VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

Forslag til referat fra telefonstyremøte Torsdag 21.11.2019.        

 

 

 

Tilstede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og Hogne Petersen.

 

 

 

Forslag til saksliste: Saklista ble godkjent

 

 

 

Etter et stort snøfall få dager før styremøtet ble Vegforeninges veianlegg brøytet. Kommunen gav dispensasjon fra forbudet mot brøyting en dag. Dette ble tatt opp på styremøtet av styreleder.  Vegforeningen har ansvar for en sommervei som reguleres av veilov og reguleringsplan. Etter snøfall gjelder regles for ferdsel i utmark. Da er det kommunen som har ansvaret. Styret pekte på at kommunen må ta ansvaret med å stenge veien etter snøfall. Denne henstillingen ble meddelt kommunen som fikk veien stengt.

 

 

 

 

 

1. Referat fra styremøte lørdag 29.06.2019.

 

Sak 4 Arbeidsoppgaver i forbindelse med utredning av vinterbrøyting ble endret. Arbeidsoppgaven: Brøyting fra veganlegget til hytte ble fjernet.

 

Sak 5. Eventuelt, inkludert dato for neste styremøte. Setningen: Mulig tidspunkt for neste styremøte er slutten av juli ble fjernet.

 

 

 

2. Referat fra styrets møte med Sel kommune fredag 06.09.2019. 

 

Under dette punktet ble det opplyst at referatet ikke var sendt til kommunen. På styrets møte med Sel kommune ble det sagt fra kommunen at de skulle sende et svar til Vegforeningen.

 

Det ble ikke avtalt å skrive referat da møtet startet. Vegforeningen skrev referat. Styremøtet 21.11 vedtok at Vegforeningens referat skal sendes kommunen til orientering. Vi etterlyser og skriftlig svar på vårt brev og utveksling av synspunkter i møtet den 6.9.2019.

 

 

 

3. Orientering om utkast til avtale om tinglysning av vegrett.

 

Nestleder Frode Eggan orienterte om utkast til avtale. Utkastet har vært diskutert i styret tidligere. Målet er å legge fram  en ferdig avtale om tinglysning av vegrett på Årsmøtet 2020 til vedtak. Forslag til avtale diskuteres på neste styremøte.

 

 

 

4. Arbeidsoppgaver i forbindelse med utredning av vinterbrøyting.

 

Styremøtet vedtok å ta utgangspunkt i arbeidslisten fra sak 7 i referatet fra styremøtet den 19.05.2018. og brev fra Christian Haslund med liste over punkter som bør vurdere i utredningen.

 

Det settes opp et tabellverk med arbeidsoppgaver og saker som må klargjøres før vi kan skrive et forslag til vedtak på årsmøtet 2020. Ansvarlig Styreleder og kasserer. Hele styret må komme med innspill til tabellverket.

 

 

 

Under diskusjonen i styret ble disse tema diskutert:

 

Vegbom. Styret går ikke inn for løsning med bom

 

Dekning av kostnadene ved brøyting. Skal alle medlemmene av vegforeningen betale. Det ble diskutert om vi skal dele veistrekningen inn i soner med ulik betaling. Skal alle betale ett felles grunnbeløp og resten av kostnadene sonebetales? Spørsmålet om parkeringsplasser ble og berørt i diskusjonen.

 

 

 

Styremøtet diskuterte og når det skal brøytes. Når starter brøyting og når slutter brøyting? Helg fra fredag til søndag? Jule- og nyttårshelg. Vinterferie og påskeferie.

 

Styret har innhentet foreløpige tilbud på brøyting. Styret må sette opp en avtale om brøyting som kan sendes til aktuelle tilbydere. Her har nestleder ansvar.

 

Det er og hentet inn priser på brøyting av stikkveier til hytte og biloppstillingsplasser. Avtaler om det må gjøres mellon hytteeier og brøyter.

 

 

 

På styremøtet ble det og tatt opp hvilke krav som må stilles til eventuelle nye veganlegg som søker opptak i vegforeningen. Her tenkes det på Ljosmyrvegen og Weidemannsvegen

 

 

 

5. Eventuelt, inkl. dato for neste styremøte.

 

Det var ingen saker til eventuelt. 6,12,2019 kl.17 ble foreslått som ny dag for telefonmøte,

 

 

 

Drammen 30.11.2019

 

Erik Halvorsen