VEDTEKTER  FOR VEGFORENINGEN

 

 

 

SETERVEGEN  ØIGARDSETER  -  RUPHUSSETRENE  OG

 

 

 

VEGANLEGGET  EILEFSTADSETER  -  GRINDSTUGUTEIGEN

 

 

 

Org.nr. 915 554 679

 

 

 

 

 

Vedtatt på årsmøtet den 23. mars 2016

 

 

 

 

 

§ 1       Foreningens navn : Vegforeningen setervegen Øigardseter - Ruphussetrene og veganlegget Eilefstadseter - Grindstuguteigen.

 

 

 

§ 2       Foreningen har forretningsadresse i Sel kommune.

 

 

 

§ 3       Formålet er å drifte og vedlikeholde ovennevnte vegstrekninger i h.h.t. til enhver tid gjeldende lover, reguleringsplaner og forskrifter som er fastsatt både av nasjonale og regionale myndigheter.  Vegen er adkomstveg for hytte- og setereiere som sokner til vegstrekningene.  I tillegg har øvrige grunneiere med tilliggende eiendommer adkomst via de samme vegstrekningene.

 

 

 

 

 

§ 4       Drift og vedlikehold skjer via en sammenslutning, som er organisert som en forening.  Foreningen  skal registreres i Brønnøysundregistrene.  Medlemskap i foreningen gir rett til å kjøre på vegstrekningene, samt plikt til å betale medlemsavgift til dekning av investeringer, drift og vedlikehold.

 

 

 

Som medlemmer i foreningen er alle registrerte hytte- og setereiere som sokner til vegstrekningene.  Medlemskap tegnes av grunneiere og eier av tomter ved innbetaling av innmeldingsavgift det året en hytte er ferdig oppført på regulert tomt.  Medlemskap overføres automatisk ved eiendomsoverdragelser.

 

 

 

            Vegstrekningene som omfattes av vegforeningen kan utvides til også å omfatte nye vegstrekninger, som naturlig har sin tilknytning til vegforeningens eksisterende vegstrekninger.

 

            Opptak av nye vegstrekninger skjer etter skriftlig søknad til vegforeningens styre.  Søkerne må dokumentere god standard på den omsøkte vegstrekning og i tillegg fremskaffe nødvendige tillatelser fra grunneiere og andre involverte instanser.

 

Etter at styret har vurdert søknaden skal styret bedømme standard på evt. ny vegstrekning via fysisk befaring.  Styret kan deretter fremme forslag om innlemmelse av ny vegstrekning overfor et årsmøte, som skal fatte endelig vedtak om evt. opptak av ny vegstrekning.

 

 

 

§ 5       Til å dekke vedlikeholdet innkreves det en soneinndelt årlig avgift fra de som har hytter og setrer som sokner til vegstrekningene.  Avgiften fastsettes av årsmøtet.

 

 

 

§ 6       Ordinært årsmøte avholdes fortrinnsvis onsdag ettermiddag i påskeuken.

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom et beslutningsdyktig styre eller minimum 10 % av vegforeningens medlemmer krever det. 

 

.           Innkalling sendes med 2 ukers varsel før både ordinært og ekstraordinært årsmøte.

 

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes på årsmøtene.

 

 

 

§ 7       På årsmøter kan medlemmer som er ajour med betalinger av avgifter i h.h.t. §§ 4 og 5 møte.  Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.  Hvert medlem kan møte med inntil 1 fullmakt for andre medlemmer.  Hvert medlem har en stemme, og kan stemme for seg selv samt 1 fullmakt.

 

 

 

Ordinært årsmøte skal behandle:

 

 1. Styrets årsberetning

 2. Årsregnskap

 3. Innkomne saker, inkl. evt. vedtektsendringer.

 4. Fastsette årlig vegavgift i h.h.t. vedtektenes §§ 4 og 5.

  Fastsette  honorar til styremedlemmer i h.h.t. vedtektenes § 8.

 5. Valg

   

  § 8       Det velges et styre bestående av 6 medlemmer i Veglaget; - 2 fra setereierne og 4 fra hytteeierne, hvorav minst 1 styremedlem skal velges fra hytteeierne i Grindstuguteigen.

              Styret skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. 

              Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede.

              Alle styrets medlemmer velges for 2 år, dog slik at halvparten er på valg hvert år.

   

              Det skal velges revisor og vararevisor for 2 år, dog slik at en av disse er på valg hvert år.

   

              Det skal velges en valgkomité bestående av 2 medlemmer, dog slik at en av disse er på valg hvert år.

   

  Dersom valgkomitéen ikke finner en egnet kasserer i en valgperiode vil styret kunne beslutte at kassererfunksjonen settes ut til et eksternt regnskapskontor eller lignende.  I så fall vil valgt styremedlem som ”kasserer” i denne valgperioden fungere som et ordinært styremedlem.

   

  Styrets leder, fungerende kasserer og sekretær mottar et årlig honorar, som fastsettes av årsmøtet.

   

  Styret ivaretar den løpende drift av vegforeningen, og forestår nødvendig vegvedlikehold via innleid arbeidskraft samt dugnadsarbeid.  Styrets arbeid er regulert av et årshjul, som er tilgjengelig for vegforeningens medlemmer via en Internettside.

   

  Det føres protokoll over alle styrevedtak.

   

  § 9       Større vedlikeholdsarbeider skal i størst mulig grad settes ut på anbud.  Før det settes i gang større arbeider skal samtykke innhentes fra vegforeningens medlemmer via et årsmøte.

   

  § 10     Saker som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte, herunder forslag til vedtektsendringer, må være fremsatt skriftlig til styret innen 1. februar.  Vedtektsendringer avgjøres ved simpelt flertall.

   

  § 11     Ved oppløsning av vegforeningen skal eventuelle eiendeler / midler disponeres etter vedtak i årsmøtet som vedtar oppløsningen.

   

   

  ***************