VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

Referat fra styremøte 19.05.2018   kl. 16.00 på hytta til Erik H.           

 

  

Tilstede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen og Frode Eggan. Hogne Petersen deltok via telefon..

 

 

Møtet startet med befaring av Vardamork- og Juvsholsetervegen. Vi møttes ved Øigardseter.

 

 

Se vedlagte kartskisse.

 

Vardamorkvegen var høvla og salta. Styret var av den oppfatning at vegen var i god stand. Alle dreneringsrør ble kontrollert og merket på kartskissa. Bortsett fra ett rør vest for Eilevstadsætre inn mot Grindstuguteigen var rørene i god stand. Røret vest for Eilevstadsætre var brukket. Innstrømnings- og utstrømningsområdene ble kontrollert. De var stort sett i orden, men noen av områdene bør graves dypere. Det bør groftes på noen strekninger på oversiden av vegen. Strekningene er merket rødt på kartskissa. Det ble registrert 3 steiner som stod opp fra vegen. Dette er merket på kartskissa. To av steinene bør fjernes.

 

Juvsholsetervegen var salta, men ikke høvla. Det er og en stund siden vegen ble gruset. Det ble bestemt at den første delen av vegen (opp til trafoen) skal gruses. Denne delen av vegen var ujevn. Den øvre delen av vegen skal høvles.  Det er og behov for grøfting på vegen. Området som skal grøftes er merket på kartskissa. 

 

I vegkrysset der Juvsholsetervegen starter er det plassert store steiner for å beskytte dreneringsrøret. Disse steinene kan flyttes ut et stykke for å lette kjøring i svingen for de som kommer ovenfra.

 

Styret ved Frode Eggan og Jan Eilefstad skal ta kontakt med 2 lokale anbydere som har maskiner til å utføre arbeidet.  Det må klart fremgå overfor anbyderne at arbeidet må være ferdig utført innen juni måned. 

 

Styret foreslo at medlemmer av vegforeningen kunne be om masser som ble til overs under arbeidet.

 

Brukerne av vegene ble oppfordret til å holde øye med vegene og gjennomføre lokal dugnad for å holde vegene åpne ved å fjerne vegetasjon i vegkantene.

 

 

 

Etter befaringen startet styremøtet :

Forslag til saksliste i h.h.t. årshjul:

 

Saklista ble godkjent.

 

Fra årsmøtet: Vinterbrøyting behandles som sak 7.

 

 

Sak 1. Fjorårets virksomhet og styrearbeidet ble evaluert. Styret vurderte virksomheten og arbeidet i styret som godt. Det ble vist til Årsmøtet som hadde godt besøk og godkjente årsmelding, regnskap og valg enstemmig.  Styret mente at årsmøtet gjennomførte en god, saklig og grundig diskusjonen om styrets videre arbeid med saken om vinterbrøyting.

 

Sak 2. Avtale konkret arbeidsfordeling mellom styrets medlemmer for kommende år. inkl. ansvar for bestilling / oppfølging av grusing, høvling og salting samt enklere vedlikeholdsarbeid.

2018: Høvling er utført via Erik Gundersen / Hans Sanden. Salting er utført via Terje Romundgard. Faktura sendes kasserer.

 

 

Sak 3. Diskutere evt. behov for og tidspunkt for dugnadsarbeid kommende sommer / høst. Styret mente at medlemmene av veglaget bør organisere dugnader etter behov. Se punktet om befaring.

 

 

Sak 4. Andre aktuelle saker som f.eks. vil involvere Høvringen Vel, Høvringen Aktivitetsselskap og grunneierne i området. Dette behandles opp under Sak 7.

 

 

Sak 5. Innkomne saker fra medlemmer i veganlegget. Det var ikke kommet inn saker.

 

 

 

Sak 6. Det var ikke kommet inn saker til Eventuelt

 

  

Sak 7. Fra årsmøtet: Vinterbrøyting - arbeidet fremover. Styret oppsummerte diskusjonen på årsmøtet som saklig, grundig og innholdsrik. Mange synspunkter og meninger var representert. Det var 16 engasjerte innlegg. Diskusjonen viste og at det er mange spørsmål som må følges opp og mange meninger. 

 

Spørsmål i styret var bl. annet: Hva kan styret gjøre alene? Hvem skal vi eventuelt ta kontakt med? Trenger vi innspill fra ulike fagområder. Hva med Aktivitetsselskapet, Vellet , Grunneierlaget, Løypelaget m.m.

 

Styret bestemte at det skulle settes opp en oversikt over alle tema/ faktorer/ organisasjoner mm som vi må ta med i arbeidet. Etter at oversikten er klar kan arbeidet fordeles i styret og hjelp og samarbeid med andre kan avklares.

 

 

Her er foreløpig oversikt (ikke sortert):

 

 Veistandard                            Møteplasser                  Løypenett            Parkering

 Felleskostnader brøyting        Stikkveier                     Fellesveier

 Kommunen                             Næringslivet                 Aktivitetsselskapet      

 Grunneigere                            Åimellom                      Tinglysning                            

 Grunneigarlaget            Andre vegforeninger på Høvringen

 

Det var enighet om at det første punktet som må avklares er løypenettet og en omlegging av dette.  Her må løypekomitéen fra Grunneigarlaget diskutere forslag til endret trasé med løypekomitéen fra Aktivitetsselskapet, og endelig valg må avklares med berørte grunneiere.  CC Mathiesen kontakter begge løypekomitéer slik at vegstyret får oppdatert status på dette arbeidet.

  

Diskusjonen i styret ble avsluttet med forståelsen av at vi må møtes oftere.

Neste styremøte bør avholdes innen 15.07.2018, evt. som telefonmøte.

 

 

Drammen 25. mai 2110

Erik Halvorsen

 

Link til kartskisse vegvedlikehold