VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

 

 

                                                                               

 

REFERAT FRA STYREMØTE VIA TELEFON TIRSDAG 10.12.2019        

 

 

 

                  

 

Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og Hogne Petersen.

 

 

 

Forslag til saksliste:        Saklista ble godkjent.

 

 

 

1. Referat fra telefonstyremøte torsdag 21.11.2019. 

 

            Punkt 4: Arbeidsoppgaver i forbindelse med utredning av vinterbrøyting ble endret.

 

I avsnittet som tok opp tema som ble diskutert i styret, ble avsnittene om vegbom og parkeringsplasser fjernet.

 

På styremøtet 21.11.2019 ble spørsmålet om krav til nye veganlegg tatt opp.   Styremøtet 10.12.2019 viste til at dette er regulert i vedtektene.

 

            Endret referat fra 21.11.2019 er vedlagt.

 

 

 

2. Orientering om utkast til avtale om tinglysning av vegrett.

 

            Dette blir det orientert om på styremøtet i januar.

 

 

 

3. Arbeidsoppgaver i forbindelse med utredning av vinterbrøyting.

 

Arbeidet med utredningen fortsatte. Den foreslåtte modellen ble diskutert. Tidspunkt for brøyting, hvilke dager

 

som skal inngå (torsdag til søndag/fredag til søndag) og tidspunkt på dagen. Vi skal legge fram et forslag som kan justeres etter erfaringene. Vi vet ikke hvor mange som blir med fra starten. Erfaring fra andre områder tilsier at folk kommer til etter hvert.  Soneinndeling av prising ble og tatt opp. Diskusjonen vil fortsette på neste styremøte.

 

 

 

 

 

4. Eventuelt. Det var ingen saker til eventuelt. Neste styremøte ble bestemt til 06.01.2020.

 

 

 

 

 

Drammen 03.01.2020

 

 

 

Erik Halvorsen