VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og Hogne Petersen.

 

 

 

Referat fra styremøtet 30.05.2020.           

 

 

 

Forslag til saksliste ble godkjent.:

 

 

 

 1. Godkjenne referat fra styremøte 13.03.2020.

  Referatet ble godkjent etter endring av vegavgifter i referatet fra møte 21.02.20.                          

 

 

 

 1. Endelig avtale til tinglysning om vegrett samt avtale med styret i Vegforeningen.

  Nestleder gikk gjennom avtalen. Innledningsvis ble det opplyst fra setereierne i styret at det ikke er nødvendig med tinglysning av avtalen.    Etter en kort debatt ble dette tatt til etterretning.                

  Avtale om bruksrett til Vardamorkvegen mellom grunneiere av vegen og Vegforeningen.

  Under diskusjonen av avtalen ble disse punktene berørt: Veglovens del om private vegar,

  vegbom, kommunens reguleringsbestemmelser om at noen vegstrekninger er regulert til skiløype,

  skader i forbindelse med bruksendring, grunneiere kan ikke pålegges kostnader til vegvedlikehold og kostnader ved vinterbrøyting og rettigheter ved nye vegstrekninger.

  Hytteeierne i styret gav sin tilslutning til avtalen inkl. mindre endringer debattert i møtet. Nestleder oppsummerer styrets behandling av avtalen i en ny avtaletekst.

  Men i alle hovedtrekk så er partene nå enige i den fremlagte avtale.

   

 2. Bruk av mailadresser for å spare kostander og tidsbruk.      

  Diskusjonen viste at det var enighet om å ta i bruk epost når informasjon skal sendes ut. Da sparer vi både penger og tid. Det blir og lettere for medlemmene å respondere på informasjonen.

 

Medlemmene må via hjemmesiden oppfordres til å sende inn epostadresser.

 

 

 

 1. Vegen videre vedr. utredning av vinterbrøyting.       

  Styreleder gikk gjennom dokumentet for anbud brøyting. Dokumentet omfatter brøyting av veganlegget med soneinndeling av utgifter, datoer for brøyting, plassering av møteplasser og videre brøyting fram til hyttene. Det er en utgave av planen.

  Det ligger til grunn i utredningen at det er frivillig å være med på vinterbrøyting. Det blir ikke satt opp bom.  Styret vil dra på befaring av veganlegget og tilliggende hytter og setre for å kontrollere opplysningene i dokumentet for anbud i løpet av juni. 

  Dokumentet for anbud sendes til 4 anbydere med svarfrist 2 uker.

 2. Økonomi - status innbetalinger / kostnader / likviditet i 2020.

  Kasserer gikk gjennom økonomien pr. dato. 10 medlemmer mangler innbetaling.

  Veganlegget er skrapt for å sikre tidlig åpning.

   

 3. Kostnadsbruk sommer 2020.

  I regnskapet for 2019 er det kostnadsført kr 8.000 for mye i form av en gjeldsavsetning til en leverandør. Dette medfører at vegforeningen har tilsvarende mer å rutte med i året 2020.

  Det er planlagt grusing av Juvsholsetervegen og salting av hele veganlegget sommeren 2020.

  Styret vil peke på et det er utført godt vedlikehold av vegen av medlemmer. Eksempel er fylling av hull i vegbanen.

   

 4. Eventuelt, inkl. dato for neste styremøte.

  Det var ingen saker til eventuelt. Forslag styremøte 20. juni eller 27.juni.

   

  Referent Erik Halvorsen

  06.06.2020