Vegforeningen setervegen øigardseter - ruphussetrene og veganlegget eilefstadseter - grindstuguteigen

 

 

 

Forslag til referat fra styremøte søndag 10.10.2021 kl. 14:30

 

 

 

Tilstede: Carl Chr. Mathiesen, Jan Erling Eilefstad, Torill Sollihøgda, Frode Eggan og Hogne Petersen.

 

 

 

Fraværende: Erik Halvorsen

 

 

 

1. Gjennomgang av referat fra styremøte 28.06.21

 

 

 

2. Omlegging av løyper. Det er manglende enighet blandt grunneierne om dette, og det mangler en signatur på avtale om vegrett.

 

Vegstyret ønsker et møte med grunneierlaget for å få en avklaring på løypetraseen..

 

 

 

3. Det tas sikte på årsmøte for 2021 den 30.10.2021 kl. 14:00.

 

 

 

4. Gjennomgang av årsregnskap 2021.

 

 

 

Gjennomgang av de 6 årsavgiftsonene for veiavgift.

 

 

 

Referat legges kun på hjemmesidene, og sendes ikke lenger pr. post.

 

 

 

Krav om Kontingent vil for ettertiden sendes på Mail.

 

 

 

5. Evt. trefelling blir tatt opp på årsmøtet.

 

 

 

 

 

Høvringen 10.10.2021

 

Hogne Petersen