VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

 

 

Referat fra styremøte lørdag 29.06.2019 kl. 10.30 - ca. 13.00.     

 

 

 

                  

 

Forslag til saksliste:

 

          Saklista ble godkjent

 

 

 

Sak 1. Forslag til avtale fra grunneierne angående tinglysning av vegrett for vegstrekningene i Vardamorkje.

 

Grunneierne av vegstrekningene i Vardamorkje krever en tinglyst avtale om vegrett, på nærmere betingelser, for å kunne godkjenne flytting av løyper fra veg til terreng samt evt. vinterbrøyting.

 

I denne saken er Frode Eggan og Jan Erling Eilefstad inhabile, som følge av at de er grunneiere, og saken vil bli behandlet i styret uten deres tilstedeværelse kl. 10.30.

 

Forslag til avtale, inkl. spørsmål til avtalen fra CC M samt svar fra Frode E., vedlegges innkallingen.

 

De resterende styresaker vil bli behandlet med alle styremedlemmer til stede fra kl. 11.00

 

 

 

Forslag til avtale, inkludert spørsmål til avtalen fra styreleder samt svar fra Frode Eggan ble diskutert. Det ble enighet om disse punktene:

 

Avtalen gjelder for Gnr.276 bnr. 4.

 

Oppsetting av bom. Bestemmes av flertall på Årsmøtet.

 

Vinterbrøyting bestemmes av flertall på Årsmøtet

 

Grunneier må betale eventuelle ødeleggelser under bruk av veganlegget.

 

Forslaget til avtale må behandles på nytt av grunneierne.

 

 

 

Forslagene ble diskutert når styret ble fulltallig og Frode Eggan skal ta avtaleforslaget med forslag til endringer, opp med grunneierne.

 

 

 

Sak 2. Referat fra styremøtet 25.04.2019.

 

            Det var ingen kommentarer til referatet. Referatet ble godkjent.

 

 

 

 

 

Sak 3. Forslag til brev til Sel kommune angående møte med Sel kommune i siste halvdel av august.
Under henvisning til sak 7 i styremøtet den 24.05.2019 har styrets medlemmer kommet med innspill til saker som ønskes drøftet med Sel kommune i et møte på sensommeren.  Møtet med kommunen vil omhandle grenser i Vardamorkje, flytting av løyper fra veg til terreng samt spørsmål i forbindelse med vinterbrøyting.  I tillegg ønsker vi å etablere god dialog med kommunen også med tanke på fremtidige saker som krever felles involvering.  CC M har snakket med virksomhetsleder Rune Grindstuen, som var svært positiv til et slik møte.  Ved å oversende spørsmålene på forhånd så vil kommunen kunne besvare disse under møtet med kommunen.  Grindstuen ga uttrykk for at dette vil være ryddig og hensiktsmessig.

 

Innholdet i brevet ønskes drøftet i styret før dette sendes til kommunen.

 

 

 

Forslag til brev ble diskutert.

 

Punkt 15 som dreier seg om sykkelstien Dovrehytta – Høvringen ble endret. Styret påpeker at Vegforeningen ikke ble kontaktet av kommunen i denne saken.

 

 

 

Sak 4. Arbeidsoppgaver i forbindelse med utredning av vinterbrøyting.

 

Vi tar utgangspunkt i arbeidslisten som er gjengitt som sak 7 i referatet fra styremøtet den 19.05.2018.

 

           

 

 

 

 

 

Disse arbeidsoppgaver ble avtalt:

 

Bom: Løsninger og priser:  Hogne Petersen

 

Møteplasser på Veganlegget. Carl Christian Mathiesen og Erik Halvorsen CC Erik

 

Til bud brøyting veganlegget: Frode Eggan

 

Brøyting fra veganlegget til hytte: Carl Christian Mathiesen

 

Kontakt med løypeutvalget: Carl Christian Mathiesen

 

 

 

Innbetaling fra ferdig hytte - vedtektsendring

 

 

  

Sak 5. Eventuelt, inkl. dato for neste styremøte.

 

            Det var ingen saker til eventuelt. Mulig tidspunkt for neste styremøte er slutten av juli.

 

 

 

 

 

            Drammen 10. juli 2019

 

            Erik Halvorsen