VEGFORENINGEN  SETERVEGEN  ØIGARDSETER - RUPHUSSETRENE  OG  VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER - GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

Forslag til Referat fra styremøte mandag 28.06.2021 Kl. 15.30.

 

                                                                               

 

Til stede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Erik Halvorsen, Frode Eggan og Hogne Petersen via Teams.

 

 

 

 

 

Forslag til saksliste. Saklisten ble godkjent.

  

 1. Referat fra styremøtet 04.03.21.         På styremøtet den 04.03.21 ble spørsmålet om juridisk ansvar for kjøring på vegen tatt opp i forbindelse med avtale om vegrett. Det ble pekt på at de som kjører på denne private vegen gjør det på eget ansvar.  Dette blir det opplyst om på skilt der vegen starter. Ulike sikringstiltak ved broen ble tatt opp. Dette vil bli sett på når en eventuell vinterbrøyting starte opp. Denne saken må skrives inn i referatet fra møtet.

 

 

 

 1. Avtale om vegrett. Det ble orientert om status. Det mangler underskrift fra en grunneier. Styret skal arbeide videre med saken.

 

       Det arbeides videre med omlegging av løyper fra veg til terreng. Styret i Vegforeningen er ikke

 

       med i dette arbeidet, men holder seg orientert om arbeidet og deltar som observatør i befaringer.  

 

 

 

 1. Avholdelse av ordinært årsmøte i 2021. Styret gikk gjennom saker som skal tes med i årsberetningen for 2020. I tillegg til de ordinæres sakene skal de legges fram et notat om arbeidet med vinterbrøyting. Det er og forslag om vedtektsendringer som skal opp på møtet.                           

 2. Styret gikk gjennom nødvendig vegvedlikehold i området.

   

 3. Eventuelt, inkl. dato for neste styremøte.

  Det var ingen saker til eventuelt.

   

   

 

Høvringen 2. Juli 2021/ Drammen 6 oktober 2021.

 

 

 

Erik Halvorsen