VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

                 REFERAT FRA STYREMØTE VIA TELEFON TIRSDAG 21.01.2020 .     

 

                

 

Til stede: Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og Hogne Petersen.

 

 

 

          Forslag til saksliste: Saklisten ble godkjent.

 

 

 

1. Referat fra telefonstyremøte tirsdag 10.12.2019.  

 

    Referatet ble godkjent. Det var ingen saker til Eventuelt.

 

 

 

2.  Utkast til årsregnskap 2019.

 

Utkast til årsregnskap ble lagt fram.  Årsregnskapet er ikke revidert. Utkast til regnskap ble godkjent. Under        behandlingen av regnskapet ble det pekt på at utgiftene til vedlikehold var en god del høyere enn budsjettert. Det ble pekt på at styret må ha bedre kontroll på arbeidet. Den som utfører vedlikeholdet, må få klar beskjed om tilgjengelige midler. Blir arbeidet med vedlikehold utvidet, må det tas opp med styret. Spørsmålet om anbud ble og tatt opp. Saken må drøftes ved planlegging av neste åre vedlikehold.

 

 

 

3.  Utkast til avtale om tinglysning av vegrett.

 

Nestleder Frode Eggan (grunneier) og leder Carl Chr. Mathiesen la fra forslag til diskusjon. Forslaget fra leder     var diskutert med nestleder i forkant. Styremøtet diskuterte forslagene med vekt på forskjellene mellom utkastene.  Ett spørsmål var om styret skal foreslå en kortfattet avtale. Alternativt en avtale som har flere saksområder. Det ble pekt på at det er viktig å få avtalen vedtatt på Årsmøtet.  

 

Saken tas opp på neste styremøte etter at Frode Eggan har drøftet utkastene med grunneierne.

 

     Styret må fatte et vedtak om endelig avtale, som legges frem for årsmøte for godkjenning.

 

 

 

4.  Arbeidsoppgaver i forbindelse med utredning av vinterbrøyting.

 

 

 

Oppgaver i forbindelse med utredning med ansvarlige:

 

 

 

Over sikt over forslag til møteplasser: Erik Halvorsen og Carl Chr. Mathiesen

 

Nye skiløyper: Løypelaget, ingen i styret

 

Felleskostnader brøyting: Frode Eggan

 

Grunneiere: Frode Eggan

 

Møtedato og lengde på møte (2 timer). Torill Sollihøgda

 

Stemmesedler

 

Fullmakter

 

 

 

 

 

 

 

5. Eventuelt, inkl. dato for neste styremøte.

 

    Det var ingen saker til eventuelt.  Neste styremøte i uke 8. Eventuelt telefonmøte før dette.

 

 

 

Referat 05.02.2020

 

Erik Halvorsen