VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE  FREDAG 21.02.2020             

 

 

 

Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen,

 

Frode Eggan og Hogne Petersen.

 

 

 

Forslag til saksliste:      

 

Godkjenning av referat fra møte 21.01.2020 ble lagt til saklisten som sak 0.

 

Styremøtet startet med at styreleder Carl Christian Mathiesen foreslo at styret legger

 

fram forslag om ekstraordinært Årsmøte i august/september der saken om vinterbrøyting

 

blir tatt opp.  Dette ble begrunnet med at det ennå er forhold i utredningen som ikke er

 

avklart/ ferdig behandlet. Styret trenger tid for å få ferdig utredningen. Det legges inn et ekstra telefonmøte før ordinært årsmøte. Styret sluttet seg til dette forslaget.

 

Det ble besluttet at sak 1. på saklisten blir behandlet sist på møtet.

 

Revidert sakliste ble godkjent.

 

 

 

                          0.   Godkjenning av referat møte 21.01.2020.

 

                               Referatet ble godkjent.

 

 

 

  1. (Saken ble behandlet etter sak 10.)

 

  Vi har forslag til kostnadsfordeling ved vinterbrøyting ved Frode Eggan. Oppsummering

 

  av arbeidet med Vinterbrøyting. Avtale med alle grunneiere må være klar (Frode Eggan).   

 

  Behandling av temaet vinterbrøyting på årsmøte. Ekstraordinært årsmøte må planlegges.  

 

  Årsberetningen må diskuteres. Saken behandles på neste styremøte.

 

 

 

  1. Behandle revidert årsregnskap for 2019. Årsregnskapet ble behandlet på forrige                                                                                                styremøte.  Revisor har signert regnskapet.

 

  Regnskapet er godkjent.

 

 

 

  1. Vurdere evt. tapsføring av utestående kontingent. 2 restanser er utestående pr 31.12.2019.

 

  Disse er betalt etter purring. Det ble bare betalt 1 purregebyr. Styret vedtok at purregebyr skal  

 

  betales.

 

 

 

 4.   Det er to nye medlemmer. Vegforeningen har 119 medlemmer.                                                        

 

 5.   Styret har diskutert vegkontingent for 2020 med bakgrunn fra regnskapet for 2019.

 

       Det ble diskutert en ny soneinndeling, som bedre gjenspeiler kjørlengdene i Vardamorkje;

 

  

 

       Sone 1 :  Øigardseter - brua over Kvannslådalsåe (inkl. Weidemannsv.)             (Tidl. sone 1)

 

       Sone 2 :  Brua over Kvannslådalsåe - hele Ljosmyrv.                                           (Tidl. sone 2)

 

       Sone 3 :  Kryss Ljosmyrv. / Vardamorkv. - avkjøring til bru Åemellom              (Tidl. sone 2)

 

       Sone 4 :  Avkjøring til bru Åemellom - hele Åemellom                                        (Tidl. sone 2)

 

       Sone 5 :  Avkjøring til bru Åemellom - snuplass Juvsholseterv.                           (Tidl. sone 2)

 

       Sone 6 :  Kryss Vardamorkv. / Juvsholseterv. - parkering Grindstuguteigen       (Tidl. sone 2)

 

 

 

Styret vil legge frem forslag om nye soner overfor årsmøtet og innstiller på følgende 

 

vegkontingent for 2020 :

 

                                         Sone 1 : kr    500,-                  Sone 4 : kr 1.000,-

 

                                         Sone 2 : kr    600,-                  Sone 5 : kr 1.000,-

 

                                         Sone 3 : kr 1.000,-                  Sone 6 : kr 1.000,-

 

  

 

Styret har utarbeidet et budsjett for 2020, ut fra ovennevnte nye soner og ny vegkontingent.

 

Budsjettet viser sum inntekter på kr 108.700 og et årsresultat på kr 28.000.

 

Likviditetssituasjonen vil følgelig bli gjenopprettet slik at denne vil være 18.466 pr 31.12.20, og egenkapitalen som var negativ ved utgangen av 2019 med -14.034 vil dermed bli endret til kr 13.966 ved årsslutt i 2020.


 

 6.  Alle styremedlemmer som er på valg har sagt seg villige til gjenvalg.
      (Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda og Hogne Petersen).

 

 

 

 7.  Kommende år skal deler av veganlegget gruses. Arbeid ut over dette vil bli vurdert etter

 

styrets årlige befaring.

 

 

 

 8.  Innkomne forslag fra medlemmer i veganlegget. Det var ikke kommet inn noen saker.

 

 

 

9.   Elementer som skal medtas i styrets årsberetning 2019. Saken behandles på neste styremøte.

 

 

 

10.  Ingen saker til eventuelt. Dato for neste styremøte: Uke 11.

 

 

 

 

 

 

 

Referent Erik Halvorsen

 

11.03.2020