VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

Referat fra styremøte tirsdag 03.10.2020       

 

 

 

Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen og Hogne Petersen.

 

Frode Eggan meldte forfall.

 

 

 

 

 

Forslag til saksliste ble godkjent.

 

                                                                   

 

1.Referat fra styremøte lørdag 01.09.2020.

 

1.Referat fra styremøte fredag 14.08.2019. Det ble pekt på at mange av medlemmene i Vegforeningen bruker hjemmesidene aktivt. Kansellering av planlagt ekstraordinært årsmøte i oktober 2020 og signering av endelig avtale om vegrett i Vardamorkje ble kort omtalt.

 

Brevet til Sel kommune om brøyting av veganlegget dersom første snøfall kommer før jul ble kommentert. Det ble pekt på at brøyting forutsetter at det er byggearbeider i området. Gjelder brøyting dersom hytteeiere har behov? Saken er sendt til politisk behandling i kommunen. Den kommer opp 13. oktober.

 

Styret vedtok at saken om brøyting dersom første snøfall kommer før jul, utsattes til kommunen har fattet sitt vedtak.

 

    

 

2. Signering av endelig avtale om vegrett i Vardamorkje. Styret ble enig om at avtalen skal skrives ferdig og  

 

    signeres. Avtalen forutsetter en endring i vedtektene. Dette kan først gjøres på neste Årsmøte. Derfor må det

 

    tas forbehold i avtalen om godkjenning av vedtektsendring.

 

    Det ble diskutert om signaturene til grunneierne skulle samles inn av styret personlig eller pr brev. Vi så og på

 

    muligheten for elektronisk/ digital signatur. Saken kommer opp på neste møte.

 

 

 

3. Forslag om at Vegforeningen kan dekke evt. skade som følge av at løypemaskinen kjører over Frodes jorde

 

    mellom Øigardseter og brua. Styret diskuterte saken. Det ble bestemt at en avtale må inngås mellom

 

    Vegforeningen og Eggan. Løypa bør ligge på oppsiden av bilvegen med breie porter. Avtalen må dekke skader

 

     på jordet og portene. Skadeomfanget må bygge på befaring etter sesongen. Styret skriver et forslag til avtale.

 

     Avtalen bør signeres inne 2 uker.

 

 

 

4. Økonomi. Kasserer orienterte om økonomien. Det var ikke kommet regning for salting/ grusing i sommer.

 

    Erfaring viser at det går med to sekker salt. Utestående kontingent 1 medlem. Purregebyr ble diskutert.  

 

    Ikke alle betaler for purring. Styret vedtok å slutte med purregebyr.

 

 

 

5. Vegforeningens hjemmeside: Mange bruker hjemmesidene.  Orientering om prosess for vinterbrøyting.

 

    Legge ut referat fra styremøtene og styremedlemmene.

 

 

 

6. Eventuelt,

 

    Eventuelt opptak av Ljosmyrvegen i vegforeningen må gjennomføres i en prosess mellom veglaget i

 

    Ljosmyrvegen og Vegforeningen.  Styret vedtok å fortsette diskusjonen etter en eventuell søknad fra Ljosmyrvegen.

 

 

 

    Dato for Årsmøte i påsken: 31. mars 2021. Kl. 17

 

    Neste styremøte. 1. desember 2020.

 

 

 

 

 

Referat 08.10.2020

 

 

 

Erik Halvorsen