelle anbydere.

 10. Ingen forslag fra vegmedlemmer er kommet inn.

 11. Eventuelt

  1. Styret diskuterte om årsmøtet bør flyttes til annet dag enn påsken. Det ble bestemt å hold på nåværende ordning.

  2. Ljosmyrvegen. Styret diskuterte innspill i saken. Det vises til det som står i årsberetningen.

            

             Drammen 15. mars 2117

             Erik Halvorsen