VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER- RUPHUSSETRENE OG VEGANLEGGET EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

Forslag til referat fra TELEFONSTYREMØTE TIRSDAG 01.12.2020        

 

 

 

Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Hogne Petersen og.

 

Frode Eggan..

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til saksliste:

 

               Innkalling og forslag til sakliste ble godkjent. Det var ingen nye saker til eventuelt.

 

 

 

  1. Referat fra styremøte lørdag 03.10.2020. Punkt 4 i referatet ble endret: Ett medlem har utestående kontingent og ikke to som det stod i referatet.. Referatet ble godkjent. Hjemmesiden til vegforeningen er oppdatert. Referat fra styremøtene skal legges ut på hjemmesiden innen en uke etter møtet.

 

 

 

  1. Signering av endelig avtale om vegrett i Vardamorkje. I diskusjonen ble det pekt på at avtale om vegrett i Vardemorkje hadde vært til behandling i lang tid. Nå er det på tide å fullføre avtaleteksten. Det har vært enighet om hovedinnholdet i avtalen i styret. Det ble bestemt på styremøtet at endelig avtale skal være ferdig undertegnet inne 3 uker. Frode Eggan og Jan Erling Eilefstad fikk ansvaret for gjennomføringen.

     

  2. Saker til behandling på førstkommende ordinære årsmøte:

 

Vedtektsendringer;

 

§5 Forslag til ny tekst:

 

«Til å dekke vedlikeholdet innkreves det en soneinndelt årlig avgift fra de som har hytter som sokner til vegstrekningene.  Avgiften fastsettes av årsmøtet.

 

Det skal ikke innkreves årsavgift verken sommer eller vinter for de fire setrene som er medlem av vegforeningen.»

 

Forslaget ble diskutert i styret og det ble bestemt at forslaget tas opp på vårens årsmøte.

 

 

 

         Det er kommet forslag om endring av §7. Endringen medfører at enkelte saker skal avgjøres via uravstemming på et årsmøte. Styret bestemte at det må avklares med forslagsstiller om hans forslag fortsatt ønskes fremmet på årsmøte i 2021. Forslaget var sendt inn til årsmøtet i 2020.

 

 

 

§10 Forslag til ny tekst:

 

         «Saker som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte må være fremsatt skriftlig til styret innen 1. februar.  Vedtektsendringer, som kun kan skje på et ordinært årsmøte, avgjøres ved simpelt flertall.»

 

Forslaget ble diskutert i styret og det ble bestemt at forslaget tas opp på vårens årsmøte.

 

 

 

Opptak av Ljosmyrvegen som ny vegstrekning / «hovedveg»; Det foreligger søknad fra 10 av 12 hytteeiere i Ljosmyrvegen om opptak av Ljosmyrvegen som ny «hovedveg» i vegforeningen.
Vedtektenes §4, siste avsnitt sier: «Etter at styret har vurdert søknaden skal styret bedømme standard på evt. ny vegstrekning via fysisk befaring.  Styret kan deretter fremme forslag om innlemmelse av ny vegstrekning overfor et årsmøte, som skal fatte endelig vedtak om evt. opptak av ny vegstrekning.»

 

 

 

Representanter fra styret har vært på befaring i Ljosmyrvegen. Veien er god og krever lite vedlikehold. Innlemmelse av veien i vegforeningen omfatter alle hytte- og setereiere som sogner til vegen. Styret er positive til søknaden og vil arbeide videre med saken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Økonomi - status innbetalinger / kostnader / likviditet. Styret fikk en kortorientering om status av kasserer. Den ble tatt til orientering.

 

 

 

 

 

  1. Vinterbrøyting – status. Styreleder gikk gjennom forslag til fordeling av kostnader ved brøyting av «hovedveger», Forslaget er satt opp som en Excelfil. Excelfilen gir den enkelte hytte- eller setereier oversikt over økonomi, brøytetider og hyppighet. Filen har og med de «private» veiene ut fra hovedvegen. På den måten gir Excelfilen full oversikt over fordeling av kostnader.

 

 

 

  1. Eventuelt, inkl. dato for neste styremøte. Det var ingen saker til eventuelt. Neste møte torsdag 14.01.2021.

 

 

 

 

 

Referat Drammen 6. desember 2020

 

 

 

Erik Halvorsen.