VEGFORENINGEN   SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

Referat fra styremøtet tirsdag 20.02.2018  kl. 17.00 i henhold til foreningens årshjul

 

 

 

                         Tilstede:.         Carl Chr. Mathiesen, Ellen Berit Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og

 

                                                  Hogne Petersen.

 

                         Observatør:    Jan Erling Eilefstad               

 

 

 

 

 

 

 

             Saksliste:

 

         

 

 1. Gjennomgå forslag til årsberetning fra styrets leder

  Forslag til årsberetning for 2017 ble gjennomgått. Saken om at Ljosmyrvegen skal tilsluttes vegforeningen tas ut av beretningen da det ikke er kommet nye henvendelser til vegstyret i saken i 2017. Årsberetningen ble godkjent

 2. Behandle revidert årsregnskap

  Regnskapet for 2017 ble gjennomgått og godkjent.

 3. Vurdere evt. Tapsføring av utstående kontingent

  Det er 2 utestående restanter. Dersom disse ikke er betalt før årsmøtet blir de sendt til inkasso.

 4. Gjennomgang av endringer i medlemslister ut fra eiendomsoverdragelser etc.

  Det er tre nye brukere i veganlegget. Totalt er vi 116 brukere.

 5. Vurdere og innstille kommende års vegkontingent

  Styret innstiller på uendrede ordinære årsavgifter for 2018, for hytteeiere før brua med kr. 200 pr. år og for hytteeiere etter brua med kr. 400 pr. år.

  Styret foreslår overfor årsmøtet at det vedtas å kreve inn en engangsavgift for 2018. Avgiften differensieres for hytteeiere før brua, samt hytteeiere i Ljosmyrvegen, med kr. 250 og for øvrige hytteeiere etter brua med kr 500.

 6. Gi valgkomitéen beskjed om hvilke av styrets medlemmer som tar gjenvalg

  Ellen Berit Eilefstad ønsker å tre ut av styret

  Torill Sollihøgda og Hogne Pedersen er villige til gjenvalg

  Gunnar Grindstuen er villig til gjenvalg som revisor

 7. Planlegge kommende års vegvedlikehold

  Styret har avtalt befaring av veganlegget i Pinsen for å planlegge vegvedlikeholdet i 2018

 8. Innkomne forslag fra medlemmer i veganlegget, inkl. evt. Forsalg om vedtektsendringer

                 Det er kommet inn forslag om å ta opp vinterbrøyting av veier i Vardemorkje på årsmøtet i 2018.

                 Forslaget ble diskutert i styret. I diskusjonen ble det pekt på at det er flere aktører som må være med i et eventuelt planleggingsarbeid. I tillegg til hytteeiere, Sel    

  kommune, grunneiere og Aktivitetsselskapet (skiløyper) som er nevnt i brevet kommer bedriftene på Høvringen og forholdet til Nasjonalparken. Noen fordeler med brøytet veg er nevnt i brevet, med det finnes og ulemper.  Og spørsmål om hvor det skal brøytes og når det skal brøytes.

  Styret pekte på i sin diskusjon at dette er en så stor sak at mange må delta i arbeidet. Og at noen aktører som f. eks Sel kommune vil være sentrale. Vegforeningen kan ikke drive dette arbeidet aleine.

                 Saken tas opp på Årsmøtet til diskusjon.

                 I brevet foreslås det at årsmøtet gjennomfører en prøveavstemning for eller mot videre arbeid med saken.

 9. Eventuelt
  Inger saker be behandlet.

           

           

            Drammen, 3. Mars 2018

            Erik Halvorsen