VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

 

 

Referat fra styremøtet 07.08.2020.          

 

Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og Hogne Petersen.

 

 

 

Forslag til saksliste.

 

 

 

 1. Godkjenne referat fra styremøte 30.05.2020.

 

Referatet ble godkjent.

 

 

 

 1. Styrearbeidet som gjelder vinterbrøyting:

   

  Diskusjonen i styret fulgte disse hovedlinjene:

 

 

 

Gå gjennom anbud for vinterbrøyting.

 

Styreleder gikk gjennom anbudene. Styret diskuterte anbudene med vekt på forholdet mellom kostnader for brøyting av hovedvegen (Strekningen vegforeningen har ansvar for) og de tilstøtende «private» vegstrekningen fram til hver hytte. Styret vedtok å gi anbyderne anledning til å justere anbudene med bakgrunn i at styret vil legge størst vekt på kostnadene for brøyting av hovedvegen. ved vurderingen av anbudene. Anbyderne vil få brev fra styret med spesifisering av vektleggingen og en ukes svarfrist.

 

 

 

Endelig avtale med grunneierne.

 

Endelig avtale med grunneierne er godkjent av styret. Avtalen må signeres av grunneierne. Nestleder har ansvar for signeringen. Vtalen forutsetter endring av vedtektene. Dette vil bli tatt opp på første ordinære Årsmøte.

 

 

 

Omlegging av løypenettet.

 

Løypenettet må legges utenom veganlegget for at vegen skal vinter brøytes.  Dette arbeidet utføres av Grunneigarlaget ved Løypekomiteen til laget. Det er laget et forslag til ny løypetrase. Dette forslaget må godkjennes og undertegnes av berørte grunneiere og hytteeiere.

 

Styret i vegforeningen vil oppfordre de berørte parter å fullføre dette arbeidet i nær framtid.

 

 

 

Arbeidet mot Sel kommune.

 

 spørsmålet om vinterbrøyting på nytt etter at saken har vært oppe til behandling i vegforeningen og det foreligger en ny, godkjent trase for skiløypa.

 

 

 

Årsmøte i høst.

 

På bakgrunn av Coronavirusets utbredelse og råd og pålegg fra norske myndigheter ble Årsmøtet 2020 avlyst. Nå er situasjonen endret slik at det er mulig å avholde Årsmøte innenfor de gjeldene retningslinjene. Styret har vedtatt å innkalle til ordinært Årsmøte i høst i høstferien.

 

Årsmøtet vil behandle årsmøtesakene inkludert vedtektsendringer, andre årsmøtesaker og avstemning om eventuell vinterbrøytning.

 

Styret vil arbeide videre med planleggingen av Årsmøte. Informasjon vil bli lagt ut så raskt som mulig. I den forbindelse vil vi be medlemmene i vegforeningen å sende inn epostadresse til styret.

 

 

 

 

 

 1. Eventuelt

  Neste møte (telefonmøte) er bestemt til 25. august.

   

  Referat Erik Halvorsen