VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

                                                                               

 

Referat fra telefonstyremøte tirsdag 01.09.2020       

 

 

 

Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen og Hogne Petersen.

 

Frode Eggan meldte forfall.

 

 

 

Forslag til saksliste: Saklisten ble godkjent.

 

                                                                   

 

1.Referat fra styremøte fredag 14.08.2019.

 

     Referatet ble godkjent

 

 

 

2. Kansellering av planlagt ekstraordinært årsmøte i oktober 2020.

 

Styret ble enige om å kansellere det planlagte årsmøtet. Så lenge partene i saken ikke er enige om

 

 løypetrace utenfor veganlegget, er det ikke mulig å legge fram noe forslag til avstemning. På styremøtet

 

ble Jan Erling Eilefstad som representant for grunneierne, oppfordret til å ta opp saken med grunneierne i

 

Vegforeningen.

 

 

 

 

 

3. Signering av endelig avtale om vegrett i Vardamorkje.

 

Styret ble enig om en endelig og signeringsdato på neste styremøte. Nestleder (saksansvarlig i styret)

 

 legger fram signert avtale fra grunneierne og medlemmene i styret signerer på møtet.

 

 

 

4. Brev til Sel kommune

 

Styret sender brev til Sel kommune om brøyting av veganlegget dersom første snøfall kommer før jul.

 

Sekretær sender brevet.

 

 

 

5. Eventuelt, inkl. dato for neste styremøte.

 

            Det var ingen saker til eventuelt. Neste styremøte er 3.10.2020  15.30 – 17.00

 

 

 

 

 

Referent 29.09.2020

 

Erik Halvorsen