VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

                                                                               

 

Referat fra telefonstyremøte lørdag 09.03.2019 kl. 15.00          

 

Tilstede:     Erik Halvorsen, Hogne Petersen, Jan Erling Eilefstad, Frode Eggan og Carl Christian Mathiesen.

 

 

 

Saksliste::

 

   1.   Referat fra styremøtet 16.02.2019

 

Punkt 7 (Gi valgkomitéen beskjed om hvilke av styrets medlemmer som tar gjenvalg) er endret. Det er vararevisor Vegard Nystuen som er på valg og ikke revisor Gunnar Grindsturen slik det står i referatet. Nystuen er villig til å motta gjenvalg.

 

Referatet ble godkjent med endringer i møtet.

 

   2.   Forslag til styrets årsberetning.                                        

 

Styreleder la fram forslag til styrets beretning. Forslaget bygger på diskusjonen på styremøtet 16.02.2019 der punkter som skal medtas i styrets beretning vedrørende eventuell vinterbrøyting, ble tatt opp.  Styret oppsummerte at forslaget til årsberetning for 2018 redegjorde for aktiviteten til vegforeningen i 2018 på en grundig og utfyllende måte. Det videre arbeidet med spørsmålet om vinterbrøyting har stått sentralt i styrets arbeid. Dette var og hovedpunktet på styremøtet.

 

Bakgrunnsmateriale for dette arbeidet i Sel kommune er Kommuneplanen med underplan Kommuneplanen arealdel 2016-2025 (vedtatt 20.062016). Under denne delen finner vi generelle dokumenter og Plankart utsnitt Høvringen med reguleringsplaner.

 

Styrets arbeide med vinterbrøyting retter seg mot grunneiere i området og grunneiernes løypeutvalg og mot ansvarlige i kommunen. Dette arbeidet og utfordringene med arbeidet er beskrevet i årsmeldingen.

 

Diskusjonen på styremøtet dreide seg i hovedsak om disse punktene:

 

Valg av ny løypetrasé dersom veien blir brøytet. Det skal avholdes et møte (16.03.2019) mellom deler av styret i vegforeningen, leder i grunneierlaget på Høvringen og leder i løypeutvalget som representerer Høvringen aktivitetslag. På møtet skal omleggingen av løypetraséene drøftes.

 

Krav om tinglyst avtale med vegforeningen fra grunneiere langs vegstrekningen. Det har tidligere vært arbeidet med utkast til en tinglyst avtale mellom grunneiere og hytteeiere i Vardamorkje og Vegforeningen. Avtalen skulle ta opp rettigheter og andre forhold for brukerne av vegen. Arbeidet førte ikke fram. Bruk av vegen bygger derfor fortsatt på hevd. 

 

Fra grunneiere som vil bli berørt av evt. vinterbrøyting har det kommet signaler om at disse vil ta opp igjen kravet om tinglyst avtale.  Dette vil være aktuelt i forbindelse med evt. vinterbrøyting.  Etter diskusjon på styremøtet ble det enighet om at Frode Eggan i første omgang fremlegger dette som et punkt under meningsutvekslingen angående vinterbrøyting på det kommende årsmøtet.

 

Samarbeid med grunneiernes løypeutvalg. Det har tatt lang tid å få samarbeidet i gang. Det vises til avtalt møte den 16.03.2019.

 

Hytteeiere som ikke kan eller ønsker å benytte vinterbrøytet vei. Det er hytteeiere i Vardamorkje som ikke ønsker eller kan bruke vinterbrøytet vei fram til hytta. De må fortsatt benytte mulighetene for vinterparkering på Høvringen og skutertransport. I denne forbindelse har det vært reist spørsmål om parkering i Vardamorkje.

 

Grunneiere langs Ljosmyrvegen og hytteeiere der. Grunneiere langs Ljosmyrvegen har tatt opp spørsmålet om å få vegen inn i vegforeningen. Det har vært tatt opp i vegstyret. Styret arbeider ikke videre med saken før det kommer en søknad fra alle grunneiere langs vegen. Da Ljosmyrvegen er vedveg for flere grunneiere på Høvringen må dette og avklares. Hvem har rettigheter på den vedvegen?

 

Parkeringsplasser i Vardamorkje. I reguleringsplanen for Vardamorkje er det regulert inn parkeringsplasser for sommervegen (P1 – P5). Spørsmålet om parkeringsplasser i forbindelse med vinterbrøyting er og reist. Dette spørsmålet sammen med andre forhold knyttet til vinterbrøyting, bør etter styrets mening, behandles etter at spørsmålet om vinterbrøyting er avklart.

 

Skal vegforeningen ta ansvar for en helhetlig plan for hyttene som sogner til vegen? Frode Eggan tok opp spørsmålet om vegforeningen skal ta ansvar for en helhetlig plan for Vardamorkje hyttefelt og de deler av vegforeningens område som ligger under Reguleringsplanen Høvringen sentrum. Dette innebærer vår vegstrekning på 1, 5 km, de «private» vegstrekningene i området, parkering og andre saker med interesse for grunneiere og hyttefolk. Saken ble diskutert på styremøtet, men det ble ikke tatt stilling til forslaget. Her bør vi og vente på avklaring av vinterbrøyting.

 

Hva skal stå i årsberetningen, hva skal nevnes på årsmøte og hva skal tas opp på uformelle møtet etter årsmøtet?  På styremøtet ble det diskutert hva som skal med i årsberetningen. Styret har sett på de overordnede spørsmålene knyttet til vinterbrøyting. Styret har ikke arbeidet med detaljene. Forholdet til grunneierne og løypeutvalget har stått i sentrum. Dette må og være sentralt i beretningen. Mye er fortsatt uklart – mange punkter kan først behandles når hovedspørsmålet om vinterbrøyting i Vardamorkje er avklart.

 

          3.   Eventuelt.

           Det var ingen saker til eventuelt.

 

 

           Drammen 24.03.2019

 

           Erik Halvorsen (referent)