VEGFORENINGEN SETERVEGEN ØIGARDSETER- RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

Forslag til Referat fra telefonstyremøte 14.01.2021       

 

 

 

Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Hogne Petersen og.

 

Frode Eggan..

 

 

 

Forslag til saksliste: Saklista ble godkjent.

 

 

 

 

 

  1. Referat fra styremøte tirsdag 01.12.2020. Referatet ble endret.

   Under behandlingen av vedtektsendringer i sak 3 ble det foreslått endring i §4.

   Forslaget til endringen ble uteglemt i referatet.

   Sak: Opptak av Ljosmyrvegen som ny vegstrekning. Siste setning i referatet ble strøket.

   Setningen Forslaget tas opp på Årsmøtet ble lagt til i referatet.

   Nytt korigert referat er lagt ved.

    

    

  2. Signering av endelig avtale for bruksrett til Vardamorkvegen og Juvsholsetervegen mellom Grunneierne av Vardemorkvegen og Juvsholsetervegen og Vegforeningen Setervegen Øigardseter-Ruphussetrne og veganlegget Eilefstad-Grindstuguteigen.

   Nestleder la fram forslag til endelig avtale. Etter diskusjon i styret ble avtalen godkjent med to endringer. Under punkt to ble det føyd til: Setereiere har møterett på Årsmøtet. Punkt 6 ble fjernet. Ansvar for signering ble fordelt i styret.

    

  3. Styreleder orienterte styret om Telefonmøte med ordfører Eldri Siem der emnet var vinterbrøyting. Styret tok orienteringen til etterettning.

    

  4. Ordinært årsmøte i påsken 2021.

    

 

Styret diskuterte forberedelsene til årsmøtet 2021. Spørsmål som ble tatt opp var   pandemisituasjonen og tidspunkt for årsmøtet. Slik situasjonen er nå er det mulig at møtet må utsettes. Utsendelse av informasjon og saksdokumenter ble diskutert. Det kan bli aktuelt å bruke elektronisk post og vegforeningens hjemmeside til informasjon og dokumenter. Det blir tatt opp på neste styremøte.

 

 

 

 

 

  1. Styret gikk gjennom forslag til endring av vedtektene.

    

    

  2. Det var ingen saker til eventuelt. Neste styremøte avholdes seint i uke 7..

    

    

   Drammen 25.01.2021

    

   Erik Halvorsen